Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

anonym tysk

Sprog: tysk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym: En Gemalinde af det sieldne Slags. ♦ Kbh., [uden år] (1500, roman) BD4:sp478
oversat af Anonym
 Bog anonym: Loblied des ächten dänischen Kümmels. ♦ Kph., [uden år]. 4 Blade (1500, digte) BD4:sp279
 Bog anonym: En smuck Vise om en hedensk Kongedaatter, som gik i sin Faders Hauge at plukke Blomster, og derved faldt i stor Forundring, fordi disse Blomster vare saa deylige at intet skabte ... Af det Tydske oversat. [U.St. o.A.] (1500, digte) BD4:sp278
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave med: En skiøn nye Viise om en hedensk ... Kbh., [u.A.] hos L.N. Svares Enke. 4 Blade.
 Bog anonym: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere (1555, digte) BD4:sp267
originaltitel: Reyneke Vosz de olde, 1539
Detaljer
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
1656 Senere udgave: Reynicke Fosz. Oc er ene deylig oc lystig Bog, ... som for 105 Aar er fordansket, aff Herman Weigere. Nu paa ny igien tryckt ♦ paa Peter Hakis Bogt. oc Christian Eckhorst Bogb. Bekaastning, 1656. Kvartformat, 614 sider, illustreret
ca. 1725 Senere udgave: Reynicke-Fos, eller en lystig og nyttig Fabel og Historie om Ræfvens mangfoldige Fund, List og Behændighed. Paa vort Danske Sprog ofversat af Herman Weigere. Og efter manges Begiering paa ny igen oplagt. ♦ [Kbh., uden år, ca. 1725]. vi + 262 sider
1747 Senere udgave: Speculum vitæ Aulicæ eller den fordanskede Reynike Foss, hvori under Dyrenes og andre forblummede Navne moraliseres over det Menniskelige Levnet i Almindelighed ... ♦ Kjøbenhavn, trykt og beskostet af Christoph Georg Glasing, 1747. 606 sider, illustreret
1806 Senere udgave: Reineke Fos. Et episk Digt. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1806
1827 Senere udgave: Mikkel Ræv. Et Æventyr i femten Bøger, efter det gamle nedertyske Digt Reinecke Vos, ved Frederik Schaldemose. Kbh., 1827
1832 Senere udgave: Mikkel Ræv. Et Æventyr i femten Bøger, efter det gamle nedertyske Digt Reineke Vos, ved Fred. Schaldemose. Kbh., 1832
1842 Senere udgave: Mikkel Ræv. Efter Reinike Voss ved F. Schaldemose. 3. Udg. ♦ (Klein) Reitzel, 1842. M. 9 Lith.
1848 indgår i antologien: Udmærkede Digterværker [c] Senere udgave: Mikkel Ræv. Side [211]-351
1861 Senere udgave: Mikkel Ræv. En episk Fortælling efter Reinike Voss, af F. Schaldemose. M. 6 Lith. 4. Udg. ♦ Wøldike, 1861
1914 Senere udgave: Mikkel Ræv. Bearbejdet ved O. Thyregod. Illustreret af Helving. 1914. 135 sider, illustreret. (»Vor Ven«s Bøger, Nr. 26)
1914 Senere udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss ... Udg. af Det danske Sprog- og Litteratur-Selskab ved Niels Møller med en Ordbog af Kr. Sandfeld Jensen. 1.-4. Halvbind. Gyldendal, 1914-23
1947 Senere udgave: [Rævebogen]. Den gode gamle Rævebog genfortalt for Børn af Christian Dahlerup Koch. ♦ Erichsen, 1947. 78 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversættelsen er baseret på en plattysk tekst, trykt 1539 i Rostock: Reyneke Vosz de olde.
 note til oversat titel Den danke oversættelse er trykt i Lübeck af Jørg. Richolff, 1555. [Med Træsnit. Portr. af Chr. III].
 note til titel Andre tidligere tyske udgaver er beskrevet i Wikipedia-artikel (tysk). Link til ekstern webside https://de.wikipedia.org/wiki/Reineke_Fuchs
 Litteraturliste Medtaget på: 100 danske børnebøger 1555-2008 Web link link til hele listen
 Bog anonym: Fortunatus Bog. En subtilig Historie om Fortunatus Pung, oc hans Ynske Hat. Nu paa det ny udsæt aff Tyske paa Danske, med Skøne figurer beprydet, Saare lystig at læse, etc. ♦ Kiøbenhaffn, af Matz Vingaard, 1579 (1579, roman) BD4:sp498 👓
originaltitel: Fortunatus, 1509
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes kun i ukomplet sammenstykning ved hjælp af fragmenter fra forskellige biblioteker mv., 88 billeder.
 note til oversat titel Ældste tyske udgave er fra 1509.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: Samtale imellem en ung Karl oc en Stadtzmø, som lod sig tycke met det første hannem icke at være hendis lige, dog siden racte hun effter ham met Glæden ... Nu nyligen udsæt af Tydsken ved A. J. S. [U. St.], 1640. 4 Blade (1640, digte) BD4:sp277
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave med: En lystig Samtale om ... [U.St.], 1697. 4 Blade.
 Bog anonym: En smuck gammel Vjse, om en Ridder ved Naffn Danyser, der vaar i Fru Venus Bierg, ... H.C.D.L.M.I.A.V.O. [U.St.], 1645 (1645, digte) BD4:sp277
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgaver fra: 1663, 1684, 1700 og Prentet i dette Aar.
 Bog anonym: Ein herrlich Moral Lied. Von der Welt Unbeständigkeit, Nichtigkeit, Flüchtigkeit. Zum Druck anjetzo befodert durch Joachim Gerdes. ♦ Kbh., 1656. 4 Blade (1656, digte) BD4:sp277
udgiver: Joachim Gerdes
 Bog anonym: Reynicke Fosz. Oc er ene deylig oc lystig Bog, ... som for 105 Aar er fordansket, aff Herman Weigere. Nu paa ny igien tryckt ♦ paa Peter Hakis Bogt. oc Christian Eckhorst Bogb. Bekaastning, 1656. Kvartformat, 614 sider, illustreret (1656, digte) BD4:sp267
Detaljer
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
illustrationer af Erhard Altdorfer (1480-1561, sprog: tysk)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Reynicke Fosz, Oc er en deylig oc lystig Bog, med mange skiønne Historier, lystige Rjm, Exempel oc herlige Figurer, som for 105 Aar er fordansket, Aff Herman Weigere, Nu paa ny igien tryct Paa Peter Hakis Bogt. oc Christian Eckhorst Bogb. Bekaastning. Anno M.DC.LVI.
 note til oversat titel De 42 store og 49 små træsnit er helt identiske med Dietz' tyske udgave fra 1539 og 1549 (begge udgivet i Rostock), så det må antages at det er de samme træblokke der er benyttet.
 note til oversat titel Træsnittene tilskrives Erhard Altdorfer.
 note om bogauktion Et eksemplar solgt på Bruun Rasmussens Auktioner 2014 for 18.000 kr.
 Bog anonym: En smuck lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Her Viegoleis med Guldhiulet. Hvorledes han veldelig offvervant den stercke Kempe oc Hedning Roas af Glois, med fleere hans ridderlige Gierninger. Som tilforn ey haffver været paa Dansk, men nu offversat aff det Tydske Sprock. ♦ Kbh., 1656 (1656, roman) BD4:sp502
Detaljer
oversat af Anonym
1829 i: Dansk og norsk Nationalværk [2c] Senere udgave: En smuk lystig Historie om den berømmelige Ridder og Helt Hr. Vigoleis med Guld-Hjulet. 132 sider
1855 Senere udgave: En smuk lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Hr. Viegoleis, med Guldhjulet. Hvorledes han vældig overvandt den stærke Kæmpe og Hedning, Roas af Gloys, med flere hans ridderlige Gjerninger, som tilforn ei haver været paa Dansk. Enhver Kjærhavende til Tidsfordriv, oversat af det tydske Sprog. ♦ H.P. Møller, 1855. 65 sider
1921 i: Danske Folkebøger [5a] Senere udgave: Vigoleis. Udgivne af Jørgen Olrik. 1921. Side 1-?
kollaps Noter
 note til oversat titel Med xylograferet Titelvignet.
 note til oversat titel [Nyt Oplag/Udgave] 1732.
 note til oversat titel [Nyt Oplag/Udgave] 1755.
 note til oversat titel [Nyt Oplag/Udgave] 1796.
 note til oversat titel [Nyt Oplag/Udgave] u.A. (P.W. Tribler).
 Bog anonym: En smuck ny Viise, om en Pige, som beklager sig at hun icke kunde bliffue gifft. Nu nyligen af Tydsk paa Dansk udsat. U.St., 1662. 4 Blade (1662, digte) BD4:sp277
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sandferdig Beretning om det forskrækkelige Mord, som nu nyligen til Frauenstadt i Slesien er bleffven aabenbaret ... Udsæt af Tydske. Her effter er ocsaa at læse de 7 Morderis egen Bekiendelse ... Malmø, 1666. 4 Blade (1666, digte) BD4:sp278
oversat af Anonym
 Bog anonym: Philidors erst entflammte Jugend im Jahr 1667. ♦ Kph., Jürgensen, 1667. 104 sider (1667, digte) BD4:sp278
 Tekster anonym: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret (1500, tekster) BD4:sp516 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1781 Senere udgave: Underlig og selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunsvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk oversat. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos H.J. Graae, 1781. 192 sider, illustreret
1500 Senere udgave: Den gjenopstandene Ugelspil eller forunderlige og sælsomme Historier om Till Ugelspil, paa ny samlet og sammendraget af en Ven af Munterhed og Spøg og oversat til Fornöielse for den der elske Lystighed. Af O. Friis. ♦ Kbh., 1834. 24 sider
1841 Senere udgave: Historie om Till Ugelspil. Med 70 Billeder. Ny Udg. ♦ Zuschlag, 1841
1857 Senere udgave: Den gjenopstandne Uglspil, det er forunderlige og sælsomme Historier om Till Uglspil, en Bondes Søn, født i Landet Brunsvig, Meget morsom at læse. ♦ Kbh., A. Zuschlag, 1857. 144 sider, illustreret
1857 Senere udgave: Historie om Tiele Ugelspegel. ♦ H.P. Møller, 1857
kollaps Noter
 note til titel Med træsnit.
 url Oversigt over bogens historie og udgaver på: Link til ekstern webside Skramstad.no
 Bog anonym: En skiøn lystig Viise, om en Ridder og en Hertugs Daatter, hvilke der formedelst stor Kierlighed ere omkomne og skilde ved Livet. [Jeg veed saa riig en Ridder.] Udsat af Tydsk paa Dansk. [U.St.], 1703. 4 Blade (1703, digte) BD4:sp278
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgaver med: Trykt i dette Aar og En Klage-Sang, om ... Trykt i dette Aar.
 Bog (oversætter) Avellaneda, Alonso Fernandez de: Neue Abentheuer und seltzame Geschichte des wunderbaren Ritters Don Quichotte de la Manche, anfangs aus dem Spanischen ins Frantzösische, folgends aber aus dem Frantzösichischen in die Teutsche Sprache übersetzet. ♦ Cph., 1707. 1[-2] Th. [1-3. Buch.], [fortløbende paginering] (1707, roman) BD4:sp495
originaltitel: Segundo Tomo del ingenioso hidalgo Don Quichotte de la Mancha, 1614
Detaljer
oversat af anonym fransk (sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som en fortsættelse af Cervantes.
 url Fuld visning af den spanske tekst, facsimile af udgave fra 1732, på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Einer Handvoll poetischen Blätter angenehmer Zeit-Vertreib. Bestehend in vergnüglichen Gedichten und lieblichen Lauten-Arien. Vorgestellet von H. ♦ Schleszwig, 1709 (1709, digte) BD4:sp278
 Bog anonym: Gaase Visen. Det er saa kalt om Vinters Tid. Nu nyligen af Tydske paa Danske udsæt. Den Anden: Lærcken hun siunger all først om Aaret. U.St., 1712. 4 Blade (1712, digte) BD4:sp278
oversat af Anonym
 Bog anonym: Reynicke-Fos, eller en lystig og nyttig Fabel og Historie om Ræfvens mangfoldige Fund, List og Behændighed. Paa vort Danske Sprog ofversat af Herman Weigere. Og efter manges Begiering paa ny igen oplagt. ♦ [Kbh., uden år, ca. 1725]. vi + 262 sider (ca. 1725, digte) BD4:sp267
Detaljer
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Uden illustrationer.
 Bog (oversætter) anonym: Almazonte eller den forstandige Kone, som vidste paa en meget god Maade at vinde og igien indtage sin Mands hende fravente Hierte. Overs. paa Dansk som et stykke af den Persiske Robinson. ♦ Kbh., 1729 (1729, roman) BD4:sp497
originaltitel: Amazonte, ou la femme ingénieuse à regagner le coeur de son mari, 1719
originaltitel: Der Persianische Robinson, 1723
Detaljer
oversat af Louis de Mailly (1657-1724, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Findes også i udgave uden sted og med: Trykt i dette Aar.
 note til titel Historien i Der Persianische Robinson er en oversættelse af De Maillys novelle: Amazonte, ou la femme ingénieuse à regagner le coeur de son mari, udgivet 1719 tilføjet som en del af:.
 note til titel Le voyage et les avantures des trois princes de Sarendip. Traduits du Persan.
 anmeldelse eller omtale De øvrige dele bygger på en bog af italieren Christoforo Armeno, jævnfør noterne til: Die Reise der Söhne Giaffers aus dem Italienischen des Christoforo Armeno übersetzt durch Johann Wetzel 1583, herausgegeben von Hermann Fischer und Johannes Bolte.
 Bog anonym: Den Beyerske Robenson. Det er en meget merckværdig Historie om Hertug Ernst til Beyren og Østerrige, hvorledes hand ved mange underlige Tilfælde begav sig paa adskillige farlige Reyser, og efter allehaande forsøgte Eventyrer igien kom til sine Lande. ♦ Kjøbenhavn, 1729. (1729, roman) BD4:sp477
originaltitel: Herzog Ernst
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Findes også med udgivelseåret 1749 og 1766.
 note til titel Oprindelig er der tale om en tysk versroman fra ca. 1180, kendes i tysk prosaform fra begyndelsen af det 15. århundrede).
 url Fuld visning af den danske oversættelse med årstallet 1766 på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Den af en Cavaleer u-vitterlig clisterede Dame, eller: Hvorledes en Cavaleer i Paris u-formodentlig kom til at sætte en Dame et Clister, i Steden for hendes Kammer-Pige, og af samme Anledning omsider indgik Ægteskab med samme Dame. Af det Tydske i det Danske Sprog oversat. ♦ [Uden sted], 1729 (1729, roman) BD4:sp477
oversat af Anonym
 Dramatik anonym [Hillario]: [indgår i: Herr Harlequins Bryllups [Gilde] [b]] [Herr Harlequins] Barsel-Gilde (1730, dramatik) AEJ154 BD4:sp349
 Bog anonym: Den saa kaldede Svenske Robinson eller Gustav Landkrons, en Svensk Herremands forunderlige Livs- og selsomme Levnets-Beskrivelse, i Danske overdragen af C. P. Rothe. ♦ Kbh., 1743 (1743, roman) BD4:sp477
Detaljer
oversat af Caspar P. Rothe (1724-1784)
1756 Senere udgave: Þess Svenska Gustav Landkrons og Þess Engelska Bertholds fábreitileger Robinsons, edur Lejf's og Æfe Sögur ur Dönsku útlagdar af Sr. Þorsteine Ketels Syne. ♦ ä Hoolum, 1756. 242 + [1] sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titlen: Den Svenske Robinson eller Gustav Landkrons Vanhæld-fulde Levnet og Skiæbnes Fortællelse. Overs. i det Danske Sprog ved Casper Peter Rothe. 2. Oplag. Efterseet, forandret og forøget med en kort Afhandling om Romanens Læsning. ♦ Kbh., 1757 [Med kobberstukken titelblad med vignet og 9 kobbere].
 Bog anonym: Reise eines Europäers in den Mond. Nebst einer Reise-Beschreibung eines Monden-Bürgers von seiner Reise auf unsere Erd-Kugel ... ♦ Coppenhagen, 1745. [6] + 64 sider (1745, roman) BD4:sp477 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Fulde titel: Reise eines Europäers in den Mond, Nebst einer Reise-Beschreibung eines Monden-Bürgers von seiner Reise auf unsere Erd-Kugel. Worinne Absonderlich die Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten derer Innwohner des Mondes und derer Europäischen Völcker nachdencklich beschrieben werden. Fingero scribere verum, quis prohibet?
 note til titel 6 upaginerede sider: Nach Standes Geühr, Hoch- und Vielgeehrtester Leser! [signeret: Ex Musæo den 6. October. 1774. Der Auctor].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Speculum vitæ Aulicæ eller den fordanskede Reynike Foss, hvori under Dyrenes og andre forblummede Navne moraliseres over det Menniskelige Levnet i Almindelighed ... ♦ Kjøbenhavn, trykt og beskostet af Christoph Georg Glasing, 1747. 606 sider, illustreret (1747, digte) BD4:sp267 👓
Detaljer
oversat af Jacob Høyer (1711-1756)
andet: Johan Henrik Huusmann (1704-1774)
illustrationer af Christoph Georg Glasing (1706-1752)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: eller den fordanskede Reynike Foss, hvori under Dyrenes og andre forblummede Navne moraliseres over det menniskelige Levnet i Almindelighed og Hof-Levnet i Særdeleshed Deelt udi fire Bøger, med Indholdet af hver Bog og fyndige Moralier over hver Fabel. Skrevet først paa Tydsk, siden i det Danske Sprog oversat af Herman Weigere, men nu sat paa gandske nye Danske Vers af den, der undertiden søger sin Fornøyelse J Historiske Handteringer.
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39: bind 4, side 233: Man har ogsaa gættet, men næppe rigtigt, paa ovennævnte Joh. Henr. Huusmann som den anonyme Bearbejder. Huusmann, Johan Henrik Johan Henrik Huusmann
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) pseudonym: Maximes de la Sagesse. Det er: Klogskabs Regler. Først af Fransk paa Tydsk oversadt og nu af Tydsk paa Dansk verterit af F. H. Tronhjem, 1748. 4 Blade (1748, digte) BD4:sp286
af anonym fransk (sprog: fransk)
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Der dänische Avanturier. ... ins Deutsche übersetzet und herausgegeben von Oluf Fried. Jakob Jakobsen. ♦ Frankf. und Leipzig, 1751-52. 1-2. Theil (1751-52, roman) BD4:sp478 👓
Detaljer
oversat af Oluf Frederik Jakob Jakobsen
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Der dänische Avanturier. Oder des Herrn v. R. eines gebohrnen Dänen und Verwandten des berühmten Engelländers, Robinson Crusoe, wunderbare Begebenheiten und Reisen nach Frankreich, Ost- und Westindien und in die Südsee, grösztentheils von ihm selbst in dänischer Sprache beschreiben, nach seinem Tode aber ins Deutsche übersetzet und herausgegeben von Oluf Fried. Jakob Jakobsen.
 anmeldelse eller omtale Berlinischen Zeitung, 18-9-1751 [Anmeldelse af G.E. Lessing, optrykt i Sämmtliche Schriften, Dritter Band, 1838]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=pUs8AAAAcAAJ&pg=PA184
 Bog (oversætter) Holberg, [Ludvig]: Des Herrn Baron von Holbergs übrige Kleine Schriften übersetzt. ♦ Kopenhagen, im Verlag der Rothischen Buchhandlung, 1755. [7] + 302 sider (1755, samling) BD4:sp166 👓
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
kollaps Noter
 note til titel 7 upaginerede sider: Vobericht [signeret: Der Uebersetzer].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside SLUB Dresden
 Bog anonym: Þess Svenska Gustav Landkrons og Þess Engelska Bertholds fábreitileger Robinsons, edur Lejf's og Æfe Sögur ur Dönsku útlagdar af Sr. Þorsteine Ketels Syne. ♦ ä Hoolum, 1756. 242 + [1] sider (1756, roman) BD4:sp477 👓
Detaljer
oversat af Þorsteinn Ketilsson (1687-1754)
forord af Bjørn Markússon (1716-1791)
1743 1. udgave: Den saa kaldede Svenske Robinson eller Gustav Landkrons, en Svensk Herremands forunderlige Livs- og selsomme Levnets-Beskrivelse, i Danske overdragen af C. P. Rothe. ♦ Kbh., 1743
kollaps Noter
 note til titel Sidste sidenummer er fejlagtigt betegnet 343, siderne 100-199 findes ikke.
 note til titel Side [2-3]: Formáli til lesarans [signeret: Bjørn Marcusson].
 note til titel Side [344, dvs. 243]: Vers útaf Þess Engelska Robinsons [ie. Berthold] [af Thorsteinn Ketilsson].
 url Fuld visning af den islandske oversættelse på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[b] anonym: Sagurr af Þeim Eingelska og Nafn-Fræga Berthold Side 301-43 (1756)
oversat af Þorsteinn Ketilsson (1687-1754)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fuld visning af den islandske oversættelse på: Internet Archive, (starter pdf-side 211). Link til ekstern webside https://archive.org/stream/THessSvenskaGust000428202v0THorsReyk/THessSvenskaGust000428202v0THorsReyk_orig#page/n209/mode/2up
 Dramatik anonym: Tidens Forandring. Comoedie udi 1 Act. Af det Tydske oversat. Kbh., 1760 (1760, dramatik) BD4:sp374
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Desfontaines, F.-G.]: Briefe der Sophie und des Chevalier von **. Aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. ♦ Cph. 1766 (1766, roman) BD4:sp489
originaltitel: Lettres de Sophie et du chevalier de **, 1765
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym: Den sædelige Barbar, eller den ædelmodige Menneskevens Osmans ildebelønnede Godhed og ynkelige Endeligt. Overs. af det Tydske [af Mort. Hallager]. ♦ Kbh., 1768 (1768, roman) BD4:sp478 👓
oversat af Morten Hallager (1740-1803)
 Bog (oversætter) Benoist, Mad.: Agathe und Isidore. Aus dem Französischen der Mad. Benoist. In zween Theilen. ♦ Kph., 1769. [Fortløbende paginering] (1769, roman) BD4:sp488
originaltitel: Agathe et Isidore, 1768
Detaljer
kollaps Noter
 Bog anonym: Azema's. Et Russisk Fruentimmers forunderlige Tildragelser, der baade i Med- og Modgang har viist sig dydig. En Historie, hvorudi tillige forekommer adskillige Hænderlser af dette Hundrede Aar til den Nordiske Historie henhørende. ♦ Kbh., 1769 (1769, roman) BD4:sp478 👓
Detaljer
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Smollet, Tobias]: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil (1769, roman) BD4:sp486 👓
originaltitel: The adventures of Peregrine Pickle, 1751
Detaljer
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
1787-95 Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Overs. af Engelsk [ved J.C. Tode]. Med Kobber efter Chodoviecke. ♦ Kbh., 1787-95. Deel 1-4, (xvi + 268) + 311 + 300 + 252, illustreret med 4 tavler
1832 Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. Overs. af J. C. Lange. ♦ 1832. Del 1, 240 sider. (Etui-Bibliothek af fremmede Classikere, 4-5)
1833 i: Samlede Skrivter [1-3] Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. ♦ C. Steen, 1833. Del 1-3, 282 + 298 + 358 sider
1856 Senere udgave: Peregrine Pickles Tildragelser. Comisk Roman. [2. Udgave]. ♦ 1856. Del 1-3, 287 + 302 + 362 sider
1884 Senere udgave: Peregrine Pickles Hændelser. Humoristisk Roman. Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn. Med Titelbillede af Hans Nic. Hansen. ♦ 1884. 375 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med koberstukken titelvignet på det ene af to titelblade i 1. del. Det titelblad har ikke betegnelsen Erster Theil, og har også sted, forlag og år som: Leipzig und Koppenhagen, verlegts Heineck und Faber, 1769.
 note til oversat titel 1. Oplag har: Leipzig, In Joh. Friedr. Gleditschens Handlung, 1753 [Annonceret til salg i København i boghandler Mummes katalog 1759].
 note til oversat titel Fuld visning af 1. Oplag, Erster Theil, på: ULB Sachsen-Anhalt. Link til ekstern webside http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:3:1-447963-p0007-9
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Erster Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital. Link til ekstern webside http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10750234-5
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Zweyte Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital. Link til ekstern webside http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10750235-0
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Dritter Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital. Link til ekstern webside http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10781744-5
 note til oversat titel Fuld visning af 2. Oplag, Vierter Theil, på: Bayerische StaatsBibliothek digital. Link til ekstern webside http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10750237-1
 Bog anonym: Mirzahs Syn i Skiæbnens Tempel. [Ved Morten Hallager]. ♦ Kbh., 1770 (1770, roman) BD4:sp478 👓
oversat af Morten Hallager (1740-1803)
 Bog anonym: Betty. Et Engelsk Fruentimmers ulykkelige Tildragelser. ♦ Kbh., 1772 (1772, roman) BD4:sp478 👓
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tvende Brødres meget forunderlige ulige, lykkelige og ulykkelige Tildragelser. ♦ Kbh., 1775 (1775, roman) BD4:sp478 👓
oversat af Anonym
 Bog anonym: Neue Gedichte nebst Proben einiger alter. Ey blot til Lyst. ♦ Kopenhagen und Leipzig, 1777. 163 sider (1777, digte) BD4:sp278
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Allgemeines Verzeichniß neuer Bücher: mit kurzen Anmerkungen nebst einem gelehrten Anzeiger, Bind 1-2. 1777, side 453 [Anmeldelse, fuld visning på: Google Books]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=quFIAAAAcAAJ&pg=PA453
 Bog anonym: Trink- und Liebes-Lieder für Liebhaber. ♦ Kph., 1777 (1777, digte) BD4:sp278
 Bog anonym: Gesammelte Lieder zum Vergnügen für Liebhaber von Geschmack. ♦ Kph., 1778. 32 sider (1778, digte) BD4:sp278
 Bog anonym: Gereimte Ausfälle auf ungereimte Einfälle. Von einem, aus innigster Quelle des Herzens die Wahrheit liebenden Freunde. ♦ Hadersl., 1779. Kvartformat (1779, digte) BD4:sp278
 Bog (oversætter) anonym: Hr. Rigdyrkers og Mester Armods Levnet og Død Eller: Rigtig Vey til den sange Fornøyelse; forestillet i en behagelig Fortællelse ... Tilforn af Engelsk til Tydsk, og nu af det Tydske i Dansk overs. af M. M. K. [ie: Mette Magd. Kyhnel]. ♦ Bergen, 1780 (1780, novelle(r)) BD4:sp487
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Mette Magdalena Kyhnel (1728-1789)
 Bog anonym: Henriette eller Husarrovet. I Breve i tre Dele. [Oversat af det Tydske af Pet. Blicher Olsen]. ♦ Kbh., 1781. [Fortløbende paginering] (1781, roman) BD4:sp478
oversat af P. Blicher Olsen (1759-1832)
 Bog anonym: Underlig og selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunsvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk oversat. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos H.J. Graae, 1781. 192 sider, illustreret (1781, tekster) BD4:sp516 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1500 1. udgave: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret
kollaps Noter
 note til titel Illustreret med træsnit i teksten.
 note til oversat titel Lettere modernisering af stavemåden i forhold til udgaven fra 1690.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog anonym: Lectionum theotiscarum specimen. Carminis antiqvi de S. Georgio fragmentum. Cum versione Latina et notis edidit B. C. Sandvig. ♦ Hafniæ, 1783. 44 sider (1783, digte) BD4:sp267
Detaljer
udgiver: B.C. Sandvig (1752-1786)
1787 Fragmentum carminis antiqvi de S. Georgio Senere udgave: Symbolæ ad Literaturam Teutonicam antiqviorem. Ex codicibus manu exaratis, qui Havniæ asservantur, editæ sumtibus Petri Friderici Suhm [ab Erasmus Nyerup]. ♦ Havniæ, 1787. xxxx sider + 480 spalter [ie. 240 sider]
kollaps Noter
 note til titel Med parallel tekst på tysk og latin.
 Bog anonym: Bernard Heidenstrom. Et Bidrag til den menneskelige Skiebnes Historie. Overs. af det Tydske ved F. [ie: Joh. Wilh. Fischer]. ♦ Kbh., 1784 (1784, roman) BD4:sp478
oversat af Johan Wilhelm Fischer (1764-1799)
 Bog anonym: Eitt Æfentyre, er kallast Johönnu Rauner, ur Þýsku útlagt og á lioodmæli snúed af Snorra Biörnssyne. Hrappsey, 1784 (1784, digte) BD4:sp278
Detaljer
oversat af Snorri Björnsson (1710-1803)
1829 Senere udgave: Æfintyrid Jóhönnu Raunir snúid af Þýdsku undir íslendsk fögur rimnalög af Snorra Biarnarsyni. Ønnur útgáfe eptir skaldsins egin handriti. Videyar Klaustri, 1829
 Bog anonym: Blodskiender, Mordbrænder og Manddraber, efter Lovene betratet. Og dog et elskværdigt ungt Menneske med en ædel Siel. Et Brev fra en Præst i ***, til hans Ven. ♦ Kbh., 1785 (1785, roman) BD4:sp478
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titlen: Brev fra en Præst i Tydskland til sin Ven i Danmark om et ulykkeligt ungt Menneske af et ædelt Hierte, som dog efter Lovene var skyldig i Blodskam, Mordbrand og Mord. En Oversættelse. ♦ Odense, 1786.
 Bog anonym: Thomas Kenbroock. En Engelsk Tildragelse. Af det Tydske overs. ved [H.] Staarup. ♦ Kbh., 1785. 133 sider (1785, roman) BD4:sp478
oversat af Hans Jensen Staarup (f. 1753)
 Bog anonym: Edmund. En Ridder-Tildragelse. Oversat af Tydsk ved H. Staarup. ♦ Kbh., 1786 (1786, roman) BD4:sp479
oversat af Hans Jensen Staarup (f. 1753)
 Bog anonym: Herfort og Klare. Noget for følsomme Læsere. Af det Tydske overs. [af Joh. Werfel]. ♦ Kbh., 1786. Deel 1-2, 327 + ? sider (1786, roman) EMP3063 BD4:sp478
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel (Titeloplag), 1802-04. [Med undertitlen: En Klosterhistorie].
 note til titel 1. Deel Overs. af J. Werfel, 2. Deel Overs. af T. Møller.
 Bog anonym: Friedrich Meyenthal oder der relegirte Student. Eine wahre Geschichte. ♦ Kph. und Leipzig, 1787. 170 sider (1787, roman) BD4:sp479 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med koberstukken titelvignet.
 anmeldelse eller omtale Allgemeine Literatur-Zeitung, 1787, Band 3, numvero 201b (22-8-1787), spalte 478-79 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00025876
 Bog anonym: Der glücklich gewordene Deutsche oder die Geschichte des Grafen v. Z**. ♦ Kph. und Leipzig, Faber und Nitschke, 1787. 139 sider (1787, roman) BD4:sp479
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Allgemeine Literatur-Zeitung, 1787, band 3, numero 178 (26-7-1787), spalte 231-32 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00024174
 Bog anonym: Erzählungen für Jedermann. ♦ Kph. und Leipzig, Kröger, 1788. 126 sider (1788, novelle(r)) BD4:sp479
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica staver fejlagtigt: Erzehlungen.
 note til titel Indhold: (1) Hermann. (2) Bergers Familie. (3) Solphie Walter. (4) Bernhard W. (5) Reinholds Familie. (6) Sophie. (7) Herwing und Lindenholm. (8) Karl von Lindenberg.
 anmeldelse eller omtale Allgemeine Literatur-Zeitung, 1789, band 1, numero 45 (12-2-1789), spalte 360 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00004955
 Bog anonym: Rariteter Et Verk efterladt af Degnen til Rummelsburg. Af det Tydske [ved Joh. Werfel]. ♦ Kbh., 1789. 1-2. Deel (1789, roman) BD4:sp479
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
1789 [uddrag] Senere udgave: Skiønne Raritæters Raritæter. No. 1. ♦ [Uden sted og år]. 4 blade
kollaps Noter
 note til titel 2. del er uden udgivelsesår.
kollaps Indhold

[1] anonym: Herr Magister Sebaldus Nothanker tilegnet af Baldrian Schwarz-Buckel, den sal. Degns Brodersøn (1789, roman)
[2] anonym: Hamoniens Pave tilegnet (1789, roman)
kollaps Noter
 note til titel Måske har titelsiden: Hans Magnificence, Hamoniens Pave ærbødigst tilegnet af Baldrian Schwarzbuckel, den salige Degns Brodersøn. Af det Tydske. Kiøbenhavn, trykt hos Sebastian Popp, 1789. 172 sider.
 anmeldelse eller omtale Kritik og Antikritik, bind 5, side 300-302 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=Ubs9AAAAYAAJ&pg=PA300
 Bog anonym: Skiønne Raritæters Raritæter. No. 1. ♦ [Uden sted og år]. 4 blade (1789, roman) BD4:sp479
Detaljer
1789 [uddrag] 1. udgave: Rariteter Et Verk efterladt af Degnen til Rummelsburg. Af det Tydske [ved Joh. Werfel]. ♦ Kbh., 1789. 1-2. Deel
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Rariteter. 1789.
 Bog anonym: Tanker ved en Fritænkers Døds-Leye. En Oversættelse [af Ferd. Schmidt]. [Kbh., 1789]. 4 Blade (1789, digte) BD4:sp278
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Augusta. En sandfærdig Tildragelse, fortalt til Advarsel for unge Fruentimmer. Oversat. ♦ Kbh., 1791 (1791, roman) BD4:sp479
 Bog anonym: Tornschild im Gasthof. Ein komischer Roman von H ..... ♦ Kopenhagen und Leipzig, Faber und Nitschke, 1791. 436 sider (1791, roman) BD4:sp479 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukken titelvignet.
 note til titel 14 upaginerede sider: Vorbericht.
 anmeldelse eller omtale Allgemeine Literatur-Zeitung, 1792, band 1, numero 82 (28-3-1792), spalte 654-56 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00007234
 Bog anonym: Leben und Schicksale eines Unglücklichen. Eine wahre Geschichte dieses Jahrhunderts. ♦ Kph. und Leipzig, 1793. 124 sider (1793, roman) BD4:sp479
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukken titelvignet.
 Bog anonym: Nordische Geschichten der Vorzeit. ♦ Frankfurt und Leipzig, 1794. 1-2. Theil, 291 + 189 sider (1794, roman) BD4:sp479
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Neue allgemeine deutsche Bibliothek, 1801, Des LVII Bandes Erstes Stück (bind 57, Stück 1), side 93-94 [Anmeldelse, signeret: Chp.]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=0pE5AAAAMAAJ&pg=PA93
 Bog anonym: En Historie bag fra. Bestaaende af et halvhundrede meget lærerige Kapitler. En Nytaarsgave for alle de Læsere, der har Lyst til at lee. ♦ Kbh., 1795. 58 sider (1795, novelle(r)) EMP3064 BD4:sp479
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Ny Udgave (titeloplag), 1824.
 note til oversat titel Udgaven fra 1824 har på titelbladet: Naar Enden er god, er alting godt, eller det Sidste Først og det Første Sidst. En Historie til at sætte Mellemgulvet i Bevægelse og faae Lungerne rystede.
 Bog anonym: Wilhelmine og Manden med Voxnæsen. En opbyggelig Nytaarsgave for alle unge Møer; tilligemed et lille Anhang om vore sorte Brødre. ♦ Kbh., 1795 (1795, roman) BD4:sp479
oversat af Anonym
 Bog anonym: Walther oder Geschichte eines Nordamerikanischen Pflanzers. Ein Denkmal des Glaubens an Gott. ♦ Schleswig, 1796. 322 sider (1796, roman) BD4:sp479
 Bog anonym: Amalia Sternthal. En Klosterhistorie. Overs. ved ***: ***: **** [ie: Joh. Nic. Høst]. Kbh., 1795 (1797, roman) BD4:sp479
oversat af Johannes Nicolai Høst (1780-1854)
 Bog anonym: Den evige Jøde. Overs. af det Tydske [ved Andr. Chr. Alstrup]. ♦ Kbh., 1795. 246 sider (1797, roman) EMP3066 BD4:sp480
originaltitel: Der ewige Jude. Ein Volksroman, 1785
Detaljer
oversat af Andreas Christian Alstrup (1763-1821)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkobber.
 note til titel Nyt Oplag (titeloplag), 1828, med titlen: Jerusalems Skomager eller den i Verden omkringvandrende Jøde. En Folkeroman.
 note til titel Måske oversættelse af denne udgave med fuld visning på: SBB Digitalisierte Sammlungen. Link til ekstern webside http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0001538300000000
 Bog anonym: Emma von Hochheim. Et Skilderie af vore Tider. ♦ Kbh., 1798 (1798, roman) BD4:sp480
oversat af Anonym
 Bog anonym: Franz Donner. Et Exempel paa den Sandhed, at selv den meest lastefulde Fader kan avle en god Søn .. Oversat. ♦ Kbh., 1798 (1798, roman) BD4:sp480
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel 2. forbedr. Opl., 1798.
 Bog anonym: Mathilde von Erdingen eller Pigerovet. Et Bidrag til Munke-Ondskabs Historie. Fordansket ved T. R. T. ♦ Kbh., 1798 (1798, roman) BD4:sp480
oversat af Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
 Bog anonym: Sandfærdig Tildragelse med en Commandantes Datter i Groszwardein i Ungerland. Oversat af det Tydske ved H. J. Foogt. Haderslev, 1798. 4 Blade (1798, digte) BD4:sp278
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Oraklet af Endor. En ældgammel Historie, omarbeidet for det 18. Aarhundredes Aften. Overs. af J. W. Begstrup. ♦ Kbh., 1799. 1-2. D. (1799, roman) BD4:sp480
oversat af Jens Worm Begstrup (1762-1841)
 Bog (oversætter) Voltaire: Naturens Barn. En sand Historie. Af det Tydske. ♦ Kbh., Schiøtz, 1799. 116 sider (1799, roman) BD4:sp494
originaltitel: L'ingenu, 1767
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
oversat af Anonym
1888 Senere udgave: Naturmennesket. En virkelig Historie. Oversat af Carl Michelsen. ♦ [1888]. 120 sider. (Dansk Folkebibliothek, 53)
1917 Senere udgave: Den Troskyldige. En sandfærdig Historie. Efter Fader Quesnels Manuskript ved Voltaire. Med Fyrsten af Lignes Besøg hos Voltaire. Oversat af Henry Madsen. ♦ Pio, 1917. 184 sider. (Pios Vignet-Bøger, udg. af Kai Friis-Møller)
1943 Senere udgave: Den Troskyldige. Paa Dansk ved Henry Madsen. Med Forord af Kai Friis Møller. Illustr. af Mogens Zieler. ♦ Thaning & Appel, 1943. 148 sider, illustreret
1972 Senere udgave: Den Troskyldige. På dansk ved Henry Madsen. Med forord af Kai Friis Møller. ♦ Thaning & Appel, 1972. 107 sider
 Bog anonym: Abschieds-Gedicht eines Freundes aus Neufundland. ♦ Friedrichstadt, 1800 (1800, digte) BD4:sp279
 Bog anonym: Bissekræmmeren og Linnedvæveren. En sand Historie. Overs. af det Tydske, til Bestyrkelse i Troen paa en Gud. ♦ 1800. 22 sider (1800, novelle(r)) EMP3067 BD4:sp480
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet: Heri sees, hvorledes endog den største Gudsfornegter omsider nødes til at indsee og angre sin grove Vildfarelse; og hvorledes det guddommelige Forsyn til rette Tid antager sin Uskyldigheden.
 note til oversat titel Ordene "Gudsfornegter" og "Uskyldigheden" er fremhævet.
 Bog anonym: Just Pøllner eller Eventyr og Aandsnærværelse fordansket af W. Obdrup. En Spøgelses-Historie og Ridder-Roman. ♦ 1800. 91 sider (1800, roman) EMP3069 BD4:sp480
originaltitel: Just Pöllner, oder Abentheuer und Besonnenheit. Eine Gespenstergeschichte und Ritter-Roman, 1800
Detaljer
oversat af W.A. Obdrup (1779-1810)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside SBB
 Bog anonym: Taskenspillerier eller Mojencourts Ruiner. En Roman. Overs. ved Vilhelm Adolph Tranch [ie: Thanch]. ♦ 1800. Deel 1-2, 216 + 141 sider (1800, roman) EMP3070 BD4:sp480
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Wilhelm Adolph Thanch (d. 1809)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forfatteren til Læseren.
 note til oversat titel Del 1, side 214-16: Oversætteren til sine Læsere [om romanen og oversættelsen].
 Bog anonym: De vare Brødre. En sand Historie til Menneskekundskabs Befordring. Overs. ved T. R. Thiele. ♦ 1800. Side 187-246 (1800, novelle(r)) EMP3068
Detaljer
oversat af Thomas Rudolph Thiele (1773-1841)
kollaps Noter
 note til oversat titel Titeloplag fra periodium.
 Bog (oversætter) anonym [Skjöldebrand, A. F.]: Herrmann von Unna. Ein Schauspiel. Nach dem Schwedischen Original frey übersetzt. Kph., 1800 (1800, tekster)
af A. F. Skjöldebrand (1757-1834, sprog: svensk)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:12]] Antonie. En Hovedstads hemmelige Historie (1801) EMP 1
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:22]] Fordommens Styrke (1801) EMP 1
originaltitel: Auswahl kleiner sittlichen Erzählungen
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:11]] Huulen paa Antiparos (1801) EMP 1
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger og smaae Romaner [1:10]] Majnattens Drøm (1801) EMP 1
originaltitel: Bibliothek kleinere Originalwerke der Deutschen, 1789-99
 Bog anonym: Eeneboeren i Eegedalen. Et Folkesagn. Overs. ved N. F. Sørensen. ♦ 1802. 150 sider (1802, roman) EMP3072 BD4:sp480
oversat af N.F. Sørensen, f 1780 (1780-1846)
 Bog anonym: Karl og Emilie. Et Bidrag til Skildring over det sidste Aarhundredes filosofiske og politiske Sværmerier. ♦ 1802-03. Deel 1-2, (xii + 262) + 301 sider (1802-03, roman) EMP3073 BD4:sp480
originaltitel: Bittre Wahrheiten französischer Unfug in Niedersachsen, vorzüglich in Hamburg und umliegende Gegend ..., 1799
Detaljer
oversat af C.J.V. Schwentzen (1780-1804)
oversat af Hans Jæger (1751-1815)
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 1. Overs. af C.J.W. Schwentzen. Del 2. Overs. af H. Jeger.
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forerindring [signeret "Forlæggeren"].
 note til oversat titel Del 1, side iii-xii: [Fortale af forf.].
 Bog anonym: Jernringen. Sandhed og Digt af Mac-Reals Dagbog. Overs. af det Tydske ved L. A. Abrahamson. 1803. 176 sider (1803, roman) EMP3074 BD4:sp480
originaltitel: Der eiserne Ring, 1802
Detaljer
oversat af Ludvig August Abrahamson (1783-1810)
forord af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: Forord [signeret W.H.F. Abrahamson].
 Bog Spiesz, K. H. [ikke ham, men anonym]: Børnemorderes Biografier. Sidestykke til Selvmorderes Biografier. Overs. af Tydsk ved L. A. Hjorth. ♦ 1804. 164 sider (1804, roman) EMP2829 BD4:sp472
originaltitel: Biographien der Kindermörder, 1790
Detaljer
fejlagtig tillagt: Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
oversat af Lorentz Andreas Hjorth (1778-1838)
1807 i: Udvalgte Fortællinger [3] Senere udgave: Børnemorderes Biografier
kollaps Noter
 note til titel Udgivet under Spiess' navn, men er ikke af denne.
 note til oversat titel Også udgivet som: Udvalgte Fortællinger. Deel 3. 1807.
 note til oversat titel Titeloplag, 1822, med titlen: Ulykkelige Børnemorderes Biografier.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[a] anonym: Charlotte A* fra F* (1804, roman)
originaltitel: Lottchen A* aus F*, 1790

[b] anonym: Sognefogeden i S* ved Torg** (1804, roman)
originaltitel: Der Dorfrichter in S* bey Torg*. (Ums Jahr 1769), 1790

[c] anonym: Den skjønne Møllerdatter. (Fra Aaret 1784) (1804, roman)
originaltitel: Die schöne Müllerstochter. (Ums Jahr 1784), 1790

[d] anonym: Ludvig R*. (Et Fragment) (1804, roman)
originaltitel: Ludwig R*. Ein Fragment, 1790
 Bog anonym: Reisen und Genesung eines am Geiste seltsam gefesselten jungen Russischen Edelmannes. Nebst dem Schicksale des Verfaasers, der ihn begleitete, unter der Regierung Kayser Pauls I. ♦ Leipzig und Kopenhagen, bey Joh. Heinr. Schubothe, 1804. 302 sider (1804, roman) BD4:sp480
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, 3. Jahrgang, Band 2, Nummer 125 (27-5-1806), spalte 390-92 [Anmeldelse, signeret: C...f...r..z]. Link til ekstern webside http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00046235
 anmeldelse eller omtale Politisches Journal, Erster Band, 1805, side 499-500 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=ZFAoAAAAYAAJ&pg=PA499
 Bog (oversætter) Barthelemy, J. J.: Carita og Polydor. Overs af Tydsk ved B. Brünnich. ♦ Soldin, 1805. 94 sider (1805, roman) EMP3770 BD4:sp488
originaltitel: Amours de Carite et de Polydore, 1760
originaltitel: Charité und Polydor, 1798
Detaljer
af Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795, sprog: fransk)
oversat af Boas Brünnich (1768-1826)
kollaps Noter
 note til titel På fransk oversat fra græsk under titlen: Amours de Carite et de Polydore, 1760.
 note til titel Oversat til tysk med titlen: Charité und Polydor, 1790.
 Tekster anonym: Greven og hans Hjerte. En comisk Roman. Overs. af Tydsk ved H.C. Graulund og J. Werfel. Fridericia, 1805 (1805, tekster)
Detaljer
oversat af H.C. Graulund
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
kollaps Noter
 Artikel Lærde Efterretninger: 1806, nr 9.
 Bog anonym: Spanieren og Mandolinen eller Lasternes Følge er uudsigelig Jammer. Overs. af det Tydske ved E. Hesselberg. ♦ 1806. Deel 1-2, 152 + 179 sider (1806, roman) EMP3075 BD4:sp480
originaltitel: Der Spanier mit der Mandoline, 1803
Detaljer
oversat af Engelbrecht Hesselberg (1777-1806)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 2, side 3-4: Forerindring [af forf.].
 note til oversat titel (Titeloplag), 1812.
 Bog Spiesz, K. H. [ikke ham, men anonym]: [Udvalgte Fortællinger [3]] Børnemorderes Biografier (1807, novelle(r)) EMP2823 BD4:sp472
Detaljer
1804 1. udgave: Børnemorderes Biografier. Sidestykke til Selvmorderes Biografier. Overs. af Tydsk ved L. A. Hjorth. ♦ 1804. 164 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Dette bind er identisk med den selvstændige udgivelse fra 1804, udgivet i Spiess' navn, men ikke af ham.
 Bog anonym: Grev Falkenstein eller de Besynderlige. Overs. af [Hans Henr.] Hassler. I to Deele (fortløbende pag.). ♦ 1807. 212 sider (1807, roman) EMP3076 BD4:sp481
originaltitel: Graf Falkenstein, oder das enthüllte Verbrechen, 1803
Detaljer
oversat af Hans Henrik Hassler (1782-1829)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-6: [Tilegnelse til "mine Ungdoms-Venner og Veninder" af forf.].
 Bog Spiesz, J. H. [ikke C.H. Spieß, men anonym]: Kunigunde. Dobbelt Mordbrænderinde af Skinsyge. Af J. H. Spiess. Overs. ved Fr. Møller. ♦ 1807. 15 sider (1807, novelle(r)) EMP2830 BD4:sp472
originaltitel: Kunigunde Albertine Tenzel, 1804
Detaljer
fejlagtig tillagt: Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Kriminalgeschichten voller Abenteuer und Wunder und doch streng der Wahrheit getreu, bind 3.
 url Fuld visnig af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Gioconda eller Elskov og Følelse for Fædrenelandet, Troeskab, og Troeløshed under Vaabnerne. En sand Tildragelse, under de franske Krigstog i Italien. Overs. af C. F. Primon. ♦ 1809. 64 sider (1809, roman) EMP3077 BD4:sp481
originaltitel: Giaconda, oder Liebe und Vaterlandssinn, Treue und Treulosigkeit unter den Waffen ..., 1801
oversat af Jacob Carl Frederik Primon (1763-1812)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Snorrepiberier [g]] Om nogle komiske Høitider ved fyrstelige Indtog. Af den Göttingske Lommebog for 1809 (1813, tekster) EMP 4
 Bog anonym: Familien Neubek eller det menneskelige Hjertes Forvildelse. Sidestykke til Familiehistorier af A. Lafontaine. Overs. af Joh. Werfel. ♦ 1816-17. Deel 1-2, 219 + 366 sider (1816, roman) EMP3078 BD4:sp481
originaltitel: Die Familie Neubeck, 1802
se også: Familiehistorier
andet: August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
 Bog anonym: Natten i Kirken. Overs. fra det Tydske ved K. Karlsen [ie?: Tage Algreen Ussing]. ♦ 1817. 14 sider (1817, novelle(r)) EMP3079 BD4:sp481
originaltitel: ?
oversat af Tage Algreen-Ussing (1797-1872)
 Bog anonym: Ein Paar Neujahrsgeschenke. Poetischer Scherz. ♦ [Uden sted], 1818 (1818, digte) BD4:sp279
 Bog anonym: [indgår i antologien: Noveller [1d]] Den ulykkelige Lighed. Efter Maria, eine Novelle fra Taschenbuch für das Jahr 1806, der Liebe und Freundschaft gewidmet. Side 215-56 (1818, novelle(r)) EMP 8 BD4:sp440
oversat af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
 Bog anonym: Drømmen eller Ridder Ottokar og hans Hund. En romantisk-heroisk Tildragelse. Overs. af det Tydske ved Schat. ♦ 1819. 26 sider (1819, roman) EMP3080 BD4:sp481
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Maria eller Mønstret for alle fornuftige Koner, hvis eneste Hensigt er at giøre deres Mænd lykkelige. Overs. ved C. B. Hallager. Andet Oplag. ♦ 1820. 16 sider (1820, novelle(r)) EMP3081 BD4:sp481
oversat af C.B. Hallager (1775-1821)
 Bog anonym: Praxiteles's Fostersøn. Fra det Tydske ved A. F. Elmquist. ♦ Aarhuus, 1820. 16 sider (1820, novelle(r)) EMP3082 BD4:sp481
Detaljer
oversat af A.F. Elmquist (1788-1868)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse til Thorwaldsen, med et digt, af A.F.E.].
 Bog anonym: Skinsyge indtil Døden. Fortælling efter det Tydske ved J. C. Lange. ♦ 1820. 18 sider (1820, novelle(r)) EMP3083
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
 Bog anonym: Tøffelen eller sørlige Beviis paa Mandfolke-Troløshed og Qvinde-Falskhed. Tvende Fortællinger efter det Tydske ved C. B. Hallager. ♦ [ca. 1820]. 16 sider (ca. 1820, novelle(r)) EMP3084 BD4:sp481
Detaljer
oversat af C.B. Hallager (1775-1821)
kollaps Indhold

[a] anonym: Tøffelen eller Ødelæggende Følger af Cavalleer-Coquetterie og Troløshed (ca. 1820, novelle(r))
[b] anonym: Exempel paa Fruentimmerlist og Falskhed (ca. 1820, novelle(r))
 Bog (oversætter) anonym: Driancourt. Eine wahre Geschichte. [Aus dem Französischen]. ♦ Schleswig, 1821 (1821, roman) BD4:sp495
af anonym fransk (sprog: fransk)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [2a]] Postvognen. Fortælling efter det Tydske ved Udg. (1821, novelle(r)) EMP 9
 Bog anonym: Das Schulfest für die ländliche Jugend. Von einem schlesw. holst. Jugendlehrer. ♦ Schlesw., 1821 (1821, digte) BD4:sp279
 Bog anonym: Bandithøvedsmanden Allessandrini eller Røver-Republikken i Apenninerne. Overs. af det Tydske ved H. G. K. Sommer. ♦ 1824. 151 sider (1824, roman) EMP3085 BD4:sp481
originaltitel: Alessandrini
Detaljer
oversat af Hans Georg Krog Sommer (1792-1864)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk før 1810, titelbladet har ikke årstal.
 note til oversat titel Der findes to forskellige titelblade med årstallet 1824.
 note til oversat titel (Titeloplag) uden år. [Titelblad: Den smukke Yndling, Den frygtelige og ædle Røver Allessandrinis Historie. Som Anfører for en stor Bande af modige Karle, der havde dannet sig en Røverrepublik i Apenninernes Dale, var Navnet Allessandrini en Skræk i hele Italien.
 Dramatik anonym: Blind Allarm. Lystspil i 1 Act. Oversat af Tydsk ved F. C. Werligh. ♦ 1824. 43 sider (1824, dramatik) BD4:sp375
oversat af Frederik Christian August Werligh (1795-1841)
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Syllegon [9]] Det hemmelighedsfulde Bud. Af: Morgenblatt für gebildete Stände. April 1825 (1825, tekster) EMP 15
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Syllegon [3]] Victor v. K*** eller Kierligheds Rænker paa Maskeraden (1825) EMP 15
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [Mit gæt at den er oversat fra tysk].
 Bog anonym: Wohlthätig seyn heiszt Gott nachahmen. Gedichtet für die theatralische Abendunterhaltung auf Veranlassung des Holsteinischen dramatischen Vereins zur Unterstützung der in Holstein durch die Wasserfluth Verunglückten. ♦ Cph., 1825. Kvartformat, 2 Blade (1825, digte) BD4:sp279
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Romaner og moralske Fortællinger [2c]] Onclen i Schwarzwald. En sand Begivenhed (1826, roman) EMP 18
 Bog anonym: [indgår i antologien: Smaa Romaner og moralske Fortællinger [2b]] Den ubegribelige. En sand Begivenhed (1826, roman) EMP 18
 Bog anonym: Mikkel Ræv. Et Æventyr i femten Bøger, efter det gamle nedertyske Digt Reinecke Vos, ved Frederik Schaldemose. Kbh., 1827 (1827, digte) BD4:sp268
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog anonym: [indgår i antologien: Moerskabs-Læsning [f]] En ægteskabelig Tildragelse. Af Versuch einer Caracteristik des weiblichen Geschlechts. Bd. 1 (1827, novelle(r)) EMP 19
 Bog anonym: Hermine eller Præsten og hans Elskede. Et naturligt Malerie af nærværende Tider. Overs. fra det Tydske ved Henr. Gottl. Brill. ♦ 1828. 144 sider (1828, roman) EMP3086 BD4:sp482
oversat af Heinrich Gottlob Brill (1802-1878)
 Dramatik anonym: [indgår i: Hellas [a]] Messolunghi's Bestormelse. Sørgespil i 3 Acter. Oversat af A. F. Elmquist (1828, dramatik) BD4:sp375
oversat af A.F. Elmquist (1788-1868)
 Bog anonym: Æfintyrid Jóhönnu Raunir snúid af Þýdsku undir íslendsk fögur rimnalög af Snorra Biarnarsyni. Ønnur útgáfe eptir skaldsins egin handriti. Videyar Klaustri, 1829 (1829, digte) BD4:sp278
Detaljer
oversat af Snorri Björnsson (1710-1803)
1784 1. udgave: Eitt Æfentyre, er kallast Johönnu Rauner, ur Þýsku útlagt og á lioodmæli snúed af Snorra Biörnssyne. Hrappsey, 1784
 Dramatik anonym: [indgår i antologien: De danske dramatiske Selskabers Repertoire [1]] Her er Værelser tilleie. Lystspil i 2 Akter. Efter det Tydske (1829, dramatik) BD4:sp304
 Dramatik anonym: [indgår i antologien: De danske dramatiske Selskabers Repertoire [3]] Indbydelseskortet eller o. A. s. d. Lystspil i 1 Act. Efter det Tydske (1829, dramatik) BD4:sp304
 Bog anonym: Den frelste Yngling eller: Anger og Tilgivelse. Overs. fra det Tydske, og udg. ved C. J. Klæstrup. ♦ 1831. 78 sider (1831, roman) EMP3087
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
 Bog anonym: Jöden Levis Pengepung eller: den indsmuglede Gaas. Frit overs. fra det Tydske ved J. Andersen. ♦ 1831. 24 sider (1831, novelle(r)) EMP3088
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Qvinde-Hævnen. Frit overs. fra det Tydske, ved C. Schumacher. ♦ 1831. 87 sider (1831, roman) EMP3089
oversat af Caspar Schumacher (1794-1851)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Høvlspaaner [6]] Amalie eller Hvo blev den Lykkeligste? Af det Tydske (1832, roman) EMP 24 👓
 Bog anonym: Mikkel Ræv. Et Æventyr i femten Bøger, efter det gamle nedertyske Digt Reineke Vos, ved Fred. Schaldemose. Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp782
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog anonym: Grev Maltori eller: Bandit-Forbundet i Carastro. Efter det Tydske ved C. Schumacher. ♦ 1833. 84 sider (1833, roman) EMP3090
oversat af Caspar Schumacher (1794-1851)
 Bog anonym: Ridderne af Örneforbundet. En Fortælling fra Riddertiden. Udg. af L. Hansen. ♦ 1833. Deel 1-2, 177 + 164 sider (1833, roman) EMP3091
originaltitel: Die Ritter vom Adlerbunde, 1802
udgiver: uidentificeret
 Bog anonym: Theodosia eller: det gyldne Kors. Romantisk Skildring fra Korstogenes Tid af Forfatterinden til Margaretha af Nordheim. Udg. paa Dansk ved C. J. Klæstrup. ♦ 1833. Deel 1-3, 142 + 159 + 160 sider (1833, roman) EMP3092
originaltitel: Die Jungfrau Theodosia und das goldene Kreuz, 1832
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
 Bog anonym: Den unge Eremit eller Florello og Eurimale. En amerikansk Novelle. Efter det Tydske af C. D. Krag. ♦ 1833. 77 sider (1833, roman) EMP3093
originaltitel: Florello, oder der junge Einsiedler, 1808
serietitel: Bibliothek for Romaner og Fortællinger
Detaljer
oversat af C.D. Krag (1801-1874)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med titel: Bibliothek for Romaner og Fortællinger. Udg. af C. D. Krag. Sept.-Okt. 1833.
 Bog anonym: Steenkulsgruben. En paa Virkeligheden grundet Roman. Udg. efter det Tydske af C. D. Krag. ♦ 1834. 154 sider. (Bibliothek for Romaner og Fortællinger) (1834, roman) EMP3094
originaltitel: ?
serietitel: Bibliothek for Romaner og Fortællinger
oversat af C.D. Krag (1801-1874)
 Bog anonym: En virkelig Tildragelse fra det sextende Aarhundrede med Familien Grev Carl v. Bellenau og Grevinde Julie v. Bellenau, født Darbech, hvis Tildragelser ikke alene ere rørende, men tillige lærerige ... Overs. af det Tydske ved Friderich Albertin Allerup. ♦ 1834. 80 sider (1834, roman) EMP3095
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Friderich Albertin Allerup (f. 1760)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fuld titel: En virkelig Tildragelse fra det sextende Aarhundrede med Familien Grev Carl v. Bellenau og Grevinde Julie v. Bellenau, født Darbech, hvis Tildragelser ikke alene ere rørende, men tillige lærerige, da de skildre disse Ædles ophøiede Characteer og Tænkemaade samt urokkelige Standhaftighed, endog under de smerteligste Tilfælde; hvorfor ogsaa deres sidste Dage bleve lønnede med reen og salig Glæde og Velsignelse for alle deres udstandne Lidelser.
 Dramatik anonym: Den bortrømte Kasserer eller Geheime-Over-Finanz-Raaden. Lystspil i 2 Acter. Efter det Tydske ved G. D. Vett. Kbh., 1835 (1835, dramatik) BDsupp:sp792
oversat af G.D. de Vett (1772-1842)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Novelle-Krands [b-i]] [Noveller] (1835, novelle(r)) EMP1585
Detaljer
oversat af C.M. Bramsen
kollaps Noter
 note til oversat titel Malerne. Et Natstykke. - En Dag af Ludvig den Ellevtes Liv. - Katholikernes Sjelefest. - Kjærlighedsdrikken. - Gjensynet. (En Tildragelse fra den franske Revolutionskrig). - Blomsterpantet. - Adelheid af Montmorency. En romantisk Skizze fra den sidste Halvdeel af det 16de Aarhundrede. - Det förste og sidste Kys.
 Bog anonym: Grevinde Wecsey eller Røverbanden i Bøhmen. En historisk Fortælling. Udg. paa Dansk ved J. Andersen. ♦ 1836. 16 sider (1836, novelle(r)) EMP3097
originaltitel: ?
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Corporalen eller: Det öde Slot. Frit overs. efter det Tydske. Udg. paa Dansk ved C. J. Klæstrup. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 108 + 110 sider (1836-37, roman) EMP3096
originaltitel: ?
oversat af Christian Juel Klæstrup (1788-1837)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Freia [g]] Laasen og Ringen. Efter noget splitternyt Tydsk (1837, novelle(r)) EMP 27
 Bog anonym: Den gjenopstandene Ugelspil eller forunderlige og sælsomme Historier om Till Ugelspil, paa ny samlet og sammendraget af en Ven af Munterhed og Spøg og oversat til Fornöielse for den der elske Lystighed. Af O. Friis. ♦ Kbh., 1834. 24 sider (1500, tekster) BDsupp:sp839
Detaljer
oversat af O. Friis
1500 1. udgave: Underlig oc selsom Historie, om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunssvig, saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk udsat. ♦ [Uden sted], Sidste Gang prentet i dette Aar [ca. 1690]. [Upagineret], illustreret
 Bog (bearbejdelse) anonym [Swift, Jonathan]: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Kiæmpernes Land Brobdignack, bearbeidet for Børn. Efter det Tydske. Med 16 illuminerede Kobbere. ♦ [1839]. Tværformat, 48 sider + 16 farvelagte tavler (1839, roman) EMP1331
Detaljer
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog (bearbejdelse) anonym [Swift, Jonathan]: Capitain Lemuel Gullivers Reise til Lilliputernes Land, bearbeidet for Børn. Efter det Tydske. Med 16 illuminerede Kobbere. ♦ [1839]. Tværformat, 40 sider + 16 farvelagte tavler (1839, roman) EMP1332
Detaljer
af Jonathan Swift (1667-1745, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1768 1. udgave: Kapitain Lemuel Gullivers Reise til Lilleput eller til de smaae Folk. Skrevet paa Engelsk og deraf i det danske oversat. ♦ Kbh., 1768
 Bog anonym: Røverhøvidsmanden Bückler og hans Staldbrødre. Bearbeidet efter Originalkilder. Udg. paa Dansk af Ludvig Jordan. ♦ 1839. 192 sider (1839, roman) EMP3098
se også: Røverkapitainen Schinderhannes's Autobiographie
Detaljer
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
kollaps Noter
 note til titel Omhandler Schinderhannes endeligt, jævnfør: Røverkaptajnen Schinderhannes's Autobiographie, 1802.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fire Noveller [b]] Gallegoen. Efter det Tydske af L. Philip (1840, novelle(r)) EMP 30
oversat af Ludvig Philip (1811-1871)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Noveller og Fortællinger [d]] Jutta. En Novelle (1840, novelle(r)) EMP1587
oversat af Anton Schmidt, f 1786 (1786-1856)
 Bog anonym: Røveren Luigino Arionelli eller den forsvundne Greve. Udg. af C. Olsen. ♦ 1840. 47 sider (1840, novelle(r)) EMP3099
originaltitel: ?
udgiver: uidentificeret
 Bog anonym: Castel nuova. En Røverhistorie. Udg. af H. Schmidt. ♦ 1841. 83 sider (1841, roman) EMP3100
originaltitel: ?
udgiver: Harald Schmidt
 Bog anonym: Gjedehyrden og Brevtasken. Til Nytte og Fornøielse. Fra det Tydske. ♦ 1842. 92 sider (1842, roman) EMP3101
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mikkel Ræv. Efter Reinike Voss ved F. Schaldemose. 3. Udg. ♦ (Klein) Reitzel, 1842. M. 9 Lith. (1842, digte)
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog anonym: Napoleons Hof- og Krigsleir i Dresden. Overs. fra det Tydske af H. G. K. Sommer. ♦ 1842. 144 sider (1842, roman) EMP3102
oversat af Hans Georg Krog Sommer (1792-1864)
 Bog anonym: En virkelig Tildragelse med Greve og Grevinde von Bellenau. Overs. af Allerup. ♦ 1842 (1842, roman) EMP3103
se også: En virkelig Tildragelse fra det sextende Aarhundrede
Detaljer
oversat af Friderich Albertin Allerup (f. 1760)
kollaps Noter
 note til titel Måske ny udgave af: En virkelig Tildragelse fra det sextende Aarhundrede med Familien Grev Carl v. Bellenau og Grevinde Julie v. Bellenau, født Darbech ..., 1834.
 Bog anonym: En Times Læsning. Fortælling. Overs. af Hegelund. ♦ Veile, 1843 (1843, roman) EMP3104
oversat af N.O. Hegelund
 Bog anonym: Berlins Mysterier. Udg. af L. Jordan. ♦ 1844-45. Del 1-5 (1844-45, roman) EMP3105
originaltitel: Die Geheimnisse von Berlin, 1844-45
Detaljer
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 3, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 4, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 5, på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 6, på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Gemsejægerne eller Keiser Maximilian i Livsfare paa Martinsfjeldet. En Fortælling fra Tyrolerlandets Fortid for den modnere Ungdom. Fordansket af H. H. Lausen. ♦ Horsen (trykt i Veile), Holm 1844. 120 sider (1844, roman)
oversat af Hans Henrik Lausen (1813-1856)
 Bog anonym: En Italiener. En paa Facta grundet Begivenhed fra de nyeste Tider. ♦ 1846. 304 sider (1846, roman) EMP3106
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Smedesvends Natte-Eventyr. Historisk Novelle. Bearbeidet efter det Tydske af Frederik Maar. ♦ 1846. 32 sider (1846, novelle(r)) EMP3107
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Frederik Maar (1803-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel I teksten med undertitlen: En morende Novelle.
 Bog anonym: Kunstberidderne. En Novelle. Efter det Tydske. ♦ 1847. 239 sider (1847, roman) EMP3108
originaltitel: Die Kunstreiter, 1847
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Manden med Perspectivkassen. Efter det Tydske. [Ved Meïr Aaron Goldschmidt og Jac. Davidsen]. Med 34 illum. Billeder. ♦ Kbh., Bing og Søn, 1847 (1847, børnebog)
oversat af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
 Børnebog anonym: Den velgjørende Fee eller Børneøen. Oversat af Frederik Schaldemose. ♦ Steen & S., 1847. 45 sider, illustreret (1847, børnebog)
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 8 træsnit.
 Bog anonym: To Noveller. Flugten til America og Familien Windschrot. Overs. fra Tydsk og udg. ved C. F. Møller. ♦ [Berlingske Tidende], 1848. 240 sider (1848, novelle(r)) EMP3111
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Carl Frederik Møller (d. 1859)
kollaps Indhold

[a] anonym: Familien Windschrot (1848, novelle(r))
[a] anonym: Flugten til America (1848, novelle(r))
 Bog anonym: Alexander Menzikoff. En historisk Fortælling. Overs. fra det Tydske af Maria Bojesen. ♦ 1848. 155 sider (1848, roman) EMP3109
oversat af Maria Bojesen (1807-1898)
 Børnebog anonym: Den blinde Dreng. En Fortælling for Børn og Børnevenner. Overs. fra det Tydske af Maria Bojesen. Med et Lithographi. ♦ 1848. 105 sider + 1 tavle (1848, børnebog) EMP3110
Detaljer
oversat af Maria Bojesen (1807-1898)
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, [1848]. 105 sider + 1 tavle.
 Bog anonym: [Bibliothek for Smaafortællinger [3c]] Galeislaven. Fra det Tydske (1848, novelle(r))
del af: Frederiksborg Amts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig som føjeton i: Frederiksborg Amts Morskabs- og Avertissements-Blad.
 Børnebog anonym: Jacob Lillefingers Reiser og Eventyr. En Historie for Børn. Bearbeidet efter det Tydske. ♦ Wahlske Boghandel, 1845. 75 sider, illustreret (1849, børnebog)
 Bog anonym: Lieder aus dem Tagebuche eines dänischen Soldaten, geboren in Schleswig. ♦ Kopenhagen, C.A. Reitzel, 1849. 36 sider (1849, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet et vers der starter: Til den danske Læser! / Tydsk er mit Ord! - Du studser, / Vær rolig, min Ven! thi dansk er mit Hjerte ...
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym: Reineke Fos. Oversat af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1849. xiv + 240 sider (1849, digte) 👓
Detaljer
oversat af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]-viii: [Forord, signeret Kjøbenhavn i Juni 1849, C.W.].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum anonym: Smaa Reisebilleder. Fra Dover til Antwerpen. (Af et tydsk Tidsskrift) (1850, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende, aften, 7-9-1850 og 10-9-1850.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Grevinden af Landsfelds (Lola Montez's) Memoirer. Udg. af C. Meyer. ♦ 1851 (1851, roman) EMP3112
originaltitel: Memoiren der Lola Montez (Gräfin v. Landsfeld), 1851
udgiver: uidentificeret
 Bog anonym: Halvbrødrene. En dansk Hof-Historie fra Begyndelsen af dette Aarhundrede. Efter det Tydske. ♦ 1851. 206 sider (1851, roman) EMP3113
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: [Blandede Fortællinger og Digte [2m]] Den Gjerrige. Novelle efter det Tydske (1852, novelle(r)) EMP 38
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s123]] Billeder fra Irlands Nordkyst. Af "Grenzboten". Side 123-54 (1853, tekster) 👓
 Bog anonym: Den gjengjældende Skarpretter. Efter det Tydske ved Clement Therchildsen. ♦ 1853. 127 sider (1853, roman) EMP3114
oversat af Clemen Therchildsen (f. 1801)
 Bog anonym: [indgår i: Miniaturbibliothek for Noveller, [3s169]] Kun en Skriver. Skizze af et tydsk Provindsliv. Side 169-242 (1853, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linier: Er det Søndag idag? Klokkerne saavel i den forreste som bageste Kirke lade deres melodiske Tunger lyde til en livlig Dialog. Hvo der i Afstand lyttede til dem, vilde troe i deres aabenbarede Hemmelighed at høre de Ord: Til Vielser!
 Bog anonym: Røverpigen Fiorita. Overs. fra Tydsk af J. L. E. Salling. ♦ Kolding, 1854. 80 sider. (Morende Tidsfordriv) (1854, roman) EMP3115
oversat af J.L.E. Salling (1813-1883)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Pepina [g]] Trompeter-Selskabet. En Fortælling efter det Tyske (1500, novelle(r)) EMP 42
 Tekster anonym: [indgår i antologien: Tre Fortællinger [c]] Afgrunden. Efter det Tydske (1855) EMP 51
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s227]] En Aften i Theatret i Florents. (Af "Köln Zeit."). Side 227-32 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s201]] Billeder fra Brüssel. (Af "Grenzboten"). Side 201-11 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s466]] Et Bondebryllup i Galizien. (Af "Grenzboten"). Side 466-474 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s205]] En campansk Folkefest i Nola. (Af Augsb. allg. Zeit). Side 205-12 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s156]] Marschal St. Arnaud. (Af Köln. Zeit). Side 156-59 (1855, tekster)
 Tekster anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [1s072]] Et nyt Skrift af Heine. (Af "Die Grenzboten"). Side 72-76 (1855, tekster)
 Bog anonym: [indgår i antologien: En Samling af Fortællinger [e]] Regimentets Døttre. Efter det Tydske. Af Wilhelm Haffner (1855, novelle(r)) EMP 49
oversat af Wilhelm Haffner
 Bog anonym: Den schlesiske Bjergaand Rübezahl. Bekjendt af sine mange morsomme Skalkestykker. En Samling af høist morende Folkeeventyr. Efter det Tydske ved J. C. Larsen. ♦ Hjørring, Petersen, 1855. 75 sider (1855, novelle(r))
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: [indgår i antologien: En Samling af Fortællinger [h]] Skolekammeraterne. Efter det Tydske, ved W. Haffner (1855, novelle(r)) EMP 49
oversat af Wilhelm Haffner
 Bog anonym: En smuk lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Hr. Viegoleis, med Guldhjulet. Hvorledes han vældig overvandt den stærke Kæmpe og Hedning, Roas af Gloys, med flere hans ridderlige Gjerninger, som tilforn ei haver været paa Dansk. Enhver Kjærhavende til Tidsfordriv, oversat af det tydske Sprog. ♦ H.P. Møller, 1855. 65 sider (1855, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1656 1. udgave: En smuck lystig Historie, om den berømmelige Ridder og Helt Her Viegoleis med Guldhiulet. Hvorledes han veldelig offvervant den stercke Kempe oc Hedning Roas af Glois, med fleere hans ridderlige Gierninger. Som tilforn ey haffver været paa Dansk, men nu offversat aff det Tydske Sprock. ♦ Kbh., 1656
 Bog anonym: [Huusbibliothek for underholdende Læsning [2s439]] Troskab. Fortælling efter det Tydske. Side 439-53 (1855, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Under hele Napoleon den Førstes Regjering var det en Gjenstand for hans Bestræbelser at knytte det gamle Aristokraties Levninger til sig. Undertiden lykkedes det ham, undertiden slog det feil.
 Bog anonym: De tvende Tiggere. En Tegning fra Aarene 1491 og 1506. Efter det Tydske af G. I. F. [ie: Vilh. Jensen]. ♦ 1856. 16 sider (1856, novelle(r)) EMP3117
oversat af Vilhelm Jensen
 Bog anonym: Den første Ægteskabstvist. Efter det Tydske. ♦ 1856. 48 sider (1856, novelle(r)) EMP3116
oversat af Anonym
 Bog anonym: Franskmændene i Hamborg. ♦ L. Jordan, 1857. 117 sider (1857, roman) EMP3118
oversat af Anonym
 Bog anonym: De hvide Slaver eller Hamborgs Mysterier. Oversat og bearbejdet af D. E. Rugaard. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordans Forlag, 1857. 1.-2. Del, 192 + 286 sider (1857, roman) EMP3119
originaltitel: ?
del af: Morgenposten
Detaljer
oversat af D.E. Rugaard (1806-1875)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Morgenposten fra 20-1-1857 til 16-6-1857.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: En smuk Historie om de fire Heymansbørn. Overs. af Tydsk. Ny Udg. ♦ Schubothe, 1857 (1857, roman)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mabel Lee eller: En forældreløs Piges Historie. Efter det Tydske. ♦ Odense, 1858. 247 sider (1858, roman) EMP3120
oversat af Anonym
 Bog anonym: Underlig og selsom Historie om Tiile Ugelspegel. En Bondes Søn, barnfød udi det Land Brunsvig. Saare kortvillig at læse. Af Tydsk paa Dansk oversat. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i dett Aar, i Commission hos H.P. Møller, [1858]. 139 sider, illustreret (1858, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Teksten er den samme som i udgaven fra 1781, dog er nogle enkelte ord moderniseret.
 note til titel Illustrationerne er nye.
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [1s243]] Bidrag til Diamantens Historie. Efter "das Ausland". Side 243-61 (1860, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indholdsfortegnelsen har: Efter "das Ausland".
 Bog anonym: Romeo og Julie eller Familierne Capuletti og Montecchi. Efter det Tydske. ♦ Hjørring, [1860]. 56 sider (1860, novelle(r)) EMP3122
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1828 Senere udgave: Romeo og Julie. Sørgespil [i 5 Acter]. Indrettet for den danske Skuesplads [af Pet. Thun Foersom og Ad. Engelbr. Boye]. ♦ [Kbh., 1828]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 6)
1888 Senere udgave: Romeo og Julie. Tragedie i 5 Akter. Overs. af V. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 136 sider
kollaps Noter
 note til titel Handlingsreferat af Shakespeares tragedie af samme navn.
 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Schwartz, Athalia]: Møllerens Babette. (Aftryk af Søndagsposten). ♦ Odense, [1860]. 24 sider (1860, novelle(r)) EMP3121
del af: Danmarks Illustrerede Almanak
del af: Lolland-Falsters Stiftstidende
del af: Aarhus Søndagsblad
Detaljer
af Athalia Schwartz (1821-1871)
1876 indgår i antologien: Fortællinger og Skildringer [s150] Senere udgave: Møllerens Babette. Af Forf. til "Livsbilleder"
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Danmarks Illustrerede Almanak, Aargang vii (7), 1860, side 77-92, med forfatterangivelsen: af Forfatteren til "Livsbilleder".
 note til titel ikke optaget i Dansk Bogfortegnelse 1859-68.
 note til forfatter Fejlagtig placeret under anonyme tyske romaner [EMP3121], af Erland Munch-Petersen: Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog, 1976. Link til ekstern webside ♦ EMP
 note om føljeton Føljeton i Aarhus Søndagsblad 1-7-1860, 8-7-1860 og 15-7-1860.
 Bog anonym: To Bejlere om en Brud. Træk af det tydske Folkeliv. Roman. Overs. af O. [ie: F.A.O. Rugaard]. "Tiden"s Feuilleton. ♦ 1861. 285 sider (1861, roman) EMP3123
originaltitel: ?
del af: Tiden
Detaljer
oversat af Frits Alfred Oscar Rugaard (1844-1893)
kollaps Noter
 note om oplag (Titeloplag), 1862.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [e]] Den evige Jøde i London (1861, novelle(r)) EMP1591
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [l]] Gabriel Quevedo. (Efter Verité israelite, i Jüdisches Volksblatt 1860 Nr. 29) (1861, novelle(r)) EMP1591
 Bog S. K.: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [c]] Kadisch'en før Col-Nidre i Synagogen i Prag (Kaldet "Aftensynagogen"). En Fortælling (1861, novelle(r)) EMP1591
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [k]] En qvart Lotteriseddel (1861, novelle(r)) EMP1591
 Bog anonym: Mikkel Ræv. En episk Fortælling efter Reinike Voss, af F. Schaldemose. M. 6 Lith. 4. Udg. ♦ Wøldike, 1861 (1861, digte)
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog S. K.: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [d]] Redningsmanden. En Fortælling fra Midten af det 16de Aarhundrede (1861, novelle(r)) EMP1591
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [j]] Sagn om Jøderne i Prag. 1. Meisel, 2. Pinchasgaden [meddelt af udgiveren] (1861, novelle(r)) EMP1591
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [2s352]] Et Spillehuus i Ny-York. Efter det Tydske. Side 352-58 (1861, tekster)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jødiske Noveller, Fortællinger og Folkesagn [i]] En vidunderlig Tilskikkelse (1861, novelle(r)) EMP1591
 Trykt i periodicum anonym: De to Visitkort (1862, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Østsjællands Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Østsjællandsk Avis 9-5-1862.
 Bog anonym: Gedichte eines Ungenannten. ♦ 1862 (1862, digte)
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Fortællinger [s001]] En Dag af en Droschkekudsks Liv. Fortælling efter det Tydske. Side [1]-28 (1863, novelle(r)) EMP1593 👓
 Bog anonym: En fattig Moders Offer. Overs. efter "Hamburger Novellenzeitung". Nytaarsgave til Abonnenterne på Ugebladet "Fiona". ♦ Odense, 1863. 174 sider (1863, roman) EMP3124
del af: Fiona
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 opført under titlen: En fattig Mands Offer.
 Trykt i periodicum anonym: En Gadedørsnøgle-Historie. (Efter "Ill. Dorfb.") (1863, novelle(r))
del af: Østsjællands Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Østsjællandsk Avis 29-4-1863 og 2-5-1863. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Den gyldne Ring. En Fortælling som Bidr. til Maadeholdsforeningens Historie. Overs. fra Tydsk. Slagelse, N. Nielsen, 1863. 12 sider (1863, roman)
 Bog anonym: En skjæbnesvanger Kjærlighed. Af en Criminalembedsmands Optegnelser. Efter det Tydske. ♦ Køge, Trykt i S.C. Opffers Bogtrykkeri, 1863. 192 sider (1863, roman) EMP3125
del af: Østsjællands Avis
Detaljer
formodet af Jodokus Deodatus Hubertus Temme (1798-1881, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Mangler på Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket.
 note til forfatter Måske af J.D.H. Temme.
 note til oversat titel Ifølge Dansk Bogfortegnelse 1859-68 til salg via af L. Jordan.
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Østsjællandsk Avis fra 8-12-1862 til 22-4-1863. Fuld visning af den tyske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [g]] De tre Rødskjæggede (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [a]] Den fortryllede Hest (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [e]] Kongens tre Børn (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [h]] Lige for Lige (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [f]] Riv hans Mund! (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: Skizzer fra min Praxis. Af Anders R...n. Overs. af h- s-. "Danmark"s Feuilleton. ♦ 1864. Deel 1-2 (1864, roman) EMP3126
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [i]] En sørgelig Historie om de to Borggrever af Nürnberg (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [b]] Den sørgelige Sang (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [d]] Tykke Lollus og Tynde Lollus (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: [indgår i antologien: Jule-Eventyr [c]] Uhyret Hjerteløs (1864, novelle(r)) EMP 140
 Bog anonym: Den smukke Selly's Historie. Efter det Tydske af Julius Bergmann. ♦ Odense, 1866. 47 sider (1866, novelle(r)) EMP3128
originaltitel: ?
oversat af Julius Bergmann (1844-1904)
 Bog anonym: Livet ved Kysten. Af en Kjøbmands transatlantiske Erindringer. Efter det Tydske. Feuilleton til "Folkets Avis". ♦ 1868. 106 sider (1868, roman) EMP3129
originaltitel: ?
del af: Folkets Avis
oversat af Anonym
 Bog anonym: Skadereden. ♦ Methodisterne, [1868]. 50 sider (1868, novelle(r)) EMP3130
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 opført under anonym Engelske Romaner side 195.
 Bog anonym: Landeveis-Rocamboler. En Samling Røverhistorier fra den virkelige Verden. ♦ L. Jordan, 1869. (1869, roman) EMP3131
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 anført under franske romaner.
 note til oversat titel Annonceret udkommen i Berlingske Tidende 13-8-1870 og 18-8-1870.
 Bog anonym: Napoleon den Stores sidste Kjærlighed. Historisk Roman. ♦ 1869. Bd. 1-3, (347 sider + 1 tavle) + (267 sider + 1 tavle) + (211 sider + 1 tavle) (1869, roman) EMP3132
Detaljer
oversat af Carl Sørensen (1845-1881)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1. Overs. af Carl Hermann [ie: Carl Sørensen]. Bind 2-3. Overs. af M.L.
 Bog anonym: Baronerne Delvi. En romantisk Skildring af M. Overs. paa Dansk af J. H. Halvorsen. Feuilleton til "Nordisk Billed-Magazin". ♦ 1870. 356 sider (1870, roman) EMP3133
del af: Nordisk Billed-Magazin
oversat af J.H. Halvorsen (1812-1890)
 Trykt i periodicum anonym: Kvindekjærlighed. Skitse af en Statsmands Liv fra Nutiden. (Efter det Tydske) (1870, novelle(r))
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Berlingske Tidende Nr. 35 (11-2-1870) og 12-2-1870.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog anonym: Betsy og Toms. En Fortælling for Ungdommen. Oversat af J. Ræder. ♦ Hagerup, 1871. 112 sider, 1 lithographi (1871, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Julie Grüner (1836-1914)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret med billede i farvetryk.
 note til oversat titel Restoplaget solgt til V. Pio.
 Bog anonym: Napoleon d. Tredies Memoirer, eller En Keisers Hemmeligheder. Historisk romantisk Tidsbillede. Frit overs. af C. M. ♦ [1871]. 959 sider, illustreret (1871, roman) EMP3134
oversat af Pseudonym og undersøges
 Dramatik anonym: Tjenende Aander. Farce med Sange i 1 Act, efter det Tydske ved P. Julius. Pio, 1871 (1871, dramatik)
serietitel: Morskabstheatret. Vaudeviller og Farcer, 10
oversat af Julius Petersen
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-05s207]] Den gaadefulde Fremmede. Af en tydsk Politimands Optegnelser. Side 207-34 (1872, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [1-01s360]] Kremoneser-Violinen. Side 360-65 (1872, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Fliegende Blätter, Nro. 1235 (1869), side 11-12, signeret: Crassus.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Univesitätsbibliothek Heidelberg
 Bog anonym: Pigen fra Wesselburen. En Fortælling fra Ditmarsken, overs. af C. Jørgensen. ♦ Aarhus, 1872. 90 sider (1872, roman) EMP3135
Detaljer
oversat af uidentificeret
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag. ♦ Aarhus, 1873. 88 sider.
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s185]] Det Allerhelligste i Glatz. Efter "Das neue Blatt". Side 185-201 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-07s154]] Et Besøg ved Hoffet i Bangkok. Af et Brev til "Elberfelder Zeitung", skrevet i Mai 1873. Side 154-70 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s097]] Blodbadet i Glencoe. Efter "Nah und Fern". Side 97-105 (1873, tekster) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s123]] Condé's Kjærlighed. Efter "Der Bazar". Side 123-29 (1873, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s342]] Et Eventyr ved en Skyttefest i Basel. (Efter det Tydske). Side 342-76 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s332]] Den gamle Soldat. Efter det Tydske. Side 332-43 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s361]] Et Jagteventyr. Efter det Tydske ved E. K. Side 361-79 (1873, novelle(r)) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s329]] Julegaverne. Efter "Illustrirte Familien-Zeitung". Side 329-38 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s373]] En Komedie i det Grønne. Efter det Tydske. Side 373-79 (1873, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-02s053]] Lyset i Videnskabens Tjeneste. Oversat fra Tydsk af Th. Scheelund. Side 53-70 (1873, tekster) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s097]] Mester Sorteflor. (Efter det Tydske). Side 97-154 (1873, novelle(r)) 👓
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-05s052]] Om Bierne og deres blinde Iagttager. Oversat fra Tydsk af Th. Scheelund. Side 52-67 (1873, tekster) 👓
oversat af Thorvald Scheelund
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-04s377]] Pantherjagt på Oceanet. Efter det Tydske ved P. L. Side 377-80 (1873, tekster) 👓
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-08s353]] Pudset. Efter "Der Hausfreund". Side 353-66 (1873, tekster) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-06s335]] En Reklame. Efter "Illustrierte Familien-Zeitung". Side 335-46 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: [Husbibliothek for Morskabslæsning [2-03s296]] Speciemanden. (Efter det Tydske). Side 296-322 (1873, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: Jesuiterne. Frit efter det Tydske ved C-t. "Social-Demokratens" Føljeton. ♦ 1874. 349 sider (1874, roman) EMP3136
del af: Social-Demokraten
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Social-Demokraten fra 28-12-1874 til 10-3-1875. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum A: Magt og Afmagt. (Af A....) (1874, novelle(r))
originaltitel: Macht und Schwäche
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Novelle i Aarhuus Stiftstidende 6-6-1874.
 note til titel Samme novelle som (men det vides ikke om det er første publicering): Macht und Schwäche , trykt i Regensburger Zeitung 1842, Unterhaltungsblatt, No. 71 og 72.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog anonym: Marino Marinelli eller Økongen. Roman. ♦ 1874 (1874, roman) EMP3137
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [8c]] En Millionair i NewYork. Efter "Gartenlaube" 1874. Ved A. B. (1874, tekster) EMP 83
oversat af Anton Bøje (f. 1847)
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [k]] Arven. Fortælling. Overs. efter det Tydske (1500, novelle(r)) EMP 94
 Bog anonym: [indgår i antologien: Fra fremmede Forfattere [c]] En Decembernat i London. Bearbejdelse, efter en tydsk Forfatter (1875, novelle(r)) EMP 93
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [g]] Fanny eller En lille Historie fra Schweiz. Overs. fra Tydsk (1500, novelle(r)) EMP 94
 Bog anonym: [indgår i antologien: I Vinteraftener! [e]] En Stump Adresseavis! Omarbeidet og lokaliseret fra Tydsk (1500, novelle(r)) EMP 94
 Bog anonym: Fortællinger fra Centralamerika. ♦ [1876]. 228 sider (1876, novelle(r)) EMP3138
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Indhold

[a] anonym: Clara. Novelle (1876, novelle(r))
[b] anonym: Nybyggerne i Texas. Fortælling (1876, novelle(r))
[c] anonym: Rolas og hans Datter. Novelle (1876, novelle(r))
[x] anonym: Den hemmelighedsfulde Grevinde (1876, novelle(r))
kollaps Noter
 note til oversat titel Sammenbundet uden titelblad i KB. Denne historie foregår ikke i Centralamerika.
 Bog pseudonym: [indgår i antologien: Fortællinger [s003]] En Guds Dom. (Af Forfatteren til "nye tyske Tidsbilleder") (1876, novelle(r)) 👓
 Bog anonym: Den berygtede Røveranfører Rinaldo Rinaldinis mærkværdige Levnetsløb og Æventyr. En Røverhistorie fra det 18de Aarhundrede. Overs. fra Tysk. ♦ 1877. 99 sider (1877, roman) EMP3139
se også: Røverkaptainen Rinaldo Rinaldini
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Koncentreret fremstilling efter Vulpius' brede dialogprægede fremstilling: Røverkaptainen Rinaldo Rinaldini, 1800-01.
 Bog anonym: [indgår i antologien: Udvalgte Fortællinger [f]] Den gamle Avis. Efter det Tydske (1877, novelle(r)) EMP 99
del af: Randers Dagblad
 Børnebog T-x: En Kartoffelcomedie eller Casimir og Pumpia. Frit efter det Tydske, Oversat af T-x. Med 51 Illustrationer. ♦ C.E. Sørensen, 1877. 26 sider, illustreret (1877, børnebog)
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel Dukketeaterkomedie.
 Bog anonym: Kærlighed og Aristokrati. Fortælling af L-l. Frit overs. efter det Tydske. ♦ Rønne, 1878. 116 sider (1878, roman) EMP3140
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: [indgår i antologien: Syv Fortællinger [a]] To Sønner. Kriminal-Novelle fra Tydsk ved A.H. (1880, novelle(r)) EMP 107
oversat af Pseudonym og undersøges
 Trykt i periodicum anonym: Kvækeren og Stratenrøveren. (Efter det tyske ved S.M.) (1880, roman)
originaltitel: ?
del af: Horsens Folkeblad
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Horsens Folkeblad fra 28-5-1880.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: Den georgiske Dolk. Novelle. ♦ [1881]. 96 sider (1881, roman) EMP3141
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Hverdagshistorie af Arbeidslivet. Efter det Tyske ved A. Th. Jacobsen. ♦ 1881. 64 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 276) (1881, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 276
oversat af A.Th. Jacobsen (f. 1837)
 Bog anonym: En moderne Greve af Monte Christo eller Pligt og Hjærte. Overs. af R. H. ♦ 1881. 753 sider (1881, roman) EMP3142
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Titelbladet anfører "Del 1", men de 753 sider omfatter hele romanen. Udkom i hefter.
 Bog anonym: [Livets Omvexlinger [2]] En Korsets Stridsmand (1882, roman) EMP 112
oversat af Olof Olsson
 Bog anonym: Selvherskeren i det skjulte Rige eller Nihilisterne i Rusland. Historisk Roman af E. K. ♦ 1882. Del [1]-2, 360 + 398 sider (1882, roman) EMP3143
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1884 Samhørende, fortsættes af (2. del): Lykkens Luner eller Den røvede Brud. Skildringer fra Nutidens Rusland af E. K. Fortsættelse af "Selvherskeren i det skjulte Rige eller Nihilisterne i Rusland". ♦ 1884. Del 1-2, 399 + 358 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under danske romaner side 328.
 Bog anonym: Forunderlige Veje. Tre Livsbilleder. Overs. og udg. (efter S. P.) af O. Olsson. ♦ Aalborg, 1884. 38 sider (1884, novelle(r)) EMP3144
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Olof Olsson
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under svenske romaner.
 Bog anonym: Lykkens Luner eller Den røvede Brud. Skildringer fra Nutidens Rusland af E. K. Fortsættelse af "Selvherskeren i det skjulte Rige eller Nihilisterne i Rusland". ♦ 1884. Del 1-2, 399 + 358 sider (1884, roman) EMP3145
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
1882 Samhørende, 2. del af: Selvherskeren i det skjulte Rige eller Nihilisterne i Rusland. Historisk Roman af E. K. ♦ 1882. Del [1]-2, 360 + 398 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under danske romaner side 328.
 Bog anonym: Kun magelig! Efter det Tydske. ♦ 1886. 36 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 340) (1886, novelle(r))
originaltitel:
serietitel: Gudelige Småskrifter, 340
oversat af Anonym
 Bog anonym: Heloïse. Roman i to Bøger. Efter det Tydske. ♦ [Berlingske Tidende], 1887. [Bind] I-II, 213 + 236 sider (1887, roman) EMP3146
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog anonym: Skovkroen. Efter det Tydske. Udg. af Helga Westergaard. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1887. 124 sider. (Solstråle-Fortællinger. Ny Række, 5) (1887, roman) EMP3147
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 5
udgiver: Helga Westergaard (1846-1927)
 Bog anonym: Magdalena. Overs. fra Tysk af Jhe. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, 1888. 190 sider (1888, roman) EMP3148
originaltitel: ?
del af: Helsingørs Avis
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Dore. Overs. fra Tydsk. ♦ 1889. 16 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 364) (1889, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 364
oversat af Anonym
 Bog anonym: Friherrens Døttre. Fortælling efte det Tydske. ♦ [Berlingske Tidende], 1889. 174 sider (1889, roman) EMP3149
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog anonym: "Han vilde ikke!". Overs. af E. M. ♦ 1889. 24 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 370) (1889, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 370
oversat af Pseudonym og undersøges
 Tekster anonym: [Aftenlæsning [28s283]] Beethoven som Husfader og Kok (1890) 👓
 Bog anonym: Erna. Efter det tyske ved Holger Ovesen. "Koldingposten"s Feuilleton. ♦ 1890. 442 sider (1890, roman) EMP3150
originaltitel: ?
del af: Koldingposten
oversat af uidentificeret
 Bog anonym: Herren til Steinbach. Roman i to Dele. Efter det Tydske. ♦ [Berlingske Tidende], 1890. Deel 1-2, 190 + 208 sider (1890, roman) EMP3151
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog anonym: Beseiret. Overs. fra Tydsk. ♦ 1891. 16 sider. (Gudelige Smaaskrifter, 387) (1891, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter, 387
oversat af Anonym
 Dramatik Hansen, D.: Sortepeer. Sangspil i 1 Akt. Frit efter det Tyske af D. Hansen. Musiken af J.P. Hansen (1891, dramatik)
oversat af D. Hansen (d. 1889)
 Bog anonym: Hendes sidste Hjem. Efter det Tyske. Udg. af J. V. Michaelsen. ♦ 1893. 175 sider (1893, roman) EMP3152
originaltitel: ?
udgiver: J.V. Michaelsen
 Bog Michaelsen, J. V.: Hendes sidste Hjem. Efter det Tyske. ♦ Oure, [Udgiveren], 1893. (1893, roman)
oversat af J.V. Michaelsen
 Dramatik anonym: Jolanthe. Opera (1893, dramatik)
 Bog anonym: [indgår i antologien: De Unges Bibliothek [c]] Stedse i Bøn. Efter det Tydske ved Ellen (1893, novelle(r)) EMP1598
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
 Bog anonym: [indgår i antologien: De Unges Bibliothek [e]] Ved Juletid. Overs. af Ellen (1893, novelle(r)) EMP1598
Detaljer
af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1894 indgår i antologien: Tre Julefortællinger [b] Senere udgave: Ved Juletid. Overs. fra Tysk ved Ellen
 Bog Stromeyer: Af en »Vagabonds« Dagbog. Udg. af Stromeyer. Overs. af J. K. Møller. Med et Forord af Pastor N. Dalhoff. ♦ 1894. 54 sider (1894, novelle(r)) EMP2882
originaltitel: Aus dem Tagebuch eines "Vagabunden", 1893
Detaljer
udgiver: Stromeyer (sprog: tysk)
oversat af uidentificeret
forord af N.C. Dalhoff (1843-1927)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-5: [Forord signeret N.D.].
 Bog anonym: Pave Julius' død. En Satire. Oversat af Fr. Moth. ♦ Kleins Forlag, 1894. 63 sider. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 16) (1894, digte) 👓
originaltitel: ?
serietitel: Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, 16
Detaljer
oversat af Fr. Moth (1861-1930)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog anonym: [indgår i antologien: Tre Julefortællinger [b]] Ved Juletid. Overs. fra Tysk ved Ellen (1894, novelle(r)) EMP 124
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
1893 indgår i antologien: De Unges Bibliothek [e] 1. udgave: Ved Juletid. Overs. af Ellen
 Bog anonym: Agenten. Efter det Tydske (1895, novelle(r))
originaltitel: ?
serietitel: Gudelige Småskrifter
oversat af Anonym
 Bog anonym: Edelweis. ♦ [1895]. 16 sider (1895, novelle(r)) EMP3153
oversat af Anonym
 Bog anonym: Elisa Baronesse von ... Jøde og Christen. Roman. ♦ Odense, 1865. Deel [1]-2, 140 + 127 sider (1865, roman) EMP3127
oversat af Anonym
 Bog anonym: En fattig Landsbypræsts mærkelige Hændelser. Blade af en engelsk Landsbypræsts Dagbog. ♦ [1895]. 60 sider (1895, roman) EMP3154
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk udgivet i: Der Friedensbote. Sammlg. v. Erzählgn. und Liedern f. solche, d. d. Frieden m. Gott u. Menschen suchen. (Vom E. Westermeyer). 6. Aufl., 1876.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under engelske romaner.
 note til oversat titel Side 60: [Note].
 Bog anonym: Hyrdedrengen. Fra Tysk ved Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1895. 30 sider. (De Unges Bibliothek) (1895, novelle(r)) EMP3155
serietitel: De unges Bibliothek
Detaljer
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
kollaps Noter
 note til oversat titel 2det Oplag, 1897. 30 sider.
 Bog anonym: Lygtemænd. Overs. fra tysk ved Ellen [Gøtzsche]. ♦ 1895. 59 sider. (De Unges Bibliothek) (1895, novelle(r)) EMP3156
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Ellen Gøtzsche (1867-1956)
 Bog anonym: Et Barns Bøn. Skildring fra Evangeliets Seir i det gamle Israel. Overs. fra Tydsk af J. B. [ie: Johanne Blauenfeldt]. Udg. af Foreningen til gudelige Smaaskrifters Udbredelse (det danske Traktatselskab). ♦ 1896. 138 sider (1896, roman) EMP3157
oversat af Johanne Blauenfeldt (1867-1931)
 Bog anonym: Gaadefulde Naturer. Af H. H. Efter det Tydske. ♦ [Berlingske Tidende], 1897. 287 sider (1897, roman) EMP3158
originaltitel: ?
del af: Berlingske Tidende
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Brudt Overmod. Fortælling. Bearbejdet efter det Tyske af Fanny Tuxen. ♦ 1898. 283 sider (1898, roman) EMP3159
originaltitel: ?
oversat af Fanny Tuxen (1832-1906)
 Bog Tuxen, Fanny: Brudt Overmod. Fortælling, bearbejdet efter det tyske. ♦ H. Hagerups Forlag, 1898. 283 sider (1898, roman)
Detaljer
oversat af Fanny Tuxen (1832-1906)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse opført under Danske Romaner.
 anmeldelse eller omtale Dagens Nyheder 23-12-1898, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse eller omtale Fredericia Dagblad 13-12-1898, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.K.].
 anmeldelse eller omtale Fyens Stiftstidende 15-12-1898, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse eller omtale Social-Demokraten 16-12-1898, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse eller omtale Nationaltidende 22-12-1898, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse eller omtale Jyllandsposten 23-12-1898, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse eller omtale Viborg Stifts-Tidende 24-12-1898, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse eller omtale Berlingske Tidende 12-1-1899, side 2 [Anmeldelse, signeret: H.].
 Bog anonym: Den døende Røver. En sandfærdig Begivenhed. Efter det tyske af "caritas". ♦ 1898. 16 sider (1898, novelle(r)) EMP3160
originaltitel: ?
oversat af Pseudonym og undersøges
 Bog anonym: Hele Livet for at vinde en evig Krone. Fortælling af A. v. N. Fra Tysk ved Olga [Andersen]. ♦ 1898. 166 sider. (De Unges Bibliothek) (1898, roman) EMP3161
serietitel: De unges Bibliothek
oversat af Olga Andersen (d. 1947)
 Bog anonym: I Herrens Skole. En Fortælling. Fra tysk bearbejdet af N. P. Madsen. ♦ 1898. 110 sider (1898, roman) EMP3162
oversat af N.P. Madsen, f 1860 (1860-1916)
 Bog Madsen, N. P.: I Herrens Skole. En Fortælling. Fra tysk bearbejdet af N. P. Madsen (1898, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
af N.P. Madsen, f 1860 (1860-1916)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under Danske Romaner.
 Bog anonym: En Moder. Overs. fra Tysk af "caritas". ♦ 1899. 63 sider (1899, novelle(r)) EMP3164
Detaljer
oversat af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til oversat titel Andet Oplag, 1900. 63 sider.
 Bog anonym: Stærke Mænd. To Virkelighedsskildringer. Overs. fra Tysk af Ad. Fønss, og et Digt af -n. ♦ 1899. 35 sider (1899, novelle(r)) EMP3163
Detaljer
oversat af Adeline Fønss (1851-1913)
kollaps Indhold

[a] anonym: Nødværge (1899, novelle(r))
[b] anonym: Overfaldet (1899, novelle(r))
[c] anonym: Stærke Jim. En sand Historie fra Rochdale. Frit genfortalt efter John Ashworth af -n (1899, digte)
 Bog anonym: Din Broders Blod. Af M. v. O. Paa dansk ved N. P. Madsen. ♦ 1900. 209 sider. (Hjemmets Bibliothek) (1900, roman) EMP3165
serietitel: Hjemmets Bibliothek
oversat af N.P. Madsen, f 1860 (1860-1916)
 Bog anonym: Dobbeltgængersken. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1902. 280 sider (1902, roman)
originaltitel: ?
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 28-5-1902.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik anonym: Stævnemøder. Farce i 2 Akter. Frit efter det tyske. ♦ »Klods-Hans«s Forlag, 1902. 50 sider (1902, dramatik)
serietitel: Repertoiret, 10
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dronning og Yndling. Historisk Roman. "Aalborg Tidende"s Feuilleton. ♦ Aalborg, [ikke i boghandlen], 1903. 482 sider (1903, roman)
originaltitel: ?
del af: Aalborg Stiftstidende
del af: Næstved Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton (trykt med forløbende sidetal) i Næstved Tidende fra 28-4-1903. Med undertitlen: Roman fra det danske Hof.
 url Fuld visning af teksten fra Næsteved Tidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 Note (andet) Reck: Hvedebrødsdagenes Overraskelser. Ideen efter det Tyske. Farce i 1 Akt. ♦ J.L. Wulff, 1903. 24 sider (1903, dramatik)
Detaljer
af Wilh. Rechendorff (1863-1952)
1939 Senere udgave: Hvedebrødsdagenes Overraskelser. Farce i en Akt. (Ideen efter det tyske). 2. Opl. ♦ J.L. Wulff, 1939. 16 sider
 Dramatik »op« [ie: Petersen, Otto]: De nygifte fra Ebeltoft eller I Pensionatet. Farce i en Akt. Frit oversat efter det tyske. ♦ J.L. Wulffs Forlag, 1903. 60 sider (1903, dramatik)
oversat af Otto Petersen, f 1887 (1887-1969)
 Dramatik anonym: Naar Enden er god -. Farce i 1 Akt. Frit bearbejdet efter det Tyske af Reck. [ie: Wilh. Rechendorff]. ♦ J.L. Wulff, 1903. 46 sider (1903, dramatik)
originaltitel: ?
oversat af Wilh. Rechendorff (1863-1952)
 Bog anonym: Hemmeligheden paa Slottet Waldegg eller Had og Kærlighed. Oversat af H. G. ♦ Odense, G. Wendt, 1904. [Bind] I-II, 504 + 588 sider (1904, roman)
serietitel: Fra Land og Sø, 7. Samling
oversat af H.G. (pseudonym)
 Bog anonym: Falskmøntnernes Konge. Sensations-Roman. Overs. af H. G. ♦ Odense, G. Wendt, 1906. 1.-2. Del, 526 + 572 sider (1906, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Fra Land og Sø, 8. Samling
oversat af H.G. (pseudonym)
 Bog anonym: Fange Nr. 57 eller uskyldig i Sibiriens Bjergværker. Sensationsroman fra Nutiden. Oversat af H. G. ♦ Odense, G. Wendt, 1907. 1.-2. Del, 534 + 568 sider (1907, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Fra Land og Sø, 9. Samling
oversat af H.G. (pseudonym)
 Børnebog Fenger, F.: Junker Otto. En fortælling for Ungdommen. Frit efter det tyske. Hagerup, 1908. 47 sider, illustreret (1908, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
bearbejdelse: F. Fenger (1851-1928)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side [83], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 6 (Marts), side 105, [Anmeldelse].
 Bog anonym: Paladset Caramisola eller Den falske Arving. Roman fra det hemmelige Tribunals Rædselsdage i Venedig. Oversat af H. G. ♦ Odense, G. Wendt, 1908. 786 sider (1908, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Fra Land og Sø, 10. Samling
oversat af H.G. (pseudonym)
 Bog anonym: Arven. (Særtr. af "Aftenbladet"s Føljeton). ♦ ["Aftenbladet"] [ikke i boghandlen], 1909. 96 sider (1909, roman)
del af: Aftenbladet
oversat af Anonym
 Bog E. v. B.: Hendes Hemmelighed. Roman fra det moderne England. Af. E. v. B. (Særtr. af "Aftenbladet"s Føljeton). ♦ ["Aftenbladet"] [ikke i boghandlen], 1909. 178 sider (1909, roman)
del af: Aftenbladet
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hvem er han. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909. (1909, roman)
originaltitel: Der grosse Unbekannte, 1908
serietitel: Lord Lister, 1
oversat af Anonym
 Bog anonym: Juvelfalsknerens Straf. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Die Strafe des Juwelenfälschers, 1908
serietitel: Lord Lister, 2
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Juvelfalsknerens Straf. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
 Bog anonym: Ordenrøveriet i det kongelige Slot. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Der Ordensraub im Königsschlosse, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 3
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Ordensrøveriet fra Kongeslottet. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
 Bog anonym: Millionskatten i Kisten. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Der Millionenschatz im Sarge, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 4
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Millionskatten i Kisten. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
 Bog anonym: Den sortklædte Mand i Boudoiret. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Der Schwarze im Boudoir, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 5
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Den sorte i Boudoiret. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
 Bog anonym: Bankdirektørens Dobbeltgænger. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Der Doppelgänger des Bankdirektors, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 6
Detaljer
oversat af Anonym
1917-18 Senere udgave: Bankdirektørens Dobbeltgænger. ♦ Litteraturselskabet, 1917-18. 32 sider
 Bog anonym: Spillefyrsten i Monaco. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Der Spielerfürst von Monaco, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 7
Detaljer
oversat af Anonym
1917-18 Senere udgave: Spillefyrsten i Monaco. ♦ Litteraturselskabet, 1917-18. 32 sider
 Bog anonym: I Paris' Katakomber. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: In den Katakomben von Paris, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 8
Detaljer
oversat af Anonym
1917-18 Senere udgave: I Paris Katakomber. ♦ Litteraturselskabet, 1917-18. 32 sider
 Bog anonym: Indierindens Billede. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Das Bild der Inderin, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 10
Detaljer
oversat af Anonym
1917-18 Senere udgave: Inderindens Billede. ♦ Litteraturselskabet, 1917-18. 32 sider
 Bog anonym: Hos Pariser-Apacherne. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1909-10. (1909-10, roman)
originaltitel: Bei den Pariser Apachen, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 11
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Blandt Pariser-Apacher. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
 Bog pseudonym: En Mesalliance. Af Forf. til "Fra Skyggernes Verden". ("Vort Land"s Føljeton). ♦ [Vort Land] [ikke i boghandlen], 1910. 170 sider (1910, roman)
del af: Vort Land
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tiggergrevinden eller En Grevedatters Oplevelser. Roman efter Livet. ♦ Litteraturselskabet, 1910-12. [Bind] I-II, 3084 sider (1910-12, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog anonym: For Guld og Kærlighed. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1910. (1910, roman)
originaltitel: Um Gold und Liebe, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 9
Detaljer
oversat af Anonym
1917-18 Senere udgave: Guld og Kærlighed. ♦ Litteraturselskabet, 1917-18. 32 sider
 Bog anonym: Et Museumstyveri. ♦ Andersen & Westis Forlag, 1910. (1910, roman)
originaltitel: Ein Museumsdiebstahl, 1908-1909
serietitel: Lord Lister, 12
Detaljer
oversat af Anonym
1917 Senere udgave: Museumstyveriet. ♦ Litteraturselskabet, 1917. 32 sider
 Bog (oversætter) Jürgensen, Jürgen: Fieber. Afrikanische Novellen. ♦ Frankfurt a.M., Verl. der Litt. Anstalt Rütten und Loening, 1910. 282 [2] sider (1910, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jürgen Jürgensen (1872-1953)
1911 Senere udgave: Feber. Congo-Fortællinger. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 195 + [1] sider
 Bog anonym: Kærlighed og Pligt eller To Mænds Hustru. Oversat af Scheel Vandel. ♦ Litteraturselskabet, 1911-12. 3000 sider (1911-12, roman)
originaltitel: ?
oversat af Carl Scheel Vandel (1864-1918)
 Børnebog anonym: Mikkel Ræv. Historien om hans Snuhed og List etc. (Efter Udg. af 1498 fortalt af Alex. Schumacher. M. Tegn. af Gerhard Heilmann). ♦ Lybecker, 1911. 92 sider (kvartformat) (1911, børnebog)
Detaljer
oversat af Alexander Schumacker (1853-1932)
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
kollaps Noter
 anmeldelse eller omtale Morsø Folkeblad 13-12-1911, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 161 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 anmeldelse eller omtale Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 165, Udkomne Bøger, der egner sig for Børnebogsamlinger.
 Bog anonym: Under Inkvisitionens Sortbanner eller Den forældreløse. Romantisk-historisk Fortælling fra Filip den 2dens Regering i Spanien. ♦ P. Jensens Forlag (Gentoftegade 4), 1912. 232 sider (1912, roman)
originaltitel: ?
oversat af Anonym
 Bog serie: Nat Pinkerton. Opdagernes Konge. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-24. Nr. 1-419, à 24 sider (hæfteformat (~A5)) (1913-24, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14, 1915-19 og 1920-24 opført under: Engelske Romaner og Fortællinger.
 Bog anonym: De hemmelighedsfulde Kugler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913. 24 sider (1913, roman)
originaltitel: Die geheimnisvollen Kugeln
serietitel: Nat Pinkerton, 1
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det grufulde Klædeskab. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der grausige Schrank
serietitel: Nat Pinkerton, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverne paa Eriebanen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die Frachträuber der Eriebahn
serietitel: Nat Pinkerton, 3
oversat af Anonym
 Bog anonym: Opiumshulens Blodhund. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Bluthund der Opiumhöhle
serietitel: Nat Pinkerton, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: Vandvid eller Forbrydelse?. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Wahnsinn oder Verbrechen
serietitel: Nat Pinkerton, 5
oversat af Anonym
 Bog anonym: Emigranternes Skræk. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Schrecken der Einwanderer
serietitel: Nat Pinkerton, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: Negersammensværgelsen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Eine Negerverschwörung
serietitel: Nat Pinkerton, 7
oversat af Anonym
 Bog anonym: Blodpavillonen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Blutpavillon
serietitel: Nat Pinkerton, 8
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverreden i Skyskraberen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein Verbrechernest im Wolkenkratzer
serietitel: Nat Pinkerton, 9
oversat af Anonym
 Bog anonym: Baron Cook i Voks. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Doppelgänger aus Wachs
serietitel: Nat Pinkerton, 10
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Ved gengudgivelsen på tysk med titlen: Der Doppelgänger aus Wachs.
 Bog anonym: Den frygtelige Færgemand. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Giusti, der schreckliche Fährmann
serietitel: Nat Pinkerton, 11
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Mord i Badet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein Mord im Bade
serietitel: Nat Pinkerton, 12
oversat af Anonym
 Bog anonym: De Dødes Hus. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Das Haus der Toten
serietitel: Nat Pinkerton, 13
oversat af Anonym
 Bog anonym: Forbrydelsen i Glasværket. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein Verbrechen in der Glashütte
serietitel: Nat Pinkerton, 14
oversat af Anonym
 Bog anonym: Glasøjet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Das gläserne Auge
serietitel: Nat Pinkerton, 15
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den grufulde Flyvemaskine. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein verbrecherische Flugtechniker
serietitel: Nat Pinkerton, 16
oversat af Anonym
 Bog anonym: Heksen fra Middleton. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die Hexe von Middleton
serietitel: Nat Pinkerton, 17
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tragedien i Koncertpalæet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Eine Tragödie im Konzerthaus
serietitel: Nat Pinkerton, 18
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den skæbnesvangre Slædetur. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Eine verhängnisv. Schlittenfahrt
serietitel: Nat Pinkerton, 19
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pinkertons Rejse til det Hinsides. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Pinkertons Reise ins Jenseits
serietitel: Nat Pinkerton, 20
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den snedige Arvesvindler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein raffin. Erbschaftsschwindler
serietitel: Nat Pinkerton, 21
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fortvivlelsens Gerning. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Eine Tat der Verzweiflund
serietitel: Nat Pinkerton, 22
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den grusomme Tommy Kyrr. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Tommy Kyrr, der Schreckliche
serietitel: Nat Pinkerton, 23
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødningerædsler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 24
oversat af Anonym
 Bog anonym: Frelst fra Døden. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Am Felsen des todes
serietitel: Nat Pinkerton, 25
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den røde Maske. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die rote Maske
serietitel: Nat Pinkerton, 26
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den Dødes Hævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die Rache des Toten
serietitel: Nat Pinkerton, 27
oversat af Anonym
 Bog anonym: En amerikansk Duel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein amerikanisches Duell
serietitel: Nat Pinkerton, 28
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mytteriet fra "Arkadien". ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die Meuterer der "Arkadia"
serietitel: Nat Pinkerton, 29
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bulbideren. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ned Carson, der Bullenbeißer
serietitel: Nat Pinkerton, 30
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Ved genudgivelsen på tysk med titlen: Ned Carson, der Bullenbeißer.
 Bog anonym: Djævelen i Sindssygeanstalten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein Teufel im Irrenhause
serietitel: Nat Pinkerton, 31
oversat af Anonym
 Bog anonym: Liget under Sengen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 32
oversat af Anonym
 Bog anonym: De sorte Ryttere. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die schwarzen Reiter
serietitel: Nat Pinkerton, 33
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den 16. December. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der "sechzehnte Dezember"
serietitel: Nat Pinkerton, 34
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et originalt Svindlerpar. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein originelles Gaunerpaar
serietitel: Nat Pinkerton, 35
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røveren fra Coney Island. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Räuber von Coney-Island
serietitel: Nat Pinkerton, 36
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det levende Lig. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der lebendige Tote
serietitel: Nat Pinkerton, 37
oversat af Anonym
 Bog anonym: Lord Keenes Forbrydelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Das Verbrechen d. Lord Keene
serietitel: Nat Pinkerton, 38
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den rædselsfulde Indier. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der fürchterliche Inder
serietitel: Nat Pinkerton, 39
oversat af Anonym
 Bog anonym: Broarbejdernes Skræk. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Der Schrecken d. Brückenarbeider
serietitel: Nat Pinkerton, 40
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Millionsvindler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein Millionen-Defraudant
serietitel: Nat Pinkerton, 41
oversat af Anonym
 Bog anonym: De falske Indianere. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die falschen Indianer
serietitel: Nat Pinkerton, 42
oversat af Anonym
 Bog anonym: Misses Valg. Ved Magnus Jensen. ♦ Romanforlaget, 1913. 62 sider (1913, roman)
originaltitel: ?
serietitel: 10 Øres Romaner, 42
oversat af Magnus Jensen
 Bog anonym: Det bødes der for (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 43
 Bog anonym: En Fabriks Hemmeligheder. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die Geheimnisse einer Fabrik
serietitel: Nat Pinkerton, 43
oversat af Anonym
 Bog anonym: En farlig Sommerudflugt. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Eine gefährl. Sommerfrische
serietitel: Nat Pinkerton, 44
oversat af Anonym
 Bog anonym: En forbryderisk Politimand. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein verbrecherischer Policeman
serietitel: Nat Pinkerton, 45
oversat af Anonym
 Bog anonym: Italiensk Elskov (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 45
 Bog anonym: Den snedige Forsikringssvindel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein raff. Versicherungsschwindel
serietitel: Nat Pinkerton, 46
oversat af Anonym
 Bog anonym: Natlige Krogveje. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Schleichwege der Nacht
serietitel: Nat Pinkerton, 47
oversat af Anonym
 Bog anonym: For en andens Brøde (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 48
 Bog anonym: Den forsvundne Brud. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Die verschwundene Braut
serietitel: Nat Pinkerton, 48
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødsattesten (1913, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 49
 Bog anonym: Et farligt Brødrepar. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Ein gefährliches Brüderpaar
serietitel: Nat Pinkerton, 49
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bjergenes Gaade. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1913-14. 24 sider (1913-14, roman)
originaltitel: Das Rätsel der Berg
serietitel: Nat Pinkerton, 50
oversat af Anonym
 Bog serie: Lord Percy fra Den excentriske Klub. ♦ Litteraturselskabet, 1914-19. Nr. 1-247, 24 sider (hæfteformat (~A5)) (1914-19, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1924 Samhørende, fortsættes af (2. del): Nye excentriske Klub. ♦ Litteraturselskabet A/S, [1924]. Nr. 1-8, à 24 sider
1921-22 Senere udgave: Lord Percy fra Den excentriske Klub. ♦ Litteraturselskabet, 1921-22. Nr. 1-46, à 24 sider (hæfteformat (~A5))
1931-32 Senere udgave: Lord Percy fra den excentriske Klub. ♦ Litteraturselskabet, [1931-32]. Nr. 1-128, à 24 sider (hæfteformat (~A5))
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 og 1915-19 opført under: Engelske Romaner.
 note til titel De originale tyske hæfter skifter typisk mellem 6 forskellige pseudonymer: Herbert Wulfner, Heinrich Feldinger, Joe Weyermoor, Martin Winfried, William Horst og Walter Gernsheim. Hvem og hvor mange personer der står bag disse vides ikke.
 note til oversat titel De danske omslagstegninger er de samme som de tilsvarende tyske udgave har. Enkelte tegninger ser dog ud til at være retoucherede, i hvert fald i forhold til den tyske genudgivelse 1920-27.
 note til oversat titel De danske udgivelsesår for årene 1915-1919 er cirka-angivelser.
 note til oversat titel Originaltitlerne fremgår ikke af de danske udgaver, men de danske titler synes at være direkte oversættelser af de tyske titler, og fulgte den tyske series nummererin til nr. ca. 133 (kilderne er uenige om sidste nummer), hvor serien måtte stoppe på grund af krigen. Den danske udgivelse fortsatte imidlertid. De 35 af titlerne er omskrivninger af titler fra serien Detektiv John Spurlock, mens de resterende titler meget vel kan være skrevet af danske forfattere.
 note til oversat titel Restoplaget blev i 50'erne realiseret i 4 bind à 6 numre. Hvert bind et omslag med titlen: Lord Percy's spændende Oplevelser. Bind 1: hæfte 1, 73, 79-82, Bind 2: hæfte 83-88, Bind 3: hæfte 89-94, bind 4: hæfte 95-101.
 url Artikel om den tyske serie ved genudgivelsen 1920-27 på: Link til ekstern webside www.romanhefte-info.de
 Bog Schaldemose, Frederik: Mikkel Ræv. Bearbejdet ved O. Thyregod. Illustreret af Helving. 1914. 135 sider, illustreret. (»Vor Ven«s Bøger, Nr. 26) (1914, børnebog)
serietitel: »Vor Ven«s Bøger, 26
Detaljer
oversat af Fr. Schaldemose (1783-1853)
bearbejdelse: Oskar Thyregod (1875-1944)
illustrationer af uidentificeret
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
 Bog anonym: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss ... Udg. af Det danske Sprog- og Litteratur-Selskab ved Niels Møller med en Ordbog af Kr. Sandfeld Jensen. 1.-4. Halvbind. Gyldendal, 1914-23 (1914, digte)
Detaljer
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
udgiver: Niels Møller (1859-1941)
noter af Kr. Sandfeld (1873-1942)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til titel [Titel:] En Ræffue Bog, som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempler oc herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordansket aff Hermen Weigere, Borgere udi Cøbnehaffn.
 note til oversat titel Med bibliografi over bogens danske udgaver.
 anmeldelse eller omtale Politiken 26-11-1914, Kronik af Kr. Nyrop.
 Bog anonym: Tyven i Sanatoriet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Der Dieb im Sanatorium
serietitel: Nat Pinkerton, 51
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fra Levemand til Forbryder. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Vom Lebemann zum Verbrecher
serietitel: Nat Pinkerton, 52
oversat af Anonym
 Bog anonym: Krybskytternes Konge. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Der König der Wilddiebe
serietitel: Nat Pinkerton, 53
oversat af Anonym
 Bog anonym: De forgiftede Fisk. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Die vergifteten Fische
serietitel: Nat Pinkerton, 54
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Anholdelse paa Badeanstalten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Eine Verhaftung im Bade
serietitel: Nat Pinkerton, 55
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tyrannen fra Juggerton. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Der Tyrann von Juggerton
serietitel: Nat Pinkerton, 56
oversat af Anonym
 Bog anonym: Skinsygens Vanvid. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Im Wahnsinn der Eifersucht
serietitel: Nat Pinkerton, 57
oversat af Anonym
 Bog anonym: Indbrudstyvene fra Millershall. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Die Einbrecher von Millershall
serietitel: Nat Pinkerton, 58
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den onde Samvittighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 59
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forsvundne Patient. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Der verschwundene Patient
serietitel: Nat Pinkerton, 60
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Forbrydelse af Kærlighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Ein Verbrechen aus Liebe
serietitel: Nat Pinkerton, 61
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den mærkede Tidollarseddel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: Der gezeichnete Dollarschein
serietitel: Nat Pinkerton, 62
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tilfældets Magt (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 62
 Bog anonym: Gammel Gæld. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1914. 24 sider (1914, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 63
oversat af Anonym
 Bog anonym: Spøgelseshistorier (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 73
 Bog anonym: Forræderens Løn. Ved Emma Sunde. ♦ Romanforlaget, 1914. 64 sider (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 90
oversat af Emma Sunde
 Bog anonym: Bristede Illusioner (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 95
 Bog anonym: Sangerinden (1914, roman)
serietitel: 10 Øres Romaner, 96
 Børnebog serie: Lu og Lo. De to Spasmagere Ludvig og Charlotte. ♦ [1915-17]. Nr. 1-36 (1915-17, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Dansk-norske Romaner.
 note til oversat titel Baseret på tysk serie, men lokaliseret til København og omegn ved oversættelsen. Burde være opført under børnebøger.
 Bog anonym: Margrethes Bedrag. Oversat fra Tysk. ♦ Forlaget af Codan Bøger, 1915. 32 sider (1915, novelle(r))
serietitel: Codan Lomme-Noveller, 24
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mislykket Tricks. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 64
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Kæmpesvindel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 65
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hæderlige Professor. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 66
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den uhyggelige Gæst. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 67
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mr. Greens Røst. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 68
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et natligt Syn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 69
oversat af Anonym
 Bog anonym: En haard Beskyldning. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 70
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hævneren Harro. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 71
oversat af Anonym
 Bog anonym: Øje for Øje. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: Auge um Auge
serietitel: Nat Pinkerton, 72
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den fanatiske Bogven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 73
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den lange Sollotan. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: Der lange Sollotan
serietitel: Nat Pinkerton, 74
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det mærkværdige Fund. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 75
oversat af Anonym
 Bog anonym: Skatten i Skovsøe. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 76
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kirkerøverne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 77
oversat af Anonym
 Bog anonym: Flyvernes Dødsfjende. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 78
oversat af Anonym
 Bog anonym: Landsbylægens Datter. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 79
oversat af Anonym
 Bog anonym: Maaren i Vinkælderen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 80
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Eventyr paa Kæmpedamperen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 81
oversat af Anonym
 Bog anonym: Taarnkammerskatten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 82
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kornpugernes Testamente. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 83
oversat af Anonym
 Bog anonym: Flodpiraterne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 84
oversat af Anonym
 Bog anonym: De forbryderiske Filmfabrikanter. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 85
oversat af Anonym
 Bog anonym: Rose-Thrine, den smukke Blomsterpige. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 86
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverne i Pullmanvognen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 87
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den sorte Bandes Endeligt. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 88
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den sorte Skippers Færge. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 89
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den uhyggelige Klosterruin. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 90
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverreden i Tordenkløften. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 91
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den frygtelige Fjende. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 92
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bungerfilds Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 93
oversat af Anonym
 Bog anonym: Japaneren Satorama. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 94
oversat af Anonym
 Bog anonym: Rædselsbandens Himmerig. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 95
oversat af Anonym
 Bog anonym: Blokhusulvene. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 96
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kvindehandleren fra Long Island. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 97
oversat af Anonym
 Bog anonym: Morderen Jagues Kossin. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 98
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet i Skoven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 99
oversat af Anonym
 Bog anonym: Jødindens Hævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 100
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den Arveløses Blodhævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 101
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bankrøveren fra Brooklyn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 102
oversat af Anonym
 Bog anonym: Morderhulen i Oldgate. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 103
oversat af Anonym
 Bog anonym: Steppebanditterne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 104
oversat af Anonym
 Bog anonym: De hemmelighedsfulde Havklipper. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 105
oversat af Anonym
 Bog anonym: Jagten over Havet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 106
oversat af Anonym
 Bog anonym: Rædselsnatten i Fyrtaarnet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 107
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tvillingesøstrene. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 108
oversat af Anonym
 Bog anonym: Klokketaarnet i Osterfield. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 109
oversat af Anonym
 Bog anonym: Basil Connerlands Endeligt. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 110
oversat af Anonym
 Bog anonym: Simon Rochers Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1915. 24 sider (1915, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 111
oversat af Anonym
 Tekster anonym: [indgår i: Den hellige Fiacres Levned [b]] De tre onde Kvinder. Paa Dansk ved O. P. Ritto. ♦ Studenterforeningen, 1916 (1916)
oversat af O.P. Ritto (1847-1922)
 Bog anonym: En ubesindig Handling. Bearb. og oversat af E. T. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1916. 286 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af E.T. (pseudonym)
 Bog anonym: Offer for Videnskaben. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 112
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Chicagos skumle Gyder. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 113
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hos Himmelbrødrene. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 114
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Falskmøntnernes Hovedkvarter. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 115
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mesterbokseren Bull. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 116
oversat af Anonym
 Bog anonym: Biografteatrenes Skræk. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 117
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den uhyggelige Danser. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 118
oversat af Anonym
 Bog anonym: Postrøverne fra Vera Cruz. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 119
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sølvskatten i Profetstræde. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 120
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det røde Hus. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 121
oversat af Anonym
 Bog anonym: Arvens Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 122
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hestetyvene paa Santa Laura-Farmen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 123
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det uhyggelige Hotel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 124
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Slangebesværgerens Hus. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 125
oversat af Anonym
 Bog anonym: Forbryder-Herberget "Hajen". ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 126
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sungertowns gaadefulde Død. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 127
oversat af Anonym
 Bog anonym: Gentleman-Forbryderen Grev Martino. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 128
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den uhyggelige Stepperytter. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 129
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Windsor-Barens Bagværelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 130
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den ryggesløse Plan. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 131
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kæmpetyveriet paa Elektricitetsværket. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 132
oversat af Anonym
 Bog anonym: Amazonflodens Konge. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 133
oversat af Anonym
 Bog anonym: Lady Wrights Dødskørsel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 134
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hamilton, Gydernes Herre. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 135
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Forsmaaets Hævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 136
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den fordægtige Villa. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 137
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hvide Slavehandel i Ohio. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 138
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den frygtelige Forbryderrede. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 139
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet i Feldstreet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 140
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bjergværkskasserøverne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 141
oversat af Anonym
 Bog anonym: Black Long, Pengeafpresseren. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 142
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forsvundne Lady Clitworth. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 143
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forbryderiske Spiritistklub. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 144
oversat af Anonym
 Bog anonym: De uhyggelige Brovægtere. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 145
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dollarprinsessens Bryllup. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 146
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det forbryderiske Orakel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 147
oversat af Anonym
 Bog anonym: Turen til Dødskløften. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 148
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Negerasylet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 149
oversat af Anonym
 Bog anonym: De forsvundne Dokumenter. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 150
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et skrækkeligt Hus. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 151
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den Samvittighedsløse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 152
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mord-Apoteket paa Fulton Plads. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 153
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den smukke kvindelige Spion. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 154
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det værdifulde Vidne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 155
oversat af Anonym
 Bog anonym: I det underjordiske New York. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 156
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den farlige Klub. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 157
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fattiglemmets Testamente. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 158
oversat af Anonym
 Bog anonym: Luftpiraten Brestfield. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1916. 24 sider (1916, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 159
oversat af Anonym
 Børnebog serie: Komtesse Vildkat. En ung Piges Tossestreger. ♦ Litteraturselskabet, [1917-21]. Nr. 1-194, à 24 sider (hæfteformat (~A5)) (1917-21, børnebog)
oversat af Anonym
 Bog anonym: Opstanden i Tugthuset. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 160
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forbryderiske Løvetæmmer. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 161
oversat af Anonym
 Bog anonym: Døds-Ekspressen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 162
oversat af Anonym
 Bog anonym: Forbrydergeniet Professor Fox. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 163
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den mystiske Kro i Skoven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 164
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Storforbryder. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 165
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødskælderen i Grand Hotel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 166
oversat af Anonym
 Bog anonym: Afsindighed og Videnskab. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 167
oversat af Anonym
 Bog anonym: Manden med det ildfulde Blik. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 168
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødsdommen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 169
oversat af Anonym
 Bog anonym: Rosenkoketten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 170
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det tilmurede Vindu. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 171
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den røvede Kasse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 172
oversat af Anonym
 Bog anonym: Spøgelseskløften. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 173
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den døde Billardspiller. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 174
oversat af Anonym
 Bog anonym: Havets Offer. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 175
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ladyens Perlehalsbaand. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 176
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den uhyggelige Spaakvinde. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 177
oversat af Anonym
 Bog anonym: Gravskænderne i Baltimore. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 178
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den fanatiske Samler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 179
oversat af Anonym
 Bog anonym: Manden med Glasøjet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 180
oversat af Anonym
 Bog anonym: De gaadefulde Rim. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 181
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den sælsomme Gæst. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 182
oversat af Anonym
 Bog anonym: Høstnattens Rædsler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 183
oversat af Anonym
 Bog anonym: Stenmunden. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 184
oversat af Anonym
 Bog anonym: Chapman og hans Hund. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 185
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den sælsomme Rejsefælle. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 186
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den falske Arving. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 187
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den raffinerede Tryllekunstner. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 188
oversat af Anonym
 Bog anonym: Narren fra Goldhall. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 189
oversat af Anonym
 Bog anonym: Manden med Klatrehænderne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 190
oversat af Anonym
 Bog anonym: Høvdingens Dødsfjende. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 191
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødningehaanden. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 192
oversat af Anonym
 Bog anonym: Urmagerens Død. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 193
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tom Kelly, Svømmernes Konge. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 194
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guldmedaillonen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 195
oversat af Anonym
 Bog anonym: Desertøren Tommy. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 196
oversat af Anonym
 Bog anonym: Universalsvindleren Potter. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 197
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det skæbnesvangre Næveslag. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 198
oversat af Anonym
 Bog anonym: Harrings Perle. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 199
oversat af Anonym
 Bog anonym: Spøgelsebaronen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 200
oversat af Anonym
 Bog anonym: Midnatsklokken. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 201
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forræderiske Film. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 202
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den laasede Dør. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 203
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det gyldne Dødningehoved. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 204
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den kostbare Tiggerfrakke. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 205
oversat af Anonym
 Bog anonym: Toms Rejse til Vesten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 206
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det gyldne Spejl. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1917. 24 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 207
oversat af Anonym
 Bog serie: Jack Franklin. Verdensdetektiven. ♦ Litteraturselskabet, [1918-19]. Nr. 1-41, à 24 sider (hæfteformat (~A5)) (1918-19, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udgivelsesåret er cirka-angivelse. Den danske rækkefølge og titlerne svarer til de tyske. I nogle tilflælde er der ikke sket genbrug af den tyske omslagstegning.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under: Engelske Romaner.
 Bog anonym: Et Sensationstilfælde. ♦ Litteraturselskabet, 1918. (1918, roman)
originaltitel: Ein Sensationsfall, 1909
serietitel: Jack Franklin, 2
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det uhyggelige Slot. ♦ Litteraturselskabet, 1918. (1918, roman)
originaltitel: Das unheimliche Schloß, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 3
oversat af Anonym
 Bog anonym: Jacques Flints Død. ♦ Litteraturselskabet, 1918. (1918, roman)
originaltitel: Der Tod des Jaques Flint, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 4
oversat af Anonym
 Bog anonym: Madonnas grønne Øjne. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die grünen Augen der Madonna, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 5
oversat af Anonym
 Bog anonym: Brisbanes Sværdsekter. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Schwertersekte von Brisbane, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 6
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverne fra Eriesøen. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Räuber vom Eriesee, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 7
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bombays Dødshule. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Todeshöhle von Bombay, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 8
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet paa Bankkassereren. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Eine schurkische Tat, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 9
oversat af Anonym
 Bog anonym: Blodig Hævn. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Blutige Rache, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 10
oversat af Anonym
 Bog anonym: En hemmelighedsfuld Dobbeltgænger. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Eine geheimnisvolle Doppelgängerin, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 11
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forsvundne Juveler. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Der verschwundene Juwelenhändler, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 12
oversat af Anonym
 Bog anonym: En hemmelighedsfuld Flyveulykke. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Das Geheimnis eines Fliegersturzes, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 13
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Mord i den hvide By. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Ein Mord in der weißen Stadt, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 14
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røverbanden i St.Louis. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Apachen von St. Louis, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 15
oversat af Anonym
 Bog anonym: Svøbebrødrenes Kapel. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Kapelle der Geißelbrüder, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 16
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Kimberleys Diamantgruber. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: In den Gruben von Kimberley, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 17
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstegning ikke identisk med den tyske udgave.
 Bog anonym: Torello, Skovenes Herre. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Torello, der Herr der Wälder, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 18
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstegning ikke identisk med den tyske udgave.
 Bog anonym: Vekselereren fra Saloniki. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Der Geldwechsler von Saloniki, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 19
oversat af Anonym
 Bog anonym: Spionen fra Dardaneller-Fortet. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Spione des Dardanellen-Forts, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 20
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det hemmelighedsfulde grønne Værelse. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Das geheimnisvolle grüne Zimmer, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 21
oversat af Anonym
 Bog anonym: Don Castellanos Død. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Der Tod des Don Castillano, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 22
oversat af Anonym
 Bog anonym: Smuglerne fra Orisøen. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Schmuggler des Orisees, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 23
oversat af Anonym
 Bog anonym: En uhyggelig Maskerade. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Ein unheilvolles Maskenfest, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 24
oversat af Anonym
 Bog anonym: Spillekongens Testamente. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Das Vermächtnis des Spielerkönigs, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 25
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstegning ikke identisk med den tyske udgave.
 Bog anonym: Dramaet i Bouillonkælderen. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Ein Drama im Bouillonkeller, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 26
oversat af Anonym
 Bog anonym: Statuen af den hellige Nepomuk. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Statue des heiligen Nepomuk, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 27
oversat af Anonym
 Bog anonym: En gaadefuld Flugt. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Eine rätselhafte Flucht, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 28
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødsbyen. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Totenstadt, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 29
oversat af Anonym
 Bog anonym: Morderen fra Warschau. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Der Würger von Warschau, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 30
oversat af Anonym
 Bog anonym: Jim Hunding, den falske Detektiv. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Jim Hunding, der falsche Detektiv, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 31
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den gaadefulde Gravsten. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Der rätselhafte Grabstein, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 32
oversat af Anonym
 Bog anonym: "Den Hvide Mus" Hævnere. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Rächer der weißen Maus, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 33
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstegning ikke identisk med den tyske udgave.
 Bog anonym: Kæmpebokseren fra Manhattan. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Der Preisboxer von Manhattan, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 34
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstegning ikke identisk med den tyske udgave.
 Bog anonym: Trim Tell, en moderne Slavehandler. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Trimm Tell, ein moderner Sklavenhändler, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 35
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstegning ikke identisk med den tyske udgave.
 Bog anonym: I Bøddelgaden. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: In der Kerkergasse, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 36
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstegning ikke identisk med den tyske udgave.
 Bog anonym: Lynchdommeren fra Santa Christo. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Die Lynchrichter von Santa Christo, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 37
oversat af Anonym
 Bog anonym: Flodskippernes Nattekvarter. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Im Nachtasyl der Stromschiffer, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 38
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hos Seinens Ligfiskere. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Bei den Leichenfischern der Seine, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 39
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Nabobs Haremshave. ♦ Litteraturselskabet, 1918-19. (1918-19, roman)
originaltitel: Im Haremsgarten des Nabob, 1909-10
serietitel: Jack Franklin, 40
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fundet paa Marken. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 208
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tre frygtelige Nætter. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 209
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den grønne Papegøje. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 210
oversat af Anonym
 Bog anonym: Taarnvægteren fra Forestfield. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 211
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kirkerøverne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 212
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et mystisk Mord. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 213
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Attentat mod Præsidenten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 214
oversat af Anonym
 Bog anonym: Togrøveren. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 215
oversat af Anonym
 Bog anonym: De sorte Kugler. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 216
oversat af Anonym
 Bog anonym: Lyset i Gruben. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 217
oversat af Anonym
 Bog anonym: Harriman-Diamanten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 218
oversat af Anonym
 Bog anonym: Røveriet paa Krigsskibet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 219
oversat af Anonym
 Bog anonym: En sølle Læderlap. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 220
oversat af Anonym
 Bog anonym: Danserindens Drøm. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 221
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hoteltyven James Guy. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 222
oversat af Anonym
 Bog anonym: En raffineret Impresario. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 223
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et hemmelighedsfuldt Bekendtskab. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 224
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den mærkelige Ungdomsven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 225
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Karnevalstragedie. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 226
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den ensomme Banevogter. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 227
oversat af Anonym
 Bog anonym: En fanatisk Fjende. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 228
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tommys Eventyr. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 229
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den rosenrøde Sløjfe. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 230
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Djævels Konkurrence. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 231
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mr. Kennedys Urang-Utang. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 232
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Drama paa Jagten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 233
oversat af Anonym
 Bog anonym: Flodrøverne paa Mississippi. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 234
oversat af Anonym
 Bog anonym: Faldet fra Taarnet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 235
oversat af Anonym
 Bog anonym: Uskyldig i Tugthuset. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 236
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forsmaaedes Hævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 237
oversat af Anonym
 Bog anonym: Strandrøveren. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 238
oversat af Anonym
 Bog anonym: En mærkelig Nabo. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 239
oversat af Anonym
 Bog anonym: Cigaret-Frederik. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 240
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den bestjaalne Blinde. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 241
oversat af Anonym
 Bog anonym: Paa Gravens Rand. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 242
oversat af Anonym
 Bog anonym: Under falsk Flag. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 243
oversat af Anonym
 Bog anonym: Salonløven Pitchstone. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 244
oversat af Anonym
 Bog anonym: Lodsen og hans Søn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 245
oversat af Anonym
 Bog anonym: Sporene i Sneen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 246
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den smukke Kaschka. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 247
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den døde Vandringsmand. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 248
oversat af Anonym
 Bog anonym: Minerøveren Bob Arling. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 249
oversat af Anonym
 Bog anonym: Billedet af den Ubekendte. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 250
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et skæbnesvangert Fund. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 251
oversat af Anonym
 Bog anonym: Børneplageren i Thurnvilles Skole. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 252
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Offer for Seksdagesløbet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 253
oversat af Anonym
 Bog anonym: Farmernes Skræk. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 254
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fred Corning og hans Dobbeltgænger. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1918. 24 sider (1918, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 255
oversat af Anonym
 Bog anonym: De to Søstre. Oversat af E. T. ♦ "Vort Bibliotek" [ikke i boghandlen], 1919. 350 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Vort Bibliothek
oversat af E.T. (pseudonym)
 Bog anonym: Det hemmelighedsfulde Kors. ♦ Litteraturselskabet, 1919. (1919, roman)
originaltitel: Das geheimnisvolle Kreuz, 1910
serietitel: Jack Franklin, 40
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forbryderiske Elev. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 256
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hævnens Nat. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 257
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et skæbnesvangert Møde. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 258
oversat af Anonym
 Bog anonym: En tragisk Skæbne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 259
oversat af Anonym
 Bog anonym: Danserindens Fjende. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 260
oversat af Anonym
 Bog anonym: En grusom Dommer. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 261
oversat af Anonym
 Bog anonym: Galgevisen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 262
oversat af Anonym
 Bog anonym: Jack, den tatoverede. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 263
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den lille Li-Lo-Tsching. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 264
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forladte Farm. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 265
oversat af Anonym
 Bog anonym: Fabriksarbejderens Arv. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 266
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forsvundne Brud. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 267
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ravrøret. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 268
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det manglende Blad. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 269
oversat af Anonym
 Bog anonym: Masson, den fashionable Tyv. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 270
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det uhyggelige Hus. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 271
oversat af Anonym
 Bog anonym: "Tigeren" paa Markedet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 272
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det levende Lig. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 273
oversat af Anonym
 Bog anonym: Oka Youma, den japanske Spion. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 274
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Forbrydersammensværgelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 275
oversat af Anonym
 Bog anonym: Legrand, Forbryderkongen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 276
oversat af Anonym
 Bog anonym: Uskyldig henrettet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 277
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Forbryderrede under Vandet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 278
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet i Fabrikken. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 279
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Arm - et Hoved - et Hjerte. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 280
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bankierens Selvmord. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 281
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordertrekløveret. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 281
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den Ubekendtes Hoved. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 283
oversat af Anonym
 Bog anonym: Spaakvindens Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 284
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet foran Detektivens Dør. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 285
oversat af Anonym
 Bog anonym: Postrøverne i Chicago. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 286
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den Døde fra Bronxpark. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 287
oversat af Anonym
 Bog anonym: Blandt Nihilister. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 288
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forbryderiske Krøbling Dollman. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 289
oversat af Anonym
 Bog anonym: Lægens Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 290
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tagkamrets Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 291
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødsbudet Darton. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 292
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forsvundne Undervandsbaad. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 293
oversat af Anonym
 Bog anonym: Plantagetyven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 294
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bill Jaguar og hans Djævel. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 295
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mylords Mordvaaben. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 296
oversat af Anonym
 Bog anonym: Astronomens Død. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 297
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den frygtelige Klokker. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 298
oversat af Anonym
 Bog anonym: Kul-Jimmy. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 299
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mesterskytten Nemo. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 300
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den døvstumme Bucky. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 301
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det skrækkelige værtshus. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 302
oversat af Anonym
 Bog anonym: Urtyven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1919. 24 sider (1919, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 303
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dagbogens Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 304
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Skuespillers Endeligt. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 305
oversat af Anonym
 Bog anonym: En raffineret Parvenu. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 306
oversat af Anonym
 Bog anonym: Farwells Sultetaarn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 307
oversat af Anonym
 Bog anonym: Guldrøveren fra Kingsbridge. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 308
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den stjaalne Opfindelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 309
oversat af Anonym
 Bog anonym: Indemuret. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 310
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hemmelighedsfulde Guldkilde. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 311
oversat af Anonym
 Bog anonym: Gentlemantyven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 312
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hemmelighedsfulde Lade. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 313
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Forbrydelse fra Manøvrerne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 314
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Falskmøntnerbande. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 315
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pengeafpresning. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 316
oversat af Anonym
 Bog anonym: Automobilklubbens Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 317
oversat af Anonym
 Bog anonym: Jernbanedjævlene. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 318
oversat af Anonym
 Bog anonym: Radiumtyven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 319
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mosehuset. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 320
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den Afdødes Brev. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 321
oversat af Anonym
 Bog anonym: En frygtelig Hævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 322
oversat af Anonym
 Bog anonym: En Sammensværgelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 323
oversat af Anonym
 Bog anonym: En gaadefuld Kvinde. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 324
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det hemmelighedsfulde Smykkeskrin. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 325
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pinkerton som Udbryder. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 326
oversat af Anonym
 Bog anonym: En farlig Politiker. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 327
oversat af Anonym
 Bog anonym: Berømmelse og Forbrydelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 328
oversat af Anonym
 Bog anonym: En besynderlig Anstandsdame. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 329
oversat af Anonym
 Bog anonym: En farlig Bedrager. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 330
oversat af Anonym
 Bog anonym: En nittenaarig Forbryder. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 331
oversat af Anonym
 Bog anonym: Skovkongen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 332
oversat af Anonym
 Bog anonym: Opstaaet fra de døde. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 333
oversat af Anonym
 Bog anonym: Var det en Drøm?. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 334
oversat af Anonym
 Bog anonym: Aanderøsten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 335
oversat af Anonym
 Bog anonym: Paa Liv og Død. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 336
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den fortabte Hustru. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 337
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Dødsfjendens Magt. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 338
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den hemmelighedsfulde Patient. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 339
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hadets Triumf. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 340
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det mørke Operahus. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 341
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det uhyggelige spejlbillede. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 342
oversat af Anonym
 Bog anonym: En haard Prøvelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 343
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den djævelske Kusk. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 344
oversat af Anonym
 Bog anonym: Gravrøverens Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 345
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Barnerov. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 346
oversat af Anonym
 Bog anonym: En djævelsk Kvinde. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 347
oversat af Anonym
 Bog anonym: Han er min!. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 348
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hvem var Morderen!. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 349
oversat af Anonym
 Bog anonym: Landstrygerens Oplevelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 350
oversat af Anonym
 Bog anonym: Flygtningen fra Ridderhall. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1920. 24 sider (1920, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 351
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den gule Død. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 352
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hytten i Murraydalen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 353
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet paa Harry Hilton. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 354
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den besynderlige Ungdomsven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 355
oversat af Anonym
 Bog anonym: En grov Forbryder. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 356
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mr. Golds Begravelse. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 357
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tiggeren fra Dunwell. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 358
oversat af Anonym
 Bog anonym: Tyve Aar efter. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 359
oversat af Anonym
 Bog anonym: Brønden i Stephanshill. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 360
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den "firsindstyveaarige" Yngling. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 361
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den gamle Syerske. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 362
oversat af Anonym
 Bog anonym: Pinkertons haardeste Konkurrent. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 363
oversat af Anonym
 Bog anonym: Et Pengeafpresningsforsøg. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 364
oversat af Anonym
 Bog anonym: Direktør Greens Død. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 365
oversat af Anonym
 Bog anonym: Minerøveren Bob Arling. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 366
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den Ubekendtes Billede. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 367
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet paa Væddeløbsbanen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 368
oversat af Anonym
 Bog anonym: Arven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 369
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet paa den formentlige Detektiv. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 370
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det sorte Skib. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 371
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forsvundne Pige. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 372
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den fattige Skuespiller. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 373
oversat af Anonym
 Bog anonym: Spøgelsestemmen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 374
oversat af Anonym
 Bog anonym: Løvedræberen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 375
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den røde Kæmpe. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 376
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hasardspilleren. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 377
oversat af Anonym
 Bog anonym: Ingeniørens Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 378
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den forsvundne Kaptajn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 379
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bolværksmatroserne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 380
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den rænkefulde Blomsterpige. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 381
oversat af Anonym
 Bog anonym: Themsens Hajer. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 382
oversat af Anonym
 Bog anonym: Postkassemordet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 383
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hyde-Parkens Vampyr. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 384
oversat af Anonym
 Bog anonym: Finans-Hyænen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 385
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det skæbnesvangre Kærlighedsbrev. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 386
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det gaadefulde Slot. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 387
oversat af Anonym
 Bog anonym: Juvelgreven. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 388
oversat af Anonym
 Bog anonym: Hemmeligheden i Slottet Burges. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 389
oversat af Anonym
 Bog anonym: Bolchevikens Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 390
oversat af Anonym
 Bog anonym: En djævelsk Fælde. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 391
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den spanske Støvle. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 392
oversat af Anonym
 Bog anonym: De forsvundne Gulddubloner. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 393
oversat af Anonym
 Bog anonym: Med Kontrabande i Lasten. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 394
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Kamp med Bolchevikerne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 395
oversat af Anonym
 Bog anonym: Genfærdet, der myrdede. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 396
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dæmonklubben. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 397
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det gaadefulde Mord. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 398
oversat af Anonym
 Bog anonym: De forsvundne Blodspor. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1921. 24 sider (1921, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 399
oversat af Anonym
 Bog anonym: Brudgommen der gik. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 400
oversat af Anonym
 Bog anonym: Lizettes Hævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 401
oversat af Anonym
 Bog anonym: De forsvundne Elskerinder. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 402
oversat af Anonym
 Bog anonym: Borgkælderens Hemmelighed. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 403
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den falske Mormonpræst. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 404
oversat af Anonym
 Bog anonym: Manden i Skorstenen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 405
oversat af Anonym
 Bog anonym: Liget i Pengeskabet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 406
oversat af Anonym
 Bog anonym: Dødstunnelen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 407
oversat af Anonym
 Bog anonym: I Slavehandlerskens Klør. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 408
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet i Taagen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 409
oversat af Anonym
 Bog anonym: De forsvundne. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 410
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den russiske Vidunderlæge. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 411
oversat af Anonym
 Bog anonym: Under Skæbnens Hjul. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 412
oversat af Anonym
 Bog anonym: Liget i Vinkassen. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 413
oversat af Anonym
 Bog anonym: Den dræbende Søslange. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 414
oversat af Anonym
 Bog anonym: Døden fra Fyrtaarnet. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 415
oversat af Anonym
 Bog anonym: Det dobbelte Dødsbryllup. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 416
oversat af Anonym
 Bog anonym: Elskerindens Hævn. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 417
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mordet i den gamle Kro. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 418
oversat af Anonym
 Bog anonym: Mesterbokseren som Indbrudstyv. ♦ A/S Litteraturselskabet, 1922. 24 sider (1922, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Nat Pinkerton, 419
oversat af Anonym
 Børnebog Biørn-Lorenzen, Alf. Th.: Forunderlige Juleaftener. Fortælling efter det tyske. Udg. ved C. Asschenfeldt-Hansen. ♦ "For mine smaa Venner" [ikke i boghandlen], 1926. 148 sider (1926, børnebog)
oversat af Alfred Theodor Biørn-Lorenzen (1881-1944)
udgiver: C. Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)
 Bog anonym: Guldsommerfuglen. Filmsroman efter den store Sascha-Film af samme Navn. ♦ Evas Filmsromaner, 1926. 68 sider, 2 tavler (1926, roman)
originaltitel: Der goldene Schmetterling, 1926
serietitel: Evas Filmsromaner, 6
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Pol 3-8-1926, hovedrollen Lily Damita, Kino-palæet, IMDb dk 31-7-1926.
 url film Baseret på stumfilm fra 1926 (dansk premiere 31-7-1926, Kino-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Ungt Blod. Filmsroman efter "Terra"-Filmen af samme Navn. ♦ 1926. 68 sider, 2 tavler, illustreret (1926, roman)
originaltitel: Junges Blut, 1926
serietitel: Evas Filmsromaner, 7
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på stumfilm fra 1926 (dansk premiere 20-9-1926, Kinografen). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Gadens Moral. (Bag Glædernes Maske). Filmsroman efter den store Sofar-Film af samme Navn. ♦ 1926. 68 sider, 2 taver, illustreret (1926, roman)
originaltitel: Die freudlose Gasse, 1925
serietitel: Evas Filmsromaner, 9
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I hovedrollerne: Greta Garbo, Einar Hanson, Asta Nielsen, Werner Krauss.
 url film Baseret på stumfilm fra 1925 (dansk titel: Bag Glædernes Maske (senere title: Syndens Gade), dansk premiere 22-3-1926, Kinopalæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Dagfinn. Orientalsk Kærlighed. Bearbejdet efter Werner Scheffs Roman og den store Phoebus-Film af samme Navn. ♦ 1927. 68 sider, 2 tavler (1927, roman)
serietitel: Evas Filmsromaner, 11
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Werner Scheff (sprog: tysk)
kollaps Noter
 url film Baseret på stumfilm fra 1926 (dansk premiere 31-1-1927, Palads). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Droske Nr. 13. Filmsroman efter "Sascha"-Filmen af samme Navn. ♦ Evas Filmsromaner, 1927. 68 sider, 2 tavler (1927, roman)
originaltitel: Fiaker Nr. 13, 1926
serietitel: Evas Filmsromaner, 12
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på stumfilm fra 1926 (dansk premiere 22-3-1926, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Løse Fugle. Filmsroman efter Domo-Stauss-Filmen af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1927. 68 sider, 2 tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: Das Mädchen ohne Heimat, 1927
serietitel: Evas Filmsromaner, 16
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Jenny Hasselqvist, Henry Stuart.
 note til oversat titel Udkom: Juli 1927.
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere 13-6-1927, Kinografen). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: De Attenaarige. Filmsroman efter Noa-Filmen af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1927. 68 sider, 2 tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: Die Achtzehnjährigen, 1927
serietitel: Evas Filmsromaner, 18
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Evelyn Holt. Ernst Verebes, Andrée Lafayette.
 note til oversat titel Udkom: September 1927.
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere: 8-8-1927, Triangel-Teatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Flammen i Østen. Filmsroman efter den store Frede Skaarup-Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1927. 68 sider, 2 tavler (1927, roman) 👓
originaltitel: Die Gefangene von Shanghai, 1927
serietitel: Evas Filmsromaner, 20
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Carmen Boni, Agnes Petersen, Bernhard Gøtzke.
 note til oversat titel Udkom: November 1927.
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk titel: Oprør i Kina, dansk premiere 27-2-1928, Park, Odeon). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Manegen. Filmsroman efter Defu-Filmen af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, 2 tavler (1928, roman) 👓
originaltitel: Manege, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 24
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Mary Johnson, Ernst von Düren og Kurt Gerron.
 note til oversat titel Udkom: Marts 1928.
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 9-4-1928, Colosseum, Aladdin). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Orloff. Filmsroman efter den store Fotorama-Film af samme Navn. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, 2 tavler (1928, roman) 👓
originaltitel: Der Orlow, 1927
serietitel: Evas Filmsromaner, 25
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Ivan Petrovitsch. Jubilæumsheftet.
 note til oversat titel Udkom: April 1928.
 url film Baseret på stumfilm fra 1927 (dansk premiere 12-12-1927). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kvindelægen Doktor Schæfer. En aktuel Roman efter den store Hegewald-Film af samme Navn. Med et Forord af Fru Thit Jensen. ♦ "Eva"s Filmsromaner, 1928. 68 sider, illustreret (1928, roman) 👓
originaltitel: Frauenarzt Dr. Schäfer, 1928
serietitel: Evas Filmsromaner, 27
Detaljer
oversat af Anonym
forord af Thit Jensen (1876-1957)
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Ivan Petrowitsch, Evelyn Holt, Agnes Petersen Mosjoukine. Handlingen foregaar i Dag.
 note til oversat titel På omslaget: Kvindelægen Dr. Schæfer.
 note til oversat titel Udkom: Juni 1928.
 note til oversat titel Side [4]-[6]: Forord [signeret med autograf: Thit Jensen].
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 28-5-1928, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Susis første Kys. [Filmsroman]. ♦ Bogforlaget "København", [1929?]. 32 sider, illustreret (1929, roman)
originaltitel: Der erste Kuß, 1928
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på stumfilm fra 1928 (dansk premiere 26-12-1928, Park). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Drømmenes Vals. Filmsroman efter den store UFA-Operette "Liebeswalzer". ♦ Evas Filmsromaner, 1930. 72 sider, illustreret (1930, roman) 👓
originaltitel: Liebeswalzer, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 50
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Maj 1930.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne Lilian Harvey, Georg Alexander og Willy Fritsch.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 7-5-1930, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Vejen til Vanære. Filmsroman efter den store Süd-Film-Sukces Hai-Tang. ♦ Evas Filmsromaner, 1930. 72 sider, illustreret (1930, roman) 👓
originaltitel: Der Weg zur Schande, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 51
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Juni 1930.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Ann May Wong og Franz Lederer.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 9-8-1930, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Frøken Vilkat. Filmsroman efter den store Hom-Film A. G. Sukces Das Mädel aus U. S. A. med Any Ondra i Hovedrollen. ♦ Evas Filmsromaner, 1930. 72 sider, illustreret (1930, roman) 👓
originaltitel: Das Mädel aus U.S.A., 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 52
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Juli 1930.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 3-7-1930, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Scotland Yards Mesterstykke. Filmsroman efter den største Berliner-Sukces "Der Greifer". ♦ Evas Filmsromaner, 1930. 72 sider, illustreret (1930, roman) 👓
originaltitel: Der Greifer, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 56
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: November 1930.
 note til oversat titel På titelbladet også: Officin: British International. I Hovedrollerne Hans Albero og Charlotte Susa.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 6-11-1930, Colosseum, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Gudernes Yngling. (Den store Tenor). Filmsroman over Emil Jannings største Succes. ♦ Evas Filmsromaner, 1930. 72 sider, illustreret (1930, roman) 👓
originaltitel: Liebling der Götter, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 57
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: December 1930.
 note til oversat titel På titelbladet også: En UFA Film. Med Renate Muller og Olga Tschechowa i de kvindelige Hovedroller.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk premiere 2-2-1931, Kinografen). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Rasputin. Helgen eller Djævel? ♦ København, Ugebladets Forlag, 1931. 80 sider, illustreret (1931, roman) 👓
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 1
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Rasputin, den hellige Djævel.
 note til oversat titel Side [5]: Forord [om Rasputin, usigneret].
 note til oversat titel Side [76]: Indholdsfortegnelse.
 note til oversat titel Side [77]-80: Fra Hollywoods Stjernehimmel.
 url film Baseret på film fra 1928 (stumfilm, dansk premiere 8-6-1931 i Metropol). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den gule Danserinde. ♦ København, Ugebladets Filmsroman, 1931. 80 sider, illustreret (1931, roman) 👓
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 2
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere: 29-6-1931 i Roxy og Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside DFi
 Bog anonym: Danserinder til Sydamerika søges. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1931. 96 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Tänzerinnen für Süd-Amerika gesucht, 1931
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 3
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [83]-96: Fra Hollywoods Stjernehimmel.
 url film Baseret på filma fra 1931 (dansk premiere 20-7-1931, Grand). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Gloria. En Kvinde og to Mænd. Frede Skaarup Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1931. 96 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Gloria, 1931
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 6
Detaljer
af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 78-96: [helsides fotos med lille tekst under].
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere: 19-10-1931, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: En af de 4 Millioner. Filmsroman efter det tyske Tonefilms-Lystspil "Die Privatsekretärin". ♦ Evas Filmsromaner, 1931. 72 sider, illustreret (1931, roman) 👓
originaltitel: Die Privatsekretärin, 1931
serietitel: Evas Filmsromaner, 61
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: April 1931.
 note til oversat titel På omslaget: En af de fire Millioner.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen Renate Müller.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 6-4-1931, Det lille Teater, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: En Sang - et Kys - en Pige. Filmsroman med Gustav Frölich og Martha Eggerth i Hovedrollerne. Efter Filmen af samme Navn. En Super Film. ♦ Eva lille Filmsroman, 1932. 40 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Ein Lied, ein Kuß, ein Mädel, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 3
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom august 1932.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 3-10-1932, Carlton, Odeon, Grand, Rialto). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Spion B. 24. Filmsroman med Charlotte Susa, Gustav Frölich og Hermann Speelmann i Hovedrollerne. Efter den store Universal-Tobis Sukces "Unter falscher Flagge". ♦ Eva lille Filmsroman, 1932. 39 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Unter falscher Flagge, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 4
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom august 1932.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 13-2-1933, Aladdin, Closseum, Scala, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Ungarske Nætter. Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Eva lille Filmsroman, 1932. 40 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Gitta entdeckt ihr Herz, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 7
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom september 1932.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Gitta Alpar og Gustav Frölich. Eneret: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 22-8-1932, Carlton, Metropol, Park, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Luksuschaufføren. Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Eva lille Filmsroman, 1932. 40 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Ich will nicht wissen, wer du bist, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 9
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom oktober 1932.
 note til oversat titel På omslaget: Luksus Chaufføren.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Liane Haid og Gustav Frölich. Eneret: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 22-10-1932, Grand, Odeon, Park, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Grevinden af Monte Christo. Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Eva lille Filmsroman, 1932. 40 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Die Gräfin von Monte-Christo, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 13
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom december 1932.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Brigitte Helms og Rudolf Forster. Eneret: A/S Fotorama.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 17-10-1932, Colosseum, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kan Annys Øjne lyve. En Film fra Teatrenes Filmskontor. ♦ Ugebladets Filmroman, 1932. 96 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Eine Nacht im Paradies, 1932
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 23
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 77-92: [Fotos].
 note til oversat titel Side 93-96: [Reklamer].
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 27-3-1933, Aladdin, Colosseum, Scala, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kiki. En Gloria-Film. ♦ Ugebladets Filmroman, 1932. 96 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Kiki, 1932
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 30
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Hovedrollerne: Anny Ondra, Hermann Thiemig.
 note til oversat titel Side 78-91: [Fotos].
 note til oversat titel Side 92-96: [Reklamer].
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 18-11-1932, Carlton, Metropol, Roxy, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Jeg bli'r hos dig. Filmsroman med Jenny Jugo og Hermann Thimig i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1932. 72 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Ich bleib' bei Dir, 1931
serietitel: Evas Filmsromaner, 73
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Januar 1932.
 note til oversat titel På titelbladet også: Efter First National Film "Ich bleib' bei dir".
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 15-8-1932, Aladdin, Colosseum, Metropol, Park, Rialto). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Pigebørn for Domstolen. Filmsroman med Hermann Speelmans og ellen Schwanneke i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1932. 72 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Kinder vor Gericht
serietitel: Evas Filmsromaner, 75
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Marts 1932.
 note til oversat titel På titelbladet også: Efter Filmen "Die sache August Schultze". Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 29-2-1932, Det lille Teater). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Kvinden, man taler om. Filmsroman med Mady Christians, Hans Stüwe og Otto Walburg i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1932. 72 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Die Frau von der man spricht, 1931
serietitel: Evas Filmsromaner, 77
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: April 1932.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk premiere 27-6-1932, Aladdin). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den gyldne Drøm. Filmsroman med Lillian Harvey, Willy Fritsch og Willi Forst i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1932. 72 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Ein blonder Traum, 1932
serietitel: Evas Filmsromaner, 86
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: November 1932.
 note til oversat titel På titelbladet også: Efter Filmen "Ein blonder Traum". Eneret: Fotogram.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 17-11-1932, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Manden fra Himlen. Filmsroman med Harry Piel og Maria Solveg i Hovedrollerne. Efter Ariel-Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1932. 40 sider, illustreret (1932, roman) 👓
originaltitel: Der Geheimagent, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 12
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom december 1932.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: For Danmark: Teatrenes Filmskontor.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 9-1-1933, Colosseum, Scala, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: I Nat - eller aldrig. Filmsroman med Jan Kierupa og Magda Schneider i Hovedrollerne. En Chine-Allianz Film. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Das Lied einer Nacht, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 16
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom januar 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret for Danmark: A/S Fotorama.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 23-1-1933, Palads). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Paprika. Filmsroman med Franziska Gaal og Paul Hörbiger i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider, illustreret (1933, roman) 👓
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 18
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom marts 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret for Danmark: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 30-1-1933, Kinografen, Odeon, Park, Rialto). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Prinsen af Arkadien. Filmsroman med Willi Forst og Liana Haid i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider (1933, roman) 👓
originaltitel: Der Prinz von Arkadien, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 20
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom marts 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Gloria-Film.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 23-2-1933, Aladdin, Colosseum, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Regimentets Datter. Filmsroman med Anny Ondra i Hovedrollen. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider (1933, roman) 👓
originaltitel: Die Tochter des Regiments, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 22
Detaljer
oversat af Anonym
baseret på værk af Gaetano Donizetti (1797-1848, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom april 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 17-4-1933, Carlton, Odeon, Park, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Eventyrersken fra Tunis. Filmsroman med Ellen Richter, Teo Shall og Karl Huszar-Puffi i Hovedrollerne. ♦ Eva lille Filmsroman, 1933. 40 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Die Abenteurerin von Tunis, 1931
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 23
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom maj 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Gloria-Film.
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk titel: Araberne kommer, dansk premiere 10-7-1933, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Jonny stjæler Europa. Filmsroman med Harry Piel og Dary Holm i Hovedrollen. ♦ Eva lille Filmsroman, 1933. 40 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Jonny stiehlt Europa, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 24
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom maj 1933.
 note til oversat titel På omslaget: Johnny stjæler Europa.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 3-4-1933, Aladdin, Colosseum, Rialto). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Pigen fra Montparnasse. Filmsroman med Fritz Schulz og Emmi Bessel i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider (1933, roman) 👓
originaltitel: Das Mädel vom Montparnasse, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 25
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom juni 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Gloria-Film.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 9-5-1933, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Der var engang en Spillemand. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med den sønderjydske Filmsskuespillerinde Maria Sørensen samt Ernst Verebes, Viktor de Kowa, Szöke Szakall i Hovedrollerne. ♦ Eva lille Filmsroman, 1933. 39 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Es war einmal ein Musikus, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 28
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom juli 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 28-7-1933, Park). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: En fattig Millionær. Filmsroman med Heinz Rühmann og Hedy Kiesler i Hovedrollerne. En Gloria Film. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider (1933, roman) 👓
originaltitel: Man braucht kein Geld, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 29
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom august 1933.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk titel: Den fattige Millionær, dansk premiere 14-5-1934, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den flyvende Hollænder. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Harry Piel, Ingrid Lindström, Trude Bertner i Hovedrollern. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider (1933, roman) 👓
originaltitel: Das Schiff ohne Hafen, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 31
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom september 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 14-8-1933, Aladdin, Colosseum, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Tusind Kilometers Kærlighed. En Film fra Teatrenes Filmskontor. ♦ Ugebladets Filmroman, 1933. 96 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Zwei in einem Auto, 1932
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 34
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Hovedrollen: Martha Schneider.
 note til oversat titel Side 77-91: [Fotos].
 note til oversat titel Side 92-96: [Reklamer].
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 11-12-1933, Aladdin, Colosseum, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den kyske Madonna. En Film fra Teatrenes Filmskontor. ♦ Ugebladets Filmroman, 1933. 96 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Wochenend im Paradies, 1931
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 35
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 76-91: [Fotos].
 note til oversat titel Side 92-96: [Reklamer].
 url film Baseret på film fra 1931 (dansk titel: Weekend i Paradis, dansk premiere 3-3-1933, Colosseum). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Salon Dora Green. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Mady Christians og Paul Hartmann i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider (1933, roman) 👓
originaltitel: Salon Dora Green, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 35
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom oktober 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: First National Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 27-10-1933, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Dr. Mabuses Testamente. Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider (1933, roman) 👓
originaltitel: Das Testament des Dr. Mabuse, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 36
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom november 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Gloria Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 9-10-1933, Aladdin, Colosseum, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hilsen og Kys, Veronika. Filmsroman med Poul Hørbiger og Franziska Gaál i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider (1933, roman) 👓
originaltitel: Gruß und Kuß - Veronika, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 37
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom november 1933.
 note til oversat titel På omslaget: Hilsen og Kys! Veronika.
 note til oversat titel På titelbladet også: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 30-10-1933, Carlton, Odeon, Park, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Scampolo. Pigen fra Gaden. En Frede Skaarup-Film. ♦ Ugebladets Filmroman, 1933. 96 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Scampolo, 1932
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 38
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Hovedrollen: Dolly Haas.
 note til oversat titel Side 75-91: [Fotos].
 note til oversat titel Side 92-96: [Reklamer].
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 2-3-1933, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Landevejstøsen. Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1933. 40 sider (1933, roman) 👓
originaltitel: Fräulein Hoffmanns Erzählungen, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 39
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom december 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollen: Anny Ondra. En Gloria Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 26-2-1934, Colosseum, Metropol, Rialto, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Kærlighed uden Lænker. En Film fra Teatrenes Filmskontor. ♦ Ugebladets Filmroman, 1933. 96 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Das Abenteuer der Thea Roland, 1932
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 43
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Hovedrollen: Lil Dagover.
 note til oversat titel Side 75-91: [Fotos].
 note til oversat titel Side 92-96: [Reklamer].
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 12-6-1933, Park-Teatret, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: En Mand med Hjerte. En Film fra Teatrenes Filmskontor. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1933. 64 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Ein Mann mit Herz, 1932
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 47
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: En Mand med Hjærte. Roman om Grafologi og Kærlighed.
 note til oversat titel I Hovedrollen: Gustav Frølich.
 note til oversat titel Side 58-64: [Fotos].
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk titel: 2 fra Millionbyen, dansk premiere 19-2-1934, Aladdin, Colosseum, Rialto, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: En Kvinde som Du. Skandinavisk Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1933. 64 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Eine Frau wie du, 1933
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 55
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: En Kvinde som Du -.
 note til oversat titel I Hovedrollerne: Liane Haid og George Alexander.
 note til oversat titel Side 51-57: Blandt Stjernerne.
 note til oversat titel Side 58-63: [Fotos].
 note til oversat titel Side 64: [Reklame].
 Bog anonym: Rebellen. Teatrenes Filmskontor. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1933. 64 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Der Rebell, 1932
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 57
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Hovedrollen: Luis Trenker.
 note til oversat titel Side 58-64: [Fotos].
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 12-3-1934, Colosseum, Rialto, Scala, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kvinden fra Budapest. Filmsroman med Lil Dagover, Igo Sym og Lien Deyers i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1933. 72 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Das alte Lied, 1930
serietitel: Evas Filmsromaner, 88
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Februar 1933.
 url film Baseret på film fra 1930 (dansk titel: Ungarsk Blod, dansk premiere 7-8-1933, Odéon). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Moral og Kærlighed. (Salon Wronskaja). Filmsroman med Grete Mosheim, Oskar Homolka og Camilla Horn i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1933. 72 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Moral und Liebe, 1933
serietitel: Evas Filmsromaner, 90
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: April 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Efter Filmen "Moral und Liebe". Eneret: A/S Kosmo-Film.
 Bog anonym: Den usynlige Front. Filmsroman med Trude von Molo, Alexa von Engstrøm og Carl Ludwig Diehl i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1933. 72 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Die unsichtbare Front, 1933
serietitel: Evas Filmsromaner, 94
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: August 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: Bearbejdet efter Filmen "Die unsichtbare Front". En Richard Eichberg-Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 15-1-1934, Aladdin Teatret, Colosseum, Rialto, Scala Bio, Triangel Teatret). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Blomsten fra Hawaii. Filmsroman med Marta Eggerth, Hans Fidester og Ivan Petrovich i Hovedrollerne. ♦ Evas Filmsromaner, 1933. 72 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Die Blume von Hawaii, 1933
serietitel: Evas Filmsromaner, 97
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: Oktober 1933.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 27-1-1934, Metropol). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Den store Kærlighed. Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas Filmsromaner, 1933. 72 sider, illustreret (1933, roman) 👓
originaltitel: Die Nacht der großen Liebe, 1933
serietitel: Evas Filmsromaner, 99
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom: December 1933.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Gustav Fröhlich og Jarmila Novotna. Eneret: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 20-11-1933, Carlton, Odeon, Park, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Sonnenstrahl. (Solstraale). Filmsroman med Gustav Fröhlich og Annabella i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider (1934, roman) 👓
originaltitel: Sonnenstrahl, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 40
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom januar 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 15-1-1934, Carlton, Odeon, Park, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Rakoczy Marschen. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Gustav Fröhlich og Camilla Horn i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider (1934, roman) 👓
originaltitel: Rakoczy-Marsch, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 44
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom februar 1934.
 note til oversat titel På omslaget: Rakoczy-March.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 12-2-1934, Carlton, Odeon, Park, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Dansen om Millionen. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Gustav Fröhlich og Kamilla Horn i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider (1934, roman) 👓
originaltitel: Rund um eine Million, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 48
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom april 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Skandinavisk Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 9-8-1934, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Hans nye Kærlighed. Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider (1934, roman) 👓
originaltitel: Heimkehr ins Glück, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 52
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom juni 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Louise Ulrich, Paul Hørbiger og Heinz Rühmann. Eneret: A/S Fotorama.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 9-5-1934, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Skuddet i Natten. Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider, illustreret (1934, roman)
originaltitel: Die Nacht im Forsthaus, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 53
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom juli 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Hermann Speelmans og Camilla Spira. Eneret: Valdemar Skaarup Film.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 13-7-1934, Kinografen). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Pigen fra Dalmas Hotel. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Dolly Haas og Harry Liedtke i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider, illustreret (1934, roman) 👓
originaltitel: Der Page vom Dalmasse-Hotel, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 54
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom juli 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Teatrenes Filmskontor.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 15-6-1934, Rialto, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Hans Højhed filmer. Filmsroman efter Filmen af samme Navn. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider (1934, roman) 👓
originaltitel: Das Schloß im Süden, 1933
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 55
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom august 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Victor de Kowa og Liane Haid. Eneret: A/S Fotorama.
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 25-6-1934, Alexandra). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Af en Kvindelæges Dagbog. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Hertha Thiele i Hovedrollen. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider, illustreret (1934, roman) 👓
originaltitel: Das erste Recht des Kindes, 1932
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 56
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom august 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Gloria Film.
 note til oversat titel Side [3]-4: Forord [signeret: Forfatteren].
 url film Baseret på film fra 1932 (dansk premiere 13-7-1934, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Marie Louise. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Charles Kullmann og Reva Holsey i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider (1934, roman) 👓
originaltitel: Schön ist jeder Tag den Du mir schenkst, Marie Luise, 1934
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 61
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom oktober 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Filmsselskabet "Nordlys".
 url film Baseret på film fra 1934 (dansk premiere 6-10-1934, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Frasquita. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Jarmila Novotna, Hans Heinz Bollmann og Heinz Rühmann i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider (1934, roman) 👓
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 62
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom november 1934.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Filmsselskabet "Nordlys".
 url film Baseret på film fra 1934 (dansk premiere 26-11-1934, Kino-Palæet). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Jeg kender dig ikke og elsker dig. Filmsroman efter Filmen af samme Navn med Magda Schneider og Willy Forst i Hovedrollerne. ♦ Evas lille Filmsroman, 1934. 40 sider (1934, roman) 👓
originaltitel: Ich kenn' dich nicht und liebe dich, 1934
serietitel: Eva's lille Films-Roman, 63
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom november 1934.
 note til oversat titel På omslaget: Jeg kender dig ikke - og elsker dig.
 note til oversat titel På titelbladet også: Eneret: Filmsaktieselskabet "Nordlys".
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 22-10-1934, Roxy). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: En Sang gaar Verden rundt. En Kosmo Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1934. 64 sider, illustreret (1934, roman) 👓
originaltitel: Ein Lied geht um die Welt, 1933
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 69
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel I Hovedrollerne: Joseph Schmidt og Victor de Kowa.
 note til oversat titel Side 54-63: [Fotos].
 note til oversat titel Side 64: [Reklame].
 url film Baseret på film fra 1933 (dansk premiere 19-2-1934, Carlton). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Maskerade. Filmsroman med Olga Tschechova, Poula Wessely og Adolph Wohlbrück i Hovedrollerne. En Tobis-Sascha-Film. ♦ Evas Filmsromaner, 1934. 72 sider, illustreret (1934, roman) 👓
originaltitel: Maskerade, 1934
serietitel: Evas Filmsromaner, 112
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom November 1934.
 url film Baseret på film fra 1934 (dansk premiere 19-11-1934, World Cinema). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Kys mig igen. En Gloria Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1935. 64 sider, illustreret (1935, roman) 👓
originaltitel: Die vertauschte Braut, 1934
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 98
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På omslaget: Kys mig igen!
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Anny Ondra og Adolf Wohlbrück.
 note til oversat titel Side 57-63: [Fotos].
 note til oversat titel Side 64: [Reklame].
 url film Baseret på film fra 1934 (dansk premiere 19-7-1935, Aladdin, Metropol, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Filmportal.de
 Bog anonym: Alle Kvinder har en Hemmelighed. En Skandinavisk Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1936. 64 sider, illustreret (1936, roman) 👓
originaltitel: Jede Frau hat ein Geheimnis, 1934
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 110
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Karin Hardt og Hans Söhnker.
 note til oversat titel Side 55-63: [Fotos].
 note til oversat titel Side 64: [Reklame].
 url film Baseret på film fra 1934 (dansk premiere 13-7-1936, Nora). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog anonym: Ave Maria. En Gloria-Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1936. 64 sider, illustreret (1936, roman) 👓
originaltitel: Ave Maria, 1936
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 126
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Benjamino Gigli og Käthe v. Nagy.
 note til oversat titel Side 52-58: [Fotos].
 note til oversat titel Side [59]-61: Brevduen.
 note til oversat titel Side 62-64: [Reklamer].
 url film Baseret på film fra 1936 (dansk premiere 10-9-1936, Colosseum, Metropol, Rialto, Triangel). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog anonym: Blinde Passagerer. En Skandinavisk Film. ♦ Ugebladets Filmsroman, 1936. 64 sider, illustreret (1936, roman) 👓
originaltitel: Blinde Passagiere, 1936
serietitel: Ugebladets Filmsroman, 128
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladet også: I Hovedrollerne: Fyrtaarnet og Bivognen.
 note til oversat titel Side 56-58: [Fotos].
 note til oversat titel Side [59]-61: Brevduen.
 note til oversat titel Side 62-64: [Reklamer].
 url film Baseret på film fra 1936 (dansk premiere 9-11-1936, Nora, Park, Roxy, Scala). Artikel om filmen på: Link til ekstern webside DFI
 Bog (digte) Vilstrup, Harald: Et lille Krybbespil. Med indlagte Sange, overs. fra Tysk, til ældre Melodier tilrettelagt for een- og tostemmigt Børnekor med let Klaverledsagelse ved Finn Viderø. ♦ Lohse, 1937. 16 sider (1937)
af Harald Vilstrup (1900-1974)
musik af Finn Viderø (1906-1987)
 Bog (andet) Reck: Hvedebrødsdagenes Overraskelser. Farce i en Akt. (Ideen efter det tyske). 2. Opl. ♦ J.L. Wulff, 1939. 16 sider (1939, dramatik)
Detaljer
af Wilh. Rechendorff (1863-1952)
1903 1. udgave: Hvedebrødsdagenes Overraskelser. Ideen efter det Tyske. Farce i 1 Akt. ♦ J.L. Wulff, 1903. 24 sider
 Bog (oversætter) Bach, Anna Magdalena: Johann Sebastian Bach. En Mindebog. Paa Dansk ved Helge Kjærgaard. (Autor. Overs. efter "Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach"). ♦ Jespersen & Pio, 1939. 222 sider (1939, roman)
originaltitel: The little chronicle of Magdalena Bach, 1925
Detaljer
af Esther Meynell (1878-1955, sprog: engelsk)
oversat af Helge Kjærgaard (1902-1972)
kollaps Noter
 note til titel Fiktiv biografi, oprindelig udgivet på engelsk. Den tyske oversættelse udkom 1930 under titlen: Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1935-39 opført under Tyske Romaner og Fortællinger.
 Trykt i periodicum (oversætter) Samjatin, Jevgeni: Mamaj (1947, novelle(r)) 👓
originaltitel: Mamaj, 1920
del af: Cavalcade
Detaljer
af Jevgenij Zamjatin (1884-1937, sprog: russisk)
illustrationer af Paul Høyrup (1909-1971)
oversat af Frank Rubin (1918-1990)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 2. Aargang (1947), Nr. 1 (Januar-Februar), side 71-72. Oversat fra Tysk af Frank Rubin.
 Bog anonym: [Rævebogen]. Den gode gamle Rævebog genfortalt for Børn af Christian Dahlerup Koch. ♦ Erichsen, 1947. 78 sider, illustreret (1947, tekster)
Detaljer
oversat af Chr. Dahlerup Koch (1913-1994)
illustrationer af Ole Byskov (1925-1998)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til titel [2. oplag anfører]: Omslag og ill.: Ole Byskov.
 note til titel 2. oplag, 1953. 90 sider.
 Børnebog anonym: Mecki i Slaraffenland (1957, børnebog)
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Arvay, Dezsö: Du maa ikke elske, hvem du vil. Overs. fra den tyske udg. af Kay Nielsen efter "Du darfst nicht lieben wen Du willst". ♦ Martin, 1958. 222 sider (1958, tekster)
Detaljer
af Dezsö Arvay (sprog: ungarsk)
oversat af Kay Nielsen (f. 1914)
kollaps Noter
 note til titel Udkom på tysk med titlen: Du darfst nicht lieben wen Du willst, 1957.
 Børnebog anonym: Mecki hos de syv små dværge (1958, børnebog)
oversat af Anonym
 Børnebog anonym: Dyrene på landet. [Overs. fra tysk af Ivan Rønn] (1959, børnebog)
oversat af Ivan Rønn (1909-2003)
 Børnebog anonym: Mine venner dyrene. [Overs. fra tysk af Ivan Rønn] (1959, børnebog)
oversat af Ivan Rønn (1909-2003)
 Børnebog anonym: I byen og på landet. [Overs. fra tysk] (1961, børnebog)
serietitel: Ælle Bælle Bøgerne, 41
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Tolstoj, Lev: Kaffehuset i Surate (1965, novelle(r))
af Lev Nikolajevitj Tolstoj (1828-1910, sprog: russisk)
oversat af Johan Christiansen
forord af Carl Stief (1914-1998)
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
 Bog (oversætter) Cleland, John: Fanny Hill. Die toll-dreisten Abenteuer eines Freudenmädchens. ♦ Søborg, Dehli Forlag, [1965]. 186 sider (1965, roman)
Detaljer
af John Cleland (1709-1789, sprog: engelsk)
1964 1. udgave: Fanny Hill. En glædespiges erindringer. Overs. fra engelsk af Hanne Ringsted og Poul Malmkjær. Forord af Poul Henningsen. Efterskrift af Ove Brusendorff
kollaps Noter
 note til oversat titel Forlagets adresse: Kildebakkegårds Allé 59, Søborg.
 Bog (oversætter) anonym: Flossie. Eine fünfzehnjährige Venus. Nach dem Original von Algernon Charles Swinburne. ♦ Søborg, Dehli Forlag, [1965]. 96 sider (1965, roman)
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
fejlagtig tillagt: Algernon Charles Swinburne (1837-1909, sprog: engelsk)
1965 1. udgave: Flossie. En Venus på femten. Af en der har kendt denne fortryllende gudinde og knælet ved hendes alter. Overs. fra engelsk af Erik Thygesen. ♦ Borgen, [1965]. 84 sider. (Borgens Billigbøger, 43)
kollaps Noter
 note til titel Bogen udkom allerede 1927 i tysk oversættelse [måske anden oversættelse].
 Bog (oversætter) Chorier, Nicolas: Elskovskunst - under fire øjne. Luisa Sigea's samtaler. Overs. af C. R. Jørgensen efter "Dialogen Luisa Sigeas". ♦ Con Amore, [1966]. 163 sider (1966, roman)
originaltitel: Elegantiae Latini sermonis, 1757
Detaljer
af Nicolas Chorier (1612-1692, sprog: latin)
oversat af C.R. Jørgensen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet under pseudonymet: Joannes Meursius.
 note til oversat titel Ifølge bogen oversat til dansk efter en tysk oversættelse med titlen: Dialogen Luisa Sigeas. Måske baseret på udgave af oversættelsen til tysk fra 1913, af Maximilian Lehnert med titlen: Die Dialoge der Luisa Sigea.
 Bog (oversætter) Tjele, Henrik: Mein Bett ist meines Burg. Ein Liebesroman (1966, roman)
Detaljer
af Pseudonym og undersøges
1965 1. udgave: Min seng er mit slot. En kærlighedsroman. ♦ Biilmann & Eriksen, 1965. 157 sider
 Bog Mutzenbacher, Josefine: Mine 365 elskere. Erotisk Wiener roman. Overs. fra tysk efter "Meine 365 Liebhaber". ♦ Point Press, 1966. 176 sider (1966, roman)
originaltitel: Meine 365 Liebhaber, 1925
Detaljer
oversat af Anonym
1967 Samhørende, 2. del af: »Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt.«
kollaps Noter
 note til titel Formodentlig ikke skrevet af samme forfatter som det værk den angiver at være en fortsættelse af.
 Bog (oversætter) anonym: Der Teufel im Leibe. Aus dem Nachlass des vielgerühmten Doktor Cazzone. ♦ Dehli, [1966]. 224 sider (1966, roman)
originaltitel: Le diable au corps, 1803
Detaljer
af Robert-André Andréa de Nerciat (1739-1800, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse opført under tyske romaner. Men bogen er oprindelig fransk, trykt første gang 1803.
 note til titel Tilsyneladende udgivet på tysk første gang 1906 (genoptrykt 1965), oversat af Georg Cordesmühl, måske er den danske udgivelse en genudgivelse af denne.
 url Fuld visning af den franske tekst (Tome premier) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliiothek
 url Fuld visning af den franske tekst (Tome second) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliiothek
 url Fuld visning af den franske tekst (Tome troisieme) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliiothek
 url Fuld visning af den franske tekst (Tome quatrieme) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliiothek
 url Fuld visning af den franske tekst (Tome cinquieme) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliiothek
 url Fuld visning af den franske tekst (Tome sixieme) på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliiothek
 Bog (oversætter) Tjele, Henrik: Zwei und zwei. Ein Liebesroman (1967, roman)
Detaljer
af Pseudonym og undersøges
1965 1. udgave: To og to. En kærlighedsroman
 Bog (oversætter) antologi: Bettfreuden. Eine erotische Anthologie. Red. von Sven Holm. Autorisierte Übers. aus dem Dänischen (1967-68, tekster)
Detaljer
redigeret af Sven Holm (f. 1940)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bd. 1, 4. Aufl., [1968].
 note til oversat titel Bd. 2, 3. Aufl., [1968].
 Bog anonym: Dorian Grays sande billede. Overs. af A. Michaelsen efter "The true picture of Dorian Gray" (1967, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af A. Michaelsen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig skrevet på tysk, oversat til engelsk.
 Bog anonym: Erotiske eventyr frit efter Grimm (1967, roman)
originaltitel: ?
serietitel: De Sorte Bøger, 10
oversat af Henrik Tjele
 Bog (oversætter) Mabille, Loris: Die Frauen meines Lebens (1967, roman)
Detaljer
af Loris Mabille (sprog: fransk)
1966 1. udgave: Jeg elskede dem alle. Overs. fra fransk efter "Amourettes"
 Bog (oversætter) Buzzard, Buzz: Das grüne Gift (1967, roman)
af Buzz Buzzard (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Buzzard, Buzz: Die grüne Spritze (1967, roman)
af Buzz Buzzard (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Barton, Colin: Intime Beziehungen (1967, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 3
af Colin Barton (pseudonym) (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Barton, Colin: Die Party Mädchen (1967, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 2
af Colin Barton (pseudonym) (sprog: engelsk)
 Bog anonym: Primadonna. En tysk sangerindes erotiske erindringer. Overs. af Niels Bjerre Andersen efter den engelske udg. "The primadonna. Memoirs of a German singer" (1967, roman)
originaltitel: Memoiren einer Sängerin, 1868-75
Detaljer
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af N. Bjerre Andersen
1968 Senere udgave: The prima donna. ♦ Obelisk, [1968]. 239 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Bogen foregiver at være Wilhelmina Schröder-Devrients (1804-60) selvbiografi.
 note til titel På engelsk også med titlen: Pauline the Prima Donna.
 note til titel Bogen blev oversat til engelsk allerede 1898. Fuld visning af den engelske oversættelse på: The Jack Horntip Collection. Link til ekstern webside http://www.horntip.com/html/books_&_MSS/1890s/1898_pauline_the_primadonna/index.htm
 Bog (oversætter) De Ville, Edmond: Schwarze Begierde (1967, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 4
Detaljer
af Edmond De Ville (pseudonym) (sprog: engelsk)
1967 1. udgave: Black obsession
 Bog (oversætter) Jagger, Mollet G.: Das Sex Idol (1967, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 5
Detaljer
af Mollet G. Jagger (sprog: engelsk)
1967 1. udgave: Popsangerens sexliv
 Bog (oversætter) Agnon, Samuel Josef: Troskabseden (1967)
af Samuel Josef Agnon (1888-1970, sprog: andre)
oversat af Mogens Boisen (1910-1987)
 Bog (oversætter) Beard, Barbra: Au-Pair Mädchen. Ein Roman (1968, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 8
Detaljer
af Barbra Beard (pseudonym) (sprog: engelsk)
andet: Erika Schoeb (sprog: engelsk)
1967 1. udgave: Au pair girl
 Bog (oversætter) Eisenbarth, Arnold: Doktor-sex (1968, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 20
Detaljer
af Arnold Eisenbarth (pseudonym) (sprog: engelsk)
andet: Erika Schoeb (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Catalog of Copyright Entries. Third Series: 1969: January-June, tilhører copyrighten Erika Schoeb.
 Bog (oversætter) De Ville, Edmond: Dunkle Eroberung (1968, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 14
Detaljer
af Edmond De Ville (pseudonym) (sprog: engelsk)
andet: Erika Schoeb (sprog: engelsk)
1968 1. udgave: Dark conquest
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Catalog of Copyright Entries. Third Series: 1968: July-December, tilhører copyrighten Erika Schoeb.
 Bog (oversætter) Kannepolis, Andreas: Grenzen der Lust (1968, roman)
originaltitel: To the limits of lust, 1968
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 12
Detaljer
af Andreas Kannepolis (sprog: engelsk)
andet: Erika Schoeb (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Catalog of Copyright Entries. Third Series: 1968: July-December, tilhører copyrighten Erika Schoeb.
 Bog (oversætter) Hall, C. C.: Die Handlanger des Todes. Ein Roman (1968, roman)
originaltitel: Scavengers of death
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 9
af C.C. Hall, Jr. (pseudonym?) (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Agnon, Samuel Josef: I havets midte og andre noveller (1968)
af Samuel Josef Agnon (1888-1970, sprog: andre)
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
oversat af Hanne Kaufmann (1926-1997)
 Bog (oversætter) London, Jack A., jr.: Kalter Stahl heisser sex (1968, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 19
Detaljer
af Jack A. London, jr. (pseudonym) (sprog: engelsk)
af Erika Schoeb (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Catalog of Copyright Entries, Third Series, 1969: January-June tilhører copyrighten Erika Schoeb.
 Bog (oversætter) Barton, Colin: Karibische Orgien (1968, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 13
Detaljer
af Colin Barton (pseudonym) (sprog: engelsk)
andet: Erika Schoeb (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Catalog of Copyright Entries. Third Series: 1968: July-December, tilhører copyrighten Erika Schoeb.
 Bog anonym: Komtesse Marga. Overs. fra tysk (1968, roman)
originaltitel: ?
serietitel: De Sorte Bøger, 14
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Barton, Colin: Die Liebessklaven der Madame Cortese. Ein Roman (1968, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 11
Detaljer
af Colin Barton (pseudonym) (sprog: engelsk)
andet: Erika Schoeb (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Catalog of Copyright Entries. Third Series: 1968: July-December, tilhører copyrighten Erika Schoeb.
 Bog (oversætter) Xenofon: Om ridekunsten (1968, tekster)
Detaljer
af Xenofon (-430--354, sprog: græsk)
oversat af O. Stenkov
kollaps Noter
 note til oversat titel Omslagstitel: Ridekunst.
 Bog anonym: The prima donna. ♦ Obelisk, [1968]. 239 sider (1968, roman)
Detaljer
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
1967 1. udgave: Primadonna. En tysk sangerindes erotiske erindringer. Overs. af Niels Bjerre Andersen efter den engelske udg. "The primadonna. Memoirs of a German singer"
 Bog E.D.: En russisk danserindes erindringer. En barndom under bojarernes livegenskab (1968, roman)
originaltitel: Die Memoiren einer russischen Tänzerin, 1909
serietitel: SV Bøgerne
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Veruschka O**: Zarina. Ein Roman (1968, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 7
Detaljer
af Veruschka O** (pseudonym) (sprog: engelsk)
1967 1. udgave: Zarina. A novel
 Bog (oversætter) McLaren, Richard: Babette (1968, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 17
Detaljer
af Richard McLaren (pseudonym) (sprog: engelsk)
andet: Erika Schoeb (sprog: engelsk)
1968 1. udgave: Babette
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Catalog of Copyright Entries. Third Series: 1969: January-June, tilhører copyrighten Erika Schoeb.
 Bog anonym: Amerikanerinde i Paris. Pornografisk roman. Overs. fra tysk (1969, roman)
originaltitel: ?
serietitel: De Frie Bøger, 3
oversat af Anonym
 Bog (oversætter) Mavd, Vivi: Birgitte's Lehrbuch (1969, tekster)
Detaljer
af Vivi Mavd
1968 1. udgave: Birgit's lærebog
 Bog (oversætter) Janca, Jan M.: Das erotische Leben einer Spionin (1969, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 24
Detaljer
af Jan M. Janca (sprog: engelsk)
andet: Erika Schoeb (sprog: engelsk)
1968 1. udgave: The imperial killing
 Bog (oversætter) Lengyel, József: Fra begyndelsen til enden og andre fortællinger (1969, tekster)
originaltitel: Tördeky úr attrakciói, 1961
Detaljer
af József Lengyel (1896-1975, sprog: ungarsk)
oversat af Leif G. Berthelsen (1927-2004)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat 1967 til tyske af Friederika og Elemer Schag med titlen: Die Attraktionen des Herrn Tördeky.
 Bog (oversætter) Pedersen, Povl: Mona's Tagebuch. Die Erinnerungen eines Call-Girls (1969, tekster)
Detaljer
af Povl Pedersen
1969 1. udgave: Mona's dagbog
 Bog (oversætter) Peitsche, Jean Pierre: Die Sklavinnen der Erotik (1969, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 30
Detaljer
af Jean Pierre Peitsche (sprog: ukendt)
andet: Erika Schoeb (sprog: engelsk)
1968 1. udgave: Erotikkens slaver
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Catalog of Copyright Entries, Third Series, 1969: July-December, haves copyrighten af Erika Schoeb.
 Bog (oversætter) Master, Alwin Lash: Strenge Erziehung (1969, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave]
af Alwin Lash Master (pseudonym) (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Howard, Noel: Bettenkarriere. ♦ Nordisk Bladcentral, 1970. 190 sider (1970, roman)
serietitel: Svea Book [tysk udgave], 49
Detaljer
af Noel Howard (pseudonym)
andet: Erika Schoeb (sprog: engelsk)
1970 1. udgave: En filmstjernes sexliv. ♦ Nordisk Bladcentral, 1970. 174 sider
kollaps Noter
 note til titel Måske ikke oprindelig dansk.
 Bog (oversætter) Klans, Pavils: Fremmed - i et andet land. Miniaturer. Overs. [fra tysk] af Clara Hammerich. ♦ Imanta, 1970. 22 sider (1970, tekster)
originaltitel: Zimes no taluma
af Pavils Klans (1912-1979, sprog: andre)
oversat af Clara Hammerich (1894-1972)
 Bog (oversætter) Pedersen, Povl: Afrodite Bar. Ein erotischem Paradis. ♦ Centrum-Bøgerne, 1970. 126 sider, 16 tavler (1970, roman)
Detaljer
af Povl Pedersen
1970 1. udgave: Afrodite bar. Et erotisk paradis. ♦ Centrum-Bøgerne, 1970. 124 sider, 16 tavler
 Bog (oversætter) Arnson, Dan: Gladys. Eine Reise in Liederlichkeit. ♦ Centrum-Bøgerne, 1970. 126 sider, 16 tavler (1970, roman)
serietitel: CE
Detaljer
af Åge Clemmensen, f 1920 (1920-2004)
1970 1. udgave: Gladys. En rejse i Liderlighed. ♦ Centrum-Bøgerne, [1970]. 128 sider, 12 tavler
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse er undertitlen fejlagtigt anført som: Eine Reise in Liederlichheit.
 note om oplag [Nyt oplag], 1971.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Zehn DDR-Erzähler. Von Helga Dieling [und andere]. Den danske udg. ved Erik Jensen. ♦ Haase, [1971]. 96 sider, illustreret (1971, samling)
originaltitel: Zehn DDR-Erzähler, 1971
Detaljer
redigeret af Helga Dieling (sprog: tysk)
redigeret af Erik Jensen
kollaps Noter
 note til oversat titel Bearbejdet efter den svenske udgave.
 note til oversat titel Hertil findes: Wort- und Sacherklärungen, 1971. 40 sider. ISBN: 87-559-0077-1.
,
 Børnebog anonym: Bello og hans venner. ♦ Litas, [1971]. [8] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Børnebog anonym: Dyrene på landet. ♦ Litas, [1971]. [8] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Børnebog anonym: Kender du os?. ♦ Litas, [1971]. [8] sider, illustreret (1971, børnebog)
originaltitel: ?
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Vesttyskland.
 Bog (oversætter) Andersen, H. C.: Der Schweinehirt. Ein Märchen. Ill. von Eva Johanna Rubin. ♦ Aros, 1971. [32] sider, illustreret (28 cm) (1971, børnebog)
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
illustrationer af Eva Johanna Rubin (1925-2001, sprog: tysk)
1842 indgår i: Eventyr [3s036] 1. udgave: Svinedrengen. Side 36-45
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Østtyskland.
, fejltrykt ISBN: 87-7003-176-2
 Bog (oversætter) [Disney, Walt]: Den store Mickey Mouse bog. Genfortalt af Mona Giersing efter "Das grosse Micky Maus Buch". Med ill. fra Walt Disney film. ♦ Lademann, 1971. 116 sider (1971, børnebog)
Detaljer
af Walt Disney (1901-1966, sprog: engelsk)
oversat af Mona Giersing
kollaps Noter
 note til oversat titel Oprindelig amerikansk.
 Bog (oversætter) Carle, Eric: Den sultne larve Aldrigmæt. Overs. fra tysk af Martin Berg [efter]: Die kleine Raupe Nimmersatt. ♦ Borgen, 1971. [25] sider, illustreret (22 x 31 cm) (1971, børnebog)
originaltitel: The very hungry caterpillar, 1969
Detaljer
af Eric Carle (f. 1929, sprog: engelsk)
oversat af Martin Berg
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af forfatteren. Oprindelig skrevet på engelsk. Udgivet på tysk 1969.
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 Bog (oversætter) Brychta, Jan: Cirkus cirkus. ♦ Carlsen, 1972. [22 tredelte sider], illustreret (31 cm) (1972, børnebog)
originaltitel: Zirkus Zirkus
Detaljer
af Jan Brychta (1928-2013, sprog: andre)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustreret af forfatteren.
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 note til titel Oversat til tysk 1972 med titlen: Circus Circus.
 Bog (oversætter) Carle, Eric: Hanen Hannik. Overs. af Ole Thestrup [efter]: Das Hahnbuch. ♦ Borgen, 1972. [25] sider, illustreret (1972, børnebog)
originaltitel: Rooster's off to see the world, 1972
Detaljer
af Eric Carle (f. 1929, sprog: engelsk)
oversat af Ole Thestrup (f. 1943)
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af forfatteren. Oprindelig skrevet på engelsk. På tysk udgivet 1972 med titlen: Gute Reise, bunter Hahn!
 note om trykkested Trykt i Tyskland.
 Bog (oversætter) Domagalik, Janusz: Ferien er forbi. Overs. fra tysk efter "Ich habe mich entschieden" af Selma Houstrup Jensen. ♦ Det danske Forlag, 1973. 165 sider (1973, børnebog)
originaltitel: Koniec wakacji, 1966
Detaljer
af Janusz Domagalik (1931-2007, sprog: polsk)
oversat af Selma Houstrup Jensen (1908-1974)
kollaps Noter
 url film Filmatiseret 1974. Artikel om filmen på: Link til ekstern webside IMDb
 Bog (oversætter) Janikovszky, Éva: Hjemme hos os sker der altid noget. Med billeder af László Réber. Genfortalt på dansk [efter den tyske udgave] af Martin Berg. ♦ Berg, 1973. 34 sider, illustreret (1973, børnebog)
originaltitel: Velem mindig történik valami, 1972
Detaljer
af Éva Janikovszky (1926-2003, sprog: ungarsk)
illustrationer af László Réber (1920-2001, sprog: ungarsk)
oversat af H.M. Berg (f. 1926)
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Ungarn.
 note til oversat titel Oversat til tysk 1973 under titlen: Mir passiert immer etwas.
 Bog (oversætter) Euripides: Medea. På dansk ved Inger Christensen. Overs. på grundlag af tyske og engelske overs. ♦ Gyldendal, 1973. 65 sider (1973, tekster)
serietitel: Gyldendals teater
af Euripides (-485--406, sprog: græsk)
oversat af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Inger Christensen (1935-2009)
kollaps Noter
 Bog (tekst) Albus, Anita: Se, himlen er min hat og jorden er min sko. En billedbog for store og små. Med billeder af Anita Albus og historier skrevet af børn. Overs. fra tysk af Martin Berg. ♦ Berg, 1974. [32] sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: Der Himmel ist mein Hut, die Erde ist mein Schuh, 1973
illustrationer af Anita Albus (f. 1942, sprog: tysk)
oversat af H.M. Berg (f. 1926)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Kollontaj, Aleksandra: Tre generationers kærlighed. Overs. af Ninon Schloss på grundlag af "Die Liebe der drei Generationen", "Arbetsbiens kärlek" og "Tre generationers kärlek". Ill.: Kirsten Ruth Bjerre Mikkelsen. ♦ Hønsetryk, 1975. 51 sider, illustreret (17 x 17 cm) (1975, roman)
originaltitel: ?
Detaljer
af Alexandra Michailowna Kollontai (1872-1952, sprog: russisk)
oversat af anonym svensk (sprog: svensk)
oversat af Ninon Schloss (f. 1944)
illustrationer af Kirsten Ruth Bjerre Mikkelsen (f. 1937)
kollaps Noter
 note til oversat titel Titlen: "Die Liebe der drei Generationen" udgivet på tysk i samlingen: Wege der Liebe, 1925.
 note til oversat titel Titlen "Arbetsbiens kärlek" oversat til svensk 1925 (anonym oversætter).
 Børnebog Martin, Hansjörg: Ferie på hesteryg. Skrevet sammen med en 6. klasse. Overs. af Birgitte Brix efter tysk originaludg. ♦ Sommer & Sørensen, 1975. 97 sider, illustreret (1975, børnebog)
originaltitel: Spiele auf Spieleroog, 1973
Detaljer
af Hansjörg Martin (1920-1999, sprog: tysk)
oversat af Birgitte Brix (f. 1942)
kollaps Noter
 note til titel Skrevet sammen med elever i 6. klasse på Bornheideskolen i Hamburg.
 note til oversat titel Også i bogklubudgave: Alle Børns Bogklub, 1975. ISBN: 87-7499-089-6.
,
 Børnebog anonym: Den flyvende Pirat-bande. [Udarbejdet af] Hoffmann's Comic Teater. Overs. af Finn Barlby. Ill.: Per Tønnes Nielsen. ♦ Tiderne Skifter, [1975]. 72 sider, illustreret (1975, børnebog)
originaltitel: Wie sich Bonzo Dresche verdiente, 1973
serietitel: Tiderne Skifter. Børnebog, 1
oversat af Finn Barlby (f. 1945)
illustrationer af Per Tønnes Nielsen (1944-2004)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Aurora und Stellaoversat fra hollandsk bearbejdelse af Quinaults »Les coups de l'Amour et de la Fortune«, der er en bearbejdelse af Calderons tekst
bearbejdelse af anonym hollandsk (sprog: hollandsk)
bearbejdelse af Ph. Quinault (sprog: fransk)
af Pedro Calderon de la Barca (1600-1681, sprog: spansk)
(premiere 1747 af H. von Qvoten (St. Kongensgade))
(oversætter)Don Pietros todtengastmahl[tysk oversættelse af enten Villiers »Festin de Pierre«, 1659, eller af Molières »Festin de Pierre«, 1682]
af P. Villier (sprog: fransk)
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
(premiere 1747 af H. von Qvoten (St. Kongensgade))
anonym tysk: Der grausame Nerooder die trimphierende Liebe (premiere 1747 af H. von Qvoten (St. Kongensgade))
anonym tysk: Die spanische Blutmahlzeitoder Tugendspiel der Damen (premiere 1747 af H. von Qvoten (St. Kongensgade))
anonym tysk: Die träumende Liebe (premiere 1747 af H. von Qvoten (St. Kongensgade))
anonym tysk: Ulysses und Penelopeoder Die treue Beständigkeit [på tysk] (premiere 1747 af H. von Qvoten (St. Kongensgade))
anonym tysk: Harlekin det levende Ur[af anonym. Oversat af anonym]
oversat af Anonym
(premiere af H. von Qvoten (St. Kongensgade))
anonym tysk: Die böse Gretheoder Harleqvins pattebarn (premiere 1748 af H. von Qvoten (St. Kongensgade))
anonym tysk: Den udstoppede Harlequin[af anonym. Oversat af anonym]
oversat af Anonym
(premiere 07-02-1748 af H. von Qvoten (St. Kongensgade))
(oversætter)Die Wäschermädchenein komisches Singspiel in zwey Aufzügen nach einem italienischen Text und Musik von Zanetti
musik af Francesco Zannetti (1737-1788, sprog: italiensk)
tekst af Francesco Mari (sprog: italiensk)
(premiere 20-11-1795 på Odense Teater)
anonym tysk: JaordetLystspil i 1 Akt, oversat fra Tysk af D.F. Staal
oversat af Ditlev Flindt Staal (1761-1797)
(premiere 21-11-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
anonym tysk: De to Antonereller Den dumme Gartner, comisk Syngestykke i 3 Acter, oversat med Forandringer af Müller, Musikken af Capelmester Neefe
oversat af Jens Peter Müller (1797-1863)
musik af Christian Gottlob Neefe (1748-1798, sprog: tysk)
(premiere 1824 af Görbing Frank)
(bearbejdelse)DigtervenskabLystspil i 1 Akt af C.G. Etienne, oversat (efter en tysk Bearbejdelse?) af Th. Thortsen
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
oversat af Thomas Peter Thortsen (1788-1853)
(premiere 17-09-1824 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
anonym tysk: Det tredobbelte Frierieeller Spøgeriet paa Slottet, Lystspil i 4 Akter, frit oversat fra Tysk af C.F.A. v. Tuxen
oversat af Christian Frederik August Tuxen (1797-1850)
(premiere 20-02-1830 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
anonym tysk: AftrædelsesværelseLystspil i 1 Akt efter det tyske ved Jacob Davidsen
oversat af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
(premiere 30-04-1856 på Casino)
(bearbejdelse)En lille HexFolkekomedie med Sange og Kor i 5 Akter, oversat og bearbejdet efter en tysk Dramatisering af George Sands Roman »La petite Fadette« ved A. Recke og P. Aalborg. Musiken ved J. Bredal
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fr