Til hovedside for titeloversigt.


Originalsprog indisk

Bhattacharya, Chittaprosad (1915-1978)

 Chittaprosad Bhattacharya, se Bhattacharya, Chittaprosad

 Cudraka, se Shudraka

Kalidasa

Madgulkar, Vyankatesh (1927-2001)

 Premchand (pseudonym), se Ray, Dhanpat

Ray, Dhanpat (1880-1936)

Shûdraka

 Sudraka (Raja of Magadha), se Shudraka