Tegnforklaring til rollelister


Disse lister bygger for Det kongelige Teaters vedkommende stort set alene på og er en gengivelse af listerne i afsnit 3-5 af:

Arthur Aumont og Edgar Collin: Det danske Nationalteater 1748-1889. En statistisk fremstilling. 1896-1900.
Første afsnit. Alfabetisk sæsonregister. 1896. 113 sider.
Andet afsnit. Tabellarisk repertoire-oversigt. 1898. 76 sider.
Tredie og fjerde afsnit. Bestyrelse og personale samt fremmede kunstnere. 1900. 56 sider.
Femte afsnit. Skuespil og opera-repertoire, A-K. 1897. 514 sider.
Femte afsnit. Skuespil og opera-repertoire,  L-Ø samt ballet-repertoire. 1899. 514 sider.

Alle kendte rollelister for Det kongelige Teater 1748-1889 er indtastet. Rollehavere er kun tilfældigt og ukomplet inddateret.

På grund af manglerne i kildematerialet fra Det kongelige Teaters første ca. 50 år, er der mange usikkerheder i listerne over rollehavere i den periode.

I balletrepertoiret er fuldstændige personlister med de udførendes navne, angivelse af handlingens sted osv. ikke meddelte ved de før-bournonvilleske balletter, "da disse kun kunne tilvejebringes for nogles vedkommende og endda ved disse kun højst ufuldstændige".

For andre teatres vedkommende er listerne kun sporadisk indtastede.

Roller

Rollenavnene er i nogle tilfælde efterfulgt af et tal i skarp parentes, f.eks.:

To Lakajer [1]
To Lakajer [2]

Der på plakaten eller i rollelisten sandsynligvis dækker over en klamme:

To Lakajer { Ørsted
Printzlau

Er der derimod angivet tal i rund parentes som en del af beskrivelsen, f.eks.:

Fiorillo, (1) hans Børn
Mascherillo, (2) hans Børn

Er dette udtryk for at der på plakaten eller i rollelisten har stået:

Fiorillo } hans Børn
Mascherillo

Rollehavere

Der er så vidt muligt anført rollens ihændehaver ved angivelse af den første dato hvor vedkommende spillede rollen. Hvis en rollehaver får rollen igen, efter den har været spillet af andre, er dette angivet med (igen) efter skuespillerens navn.  Listen over rollehavere ved balletter medtager dog kun datoen for den udførendes første udførelse af rollen.

Andre. markeringer efter navnet kan være:
første Optr.
Debut
sidste Optr.

efter navneskifte, kan forekomme for kvindelige skuespillere, der på plakaterne har skiftet navn efter indgåelse af ægteskab.

Er der ved en dato angivet spørgsmålstegn, kan det betyde forskelligt:

(? måske tidligere) angiver at vedkommende vel har udført rollen fra den anførte dag, men tillige kan have udført den tidligere.
4-10-1752 (?) angiver at vedkommende har udført rollen, sandsynligvis den nævnte dag.
3-12-1759 Jfr. A.M. Glad (?) betegner, at har vedkommende udført rollen, må det have været den anførte dato
- Reersløv? dvs. ingen datoangivelse og spørgsmålstegn efter navnet, betyder at vedkommende i de gamle regier står for rollen, men at intet bestemt vides om hvornår.
- ukendt angiver at her i rækken må rollen være udført af en skuespiller(inde), som ikke findes i kilderne, dels at her er med vilje udeladt en eller flere rollehavende, der ingen nævneværdig betydning har haft for teatret.
-? ukendt? antyder, at der kan have været en rollehavende, hvis navn er os ukendt, men at der ikke behøver at have været en sådan.

Andre forkortelser:

Dram.Sk. = Den dramatiske Skole
S.-F. = Sommerforestillinger