Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Digte

Rein, Jonas: Samlede Digte, (1802, digte, dansk) BD4:sp244
af Jonas Rein
Detaljer
Samlede Digte. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Arntzen og Hartier, 1802. 1ste-2den Deel, 500 [2] sider [fortløbende pagineret]
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 8-11-1880, side 6-7: Den almindelige Klage, at vore bedste nyere Digteres Arbeider ere omspredte i forskiellige tildeels lidetbekjendte og glemte periodiske Skrifter har foranlediget os at formane Hr. Pastor Jonas Rein til at udgive sine Digte samlede, giennemseete, og forøgede med en deel nye Stykker, paa vort Forlag. Om vi endog kunde overtale os til, at udbasone vore egne Forlagsartikler, vilde vi dog troe det ufornødent ved Arbeider af en saa bekiendt og hædret Digter. Vi indskrænke os derfor til at sige, at de ville udkomme i 2 Bind, hvert omtrent 16 Ark stort, og at indbyde til Subskription herpaa, da Prisen for Subskribenterne blive 3 sk. Arken paa Trykp., 5 sk. paa Postp. og 8 sk. paa Velinpapiir. For dem, der ikke subskribere, bliver siden Prisen forhøiet; de, der umage sig om at samle Subskribenter, erholde de sædvanlige Fordele.
Arntzen & Hartier, store Kiøbmagergade No 2.
 note til titel 2 upaginerede sider: Register over 1ste Deel. Register over 2den Deel.
 url Fuld visning af bogen (2den Deel) på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 note til titel Nyt Oplag. Kbh., 1820.
 anmeldelse Lærde Efterretninger 1803, side 81-86 [Anmeldelse af Cl. Pavels].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.